Skip navigation

Publications

Report number Title Client Published Link
OE-rapport 2024-70 Kartlegging av status på hjernehelseområdet Helse July 24 PDF
Kartlegging og evaluering av brillestøtteordninger til barn Arbeids- og inkluderingsdepartementet July 24 PDF
2023-71 Effekter av foreslåtte endringer i konkurransefremmende tiltak i meierimarkedet Q-meieriene October 23 PDF
OE-rapport 2024-49 Konsekvenser av manglende regularitet på ferger og hurtigbåter i Lurøy kommune Lurøy kommune May 24 PDF
Konkurransen i dagligvaremarkedet – betydelig bedre enn sitt rykte! NorgesGruppen June 24 PDF
OE-rapport 2024-45 Tallene bak tallene TONO June 24 PDF
2024-39 Vurdering av Nkoms analyse av grossistmarkedet for tilgang til faste aksessnett Enivest June 24 PDF
OE-rapport 2024-35 Sykefravær og uførhet – hva kan bedriftene gjøre for å hindre frafall fra arbeid? Storebrand May 24 PDF
OE-rapport 2024-25 Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning Politidirektoratet May 24 PDF
Evaluation of Nordic electricity markets Nordisk Energiforskning April 24 PDF
OE-rapport 2024-38 Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, evalueringsrapport III Helsedirektoratet May 24 PDF
OE-rapport 2024-38 Vedlegg til evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, evalueringsrapport III Helsedirektoratet May 24 PDF
2024-33 Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning May 24 PDF
OE-rapport 2024-27 Effektevaluering av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening Arbeids- og inkluderingsdepartementet May 24 PDF
OE-rapport 2023-62 Ruters forvaltning av samfunnets midler Ruter May 24 PDF
OE-rapport 2023-107 Fremmere og hemmere for inkluderingsarbeid i statlig tariffområde Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet March 24 PDF
OE-rapport 2024-26 Effekter av arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og inkluderingsdepartementet May 24 PDF
OE-rapport 2024-13 Statlige virksomheters kompetanse og arbeid med å redusere sitt miljøavtrykk De sentrale partene i staten April 24 PDF
M-2735|2024 Virkemidler for industriell karbonfjerning Miljødirektoratet March 24 PDF
2024 - 20 Virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning Energidepartementet March 24 PDF
OE-rapport 2023-106 Samfunnsøkonomiske gevinster av redusert tilbakefall til kriminalitet Røde Kors December 23 PDF
OE-rapport 2024-22 Attraktive arbeidsplasser i staten Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet April 24 PDF
2024-3 Arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve Arbeids- og inkluderingsdepartementet March 24 PDF
2024-18 Marginalkostnader i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet January 24 PDF
KU-metodikk og DFØ-metode for ikke-prissatte virkninger Miljødirektoratet December 23 PDF
Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger (Statusrapport VI) Helsedirektoratet February 24 PDF
Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører Virke December 23 PDF
103 Evaluering av ansettelse på innstegsvilkår Kunnskapsdepartementet January 24 PDF
«Jeg er for mangfold, men…» AID January 24 PDF
OE-rapport 2023-104 Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll Politidirektoratet PDF
OE-rapport 2023-97 Evaluering av tilskudd til AFT og VTA Arbeids- og inkluderingsdepartementet December 23 PDF
OE-rapport 2023-80 Evaluering av refusjonsordningen for spillolje Miljødirektoratet January 24 PDF
2023-49 Hvordan påvirker kjedens egne merkevarer dagligvaremarkedet? Norgesgruppen June 23 PDF
2023-96 Evaluering av jegerprøveordningen Miljødirektoratet December 23 PDF
Kartlegging av finansiering av legemiddel-behandling for multippel sklerose (MS) Merck Norway November 23 PDF
OE-rapport 2023-85 Selvstendig næringsdrivende, skatt og sosiale rettigheter Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og GramArt December 23 PDF
OE-rapport 2023-92 Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger Arbeids- og inkluderingsdepartementet December 23 PDF
OE-rapport 2023-86 Samfunnsvirkninger forbundet med RS-virus blant eldre GSK December 23 PDF
73 Utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån Samferdselsdepartementet November 23 PDF
OE-rapport 2023-67 Areal- og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad Olje- og energidepartementet November 23 PDF
OE-rapport 2023-76 Evaluering av kommunesammenslåing mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger Stavanger kommune November 23 PDF
OE-rapport 2023-51 Rapport til anskaffelsesutvalget: Offentlige anskaffelser i 2022 Nærings- og fiskeridepartementet August 23 PDF
OE-rapport 2023/25 Terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser: Mulige tiltak og samfunnsøkonomiske virkninger Nærings- og fiskeridepartementet July 23 PDF
OE-rapport 2023-65 Universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet October 23 PDF
OE-rapport 2023-41 Kjøps- og bruksavgifters betydning for kjøp og bruk av bil Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Opplysningsrådet for veitrafikken October 23 PDF
OE-rapport 2023-50 Evaluering av digital triageringsløsning Helsedirektoratet October 23 PDF
OE-rapport 2023-70 Kostnader ved vaksinering og mulige gevinster av et vaksinasjonsprogram for voksne LMI og Apotekforeningen October 23 PDF
OE-rapport 2023-45 Etterevaluering av Agder fengsel, avdeling Mandal og Froland Concept, NTNU October 23 PDF
OE-rapport 2023-60 En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer Nærings- og fiskeridepartementet October 23 PDF
2023-56 Beregning av samfunnsvirkningene ved RS-virusinfeksjon i Norge Pfizer October 23 PDF
Opplæringstilbud i Finnmark ASKE September 23 PDF
OE-rapport 2023-42 Samfunnsøkonomisk analyse i områdeplaner Statnett October 23 PDF
2023-32 Regulering av risiko og energipriser i offentlige buss-, båt- og ferjekontrakter NHO Sjøfart og NHO Transport May 23 PDF
Efficiency Gains, Remedies, and Internalization of Rivalry: Product Level Evidence from a Mobile Telecom Merger September 23 PDF
OE-rapport 2023-52 Utredning av travbanestruktur i Norge Det norske travselskap September 23 PDF
OE-rapport 2023-59 Et bedre liv med flere dager uten rus Fotballstiftelsen September 23 PDF
OE-rapport 2023-47 Forskningsbasert evaluering av modeller for tilskudd til utstyr i fag- og yrkesopplæringen Utdanningsdirektoratet August 23 PDF
Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet August 23 PDF
Omstillingsbarometeret 2023 Abelia August 23 PDF
OE-rapport 2022-73 Tiltak for å styrke kommunenes evne til å bruke geodata for å håndtere et klima i endring Kartverket July 23 PDF
OE-rapport 2023-39 Konsekvenser av tiltak for et mer forbrukervennlig sluttbrukermarked for strøm Barne- og familiedepartementet May 23 PDF
OE-rapport 26-2023 Bruk av digitale løsninger i grunnskolen og universell utforming av IKT Digitaliseringsdirektoratet April 23 PDF
OE-rapport 2022-87 Tolkemonitor SPRÅK: Offentlige organers behov for tolketjenester i 2022 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet June 23 PDF
OE-rapport 2023-28 Analyse av bredbåndsbehovet til norske sluttbrukere frem mot 2030 Nkom May 23 PDF
OE-rapport 2023-20 Økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av en tredje juridisk kjønnskategori Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet June 23 PDF
OE-rapport 2023-12 Finansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Norsk Psykologforening March 23 PDF
OE-rapport 2023-11 Norske stiftelsers verdibidrag Lotteri- og stiftelsestilsynet February 23 PDF
OE-rapport 2023-29 Mulighetsstudie for næringsutvikling i Nannestad kommune Ullensaker og Nannestad kommuner May 23 PDF
OE-rapport 2023-26 Helvetesild i et samfunnsperspektiv GSK June 23 PDF
OE-rapport 2022-107 Kartlegging av støtteapparatets veiledning av foreldre om døve barns språkutvikling og tilgang til tegnspråk Kultur- og likestillingsdepartementet June 23 PDF
OE-rapport 2023-35 Sammenhengende verdikjeder for hydrogen Olje- og energidepartementet May 23 PDF
OE-rapport 2022-31 Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024, evalueringsrapport I Helsedirektoratet May 22 PDF
OE-rapport 2023-40 Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024, evalueringsrapport II Helsedirektoratet May 23 PDF
OE-rapport 2022-102 Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse-og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb? Helsedirektoratet May 23 PDF
OE-rapport 2023-07 Kunnskapsoppsummering: Bruk og nytte av e-helseløsninger Direktoratet for e-helse March 23 PDF
OE-rapport 2023-17 Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet May 23 PDF
OE-rapport 2023-19 Evaluering av lostjenestens organisering Kystverket March 23 PDF
OE-rapport 2023-22 Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge Norges Forskningsråd April 23 PDF
OE-rapport 2022-118 Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning Kommunal- og distriktsdepartementet May 23 PDF
OE-rapport 2022-99 Evaluering av tre kommunale botiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet May 23 PDF
OE-rapport 2023-27 Evaluering av Investinor AS Nærings- og fiskeridepartementet April 23 PDF
OE-rapport 2020-77 Vurdering av Konkurransetilsynets økonomiske analyser i vedtak V2020-31 – Schibsted/Nettbil Advokatfirmaet Wiersholm December 20 PDF
OE-rapport 2023-10 Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak Kommunal- og distriktsdepartementet February 23 PDF
OE-rapport 2022-86 Evaluering av bompengereformen Samferdselsdepartementet December 22 PDF
OE-rapport 2023-24 Konkurransen i meierimarkedet – konkurransefremmende tiltak Scandza og Q-meieriene March 23 PDF
OE-rapport 2022-109 Kompetansebehov i kommunalt barnevern Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet December 22 PDF
OE-rapport 2022-100 Samordning av tjenester til barn i barnevernet som bor utenfor hjemmet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet December 22 PDF
OE-rapport 2014-24 Skisse til metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyser av beredskapstiltak i samferdselssektoren Samferdselsdepartementet December 14 PDF
OE-rapport 2022-110 Etterspørselseffekter av fornyelse av togmateriell, inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer Jernbanedirektoratet December 22 PDF
OE-rapport 2022-98 Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid Kommunal- og distriktsdepartementet December 22 PDF
OE-rapport 2017-3 Apotektjenesten Medisinstart for statinbrukere virkninger for pasienter, helsetjeneste og samfunn Apokus January 17 PDF
OE-rapport 2022-68 Oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren Helsepersonellkommisjonen February 23 PDF
OE-rapport 2022-64 Industrien: Etterspørsel etter kraft, beslutningsfaktorer og energieffektivisering Olje- og energidepartementet February 23 PDF
Samfunnskostnader forbundet med Duchennes muskeldystrofi i Norge Pfizer Norge January 23 PDF
OE-rapport 2022-120 Enslige forsørgeres muligheter på boligmarkedet Kommunal- og distriktsdepartementet January 23 PDF
OE-rapport 2022-113 Metode for verdsetting av virkninger i naturmangfoldsaker Miljødirektoratet January 23 PDF
OE-rapport 2022-74 Evaluering av tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll Arbeids- og inkluderingsdepartementet January 23 PDF
OE-rapport 2022-108 Evaluering av Norges praktikantordning for studenter fra land utenfor EU/EØS Arbeids- og inkluderingsdepartementet January 23 PDF
OE-rapport 2022-106 Barn med fluktbakgrunn – tiltak for inkludering og tilhørighet IMDi January 23 PDF
OE-rapport 2022-117 Eksport og eksportavgifter fra havbruk Kverva AS January 23 PDF
OE-rapport 2022-116 Produksjonsavgift i havbruk Kverva AS January 23 PDF
OE-rapport 2022-115 Bunnfradrag i grunnrenteskatt på havbruk Kverva AS January 23 PDF
OE-rapport 2022-114 Nivå på grunnrenteskattesats på havbruksvirksomhet Kverva AS January 23 PDF
OE-rapport 2022-101 Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker Arbeids- og inkluderingsdepartementet January 23 PDF
OE-rapport 2022-84 Klimahensyn i offentlige anskaffelser der sjøtransport inngår som en del av leveransen Miljødirektoratet December 22 PDF
OE-rapport 2022-90 Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter Samferdselsdepartementet November 22 PDF
OE-rapport 2022-96 Økonomiske og administrative konsekvenser av en kompensasjonsordning for «oljepionerene» Arbeids- og inkluderingsdepartementet December 22 PDF
OE-rapport 2022-43 Oppfølging av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten offshore i «pionertiden» Arbeids- og inkluderingsdepartementet December 22 PDF
OE-rapport 2022-104 Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv? Miljødirektoratet December 22 PDF
OE-rapport 2021-60 Vurdering av behov for kompensasjon for anlegg under utførelse i kraftnettselskap Reguleringsmyndigheten for energi December 22 PDF
OE-rapport 2022-63 Helsesektorens valg av pensjonsleverandør – økonomiske virkninger Storebrand Livsforsikring AS September 22 PDF
OE-rapport 2022-65 Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører Distriktssenteret November 22 PDF
OE-rapport 2022-75 Prosessevaluering av Kompetansetiltak for sykmeldte Arbeids- og velferdsdirektoratet October 22 PDF
OE-rapport 2022-72 Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet NHO og LO November 22 PDF
OE-rapport 2022-14 Kritisk kompetanse i lokal kraftbransje Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene Delta, EL- og IT Forbundet, Fagforbundet, NITO og Tekna February 22 PDF
OE-rapport 2022-81 Arbeid, helse og kreft Bristol Myers Squibb November 22 PDF
E077a Ekstern kvalitetssikring KS1 av KVU for Troll forskningsstasjon Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet October 22 PDF
OE-rapport 2022-66 Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus Spekter, Fagforbundet og Delta October 22 PDF
OE-rapport 2022-36 Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane Bane NOR October 22 PDF
OE-rapport 2022-70 Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall Norges forskningsråd September 22 PDF
OE-rapport 2022-12 Tømmer, bulk og vognlast – kunnskap og prognoser Jernbanedirektoratet May 22 PDF
OE-rapport 2022-20 Sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon Janssen Cilag AS March 22 PDF
OE-rapport 2022-48 Rapport om TT del 2: Evaluering av utvidet ordning for tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Samferdselsdepartementet June 22 PDF
OE-rapport 2022-47 Rapport om TT del 1: Transportordningen for funksjonshemmede (TT) – status 2022 Samferdselsdepartementet June 22 PDF
OE-rapport 2022-50 NAV Arbeidslivssentrenes bidrag til utvikling av partssamarbeid i virksomheter Arbeids- og inkluderingsdepartementet September 22 PDF
OE-rapport 2022-59 Kartlegging av borteboende elever i videregående opplæring i Nordland Nordland fylkeskommune August 22 PDF
OE-rapport 2022-42 Samhandling mellom arbeid og helse – koordinerte tjenester til sykmeldte med psykiske plager og muskel/skjelettplager Arbeids- og inkluderingsdepartementet August 22 PDF
OE-rapport 2022-61 Konkurranse mellom offentlige og private aktører innen kommersiell parkeringsvirksomhet Virke August 22 PDF
OE-rapport 2022-27 Markedet for digitale læremidler og læringsressurser i grunnskolen og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet May 22 PDF
OE-rapport 2022-38 Økonomisk analyse av utvikling på Kjeller flyplassområde Lillestrøm kommune May 22 PDF
OE-rapport 2022-52 Konsekvenser ved innføring av differensiert avfallsgebyr Miljødirektoratet July 22 PDF
OE-rapport 2021-39 Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 – Andre statusmåling Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet June 22 PDF
OE-rapport 2022-8 Kabel som alternativ til luftledning Olje- og energidepartementet June 22 PDF
OE-rapport 2022-17 Utredning av prissignaler for effektiv utnyttelse og utvikling av strømnettet Olje- og energidepartementet June 22 PDF
OE-rapport 2022-19 Prosessanalyse: Utvikling av strømnettanlegg Olje- og energidepartementet June 22 PDF
OE-rapport 2022-9 Konsesjonsprosesser i utvalgte land Olje- og energidepartementet June 22 PDF
2022-69 Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge Norsk Psykologforening April 22 PDF
OE-rapport 2022-24 Samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet May 22 PDF
OE-rapport 2022-31 Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 2024 Helsedirektoratet May 22 PDF
OE-rapport 2022-29 Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter? Delrapport 2 Kristiansand Kommune/KS storbynettverk May 22 PDF
OE-rapport 2022-28 Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter? Delrapport 1 Kristiansand Kommune/KS storbynettverk May 22 PDF
OE-rapport 2022-22 Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet? Senter for seniorpolitikk May 22 PDF
Kartlegging av intensivkapasitet i Sverige og i Danmark Koronakommisjonen April 22 PDF
OE-rapport 2021-61 Bruk av dialogmøte 2 i sykefraværsoppfølgingen Arbeids- og velferdsdirektoratet December 21 PDF
Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Nærings- og fiskeridepartementet April 22 PDF
OE-rapport 2021-62 Evaluering av implementering av pårørendeveilederen Helsedirektoratet December 21 PDF
Vurdering av utvalgte støtteordninger for flytende havvind Equinor og Vårgrønn January 22 PDF
OE-rapport 2022-10 Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid? Arbeids- og velferdsdirektoratet March 22 PDF
OE-rapport 2022-21 Digital hjemmeoppfølging – erfaringer med samhandling og informasjonsdeling Helsedirektoratet March 22 PDF
OE-rapport 2022-16 Kunnskapsgrunnlag: Areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland Rogaland fylkeskommune March 22 PDF
OE-rapport 2021-22 Statlig klimafond for fornybar energi i utviklingsland Utenriksdepartementet February 22 PDF
OE-rapport 2022 Hjerte- og karsykdom relatert til høyt kolesterol Novartis February 22 PDF
OE-rapport 2022-6 Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi Nærings- og fiskeridepartementet February 22 PDF
OE-rapport 2022-5 Organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor Arbeids- og inkluderingsdepartementet January 22 PDF
OE-rapport 2021-74 Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning Kommunal- og moderniseringsdepartementet January 22 PDF
OE-rapport 2022-2 Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet January 22 PDF
Gjennomgang av ulike virkemidler og modeller for samarbeid mellom offentlige og private aktører om vaksineproduksjon Nærings- og fiskeridepartementet January 22 PDF
OE-rapport 2022 Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet January 22 PDF
OE-rapport 2021-69 Universell utforming av digitale læremidler – en analyse av status og relevante tiltak Barne-, ungdoms og familiedirektoratet January 22 PDF
OE-rapport 2021-68 Kunnskapsstatus konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer Barne-, ungdoms og familiedirektoratet January 22 PDF
OE-rapport 2021-65 Kompetansetiltak for sykmeldte – prosjektets endringsteori Arbeids- og velferdsdirektoratet December 21 PDF
OE-rapport 2021-58 Evaluering av strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og Høgskolen i Innlandet, og NAV og UiT Norges arktiske universitet Arbeids- og velferdsdirektoratet December 21 PDF
OE-rapport 2021-73 Valggjennomføringsundersøkelsen 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet December 21 PDF
OE-rapport 2021-72 Evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet December 21 PDF
OE-rapport 2021-58 Kunnskapsoppsummering som bakgrunn for vurdering av ordningen «Kompetansefunn Digital» Kunnskapsdepartementet December 21 PDF
OE-rapport 2021-63 Virkninger av å fjerne eller redusere merverdiavgiften Forbrukerrådet December 21 PDF
OE-rapport 2021-67 Evaluering av regionale filmsentre og filmfond Norsk filminstitutt November 21 PDF
OE-rapport 2021-52 Kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge Helsedirektoratet October 21 PDF
OE-rapport 2021-48 Konkurransemessige virkninger av NRK tjenester i utvalgte mediemarkeder Medietilsynet October 21 PDF
OE-rapport 2020-8 Nedsatt hørsel i arbeidsfør alder Hørselshemmedes landsforbund February 20 Lenke
OE-rapport 2021-38 Omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel: markedskartlegging Miljødirektoratet September 21 PDF
OE-rapport 2021-51 Samfunnsøkonomisk analyse av Stillasbyggerne, Akershus universitetssykehus Stillasbyggerne ved Akershus universitetssykehus. September 21 PDF
OE-rapport 2021-36 Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av områder ved nedleggelse av vindkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat August 21 PDF
2021-5050-109 Utredning av kompetansekrav for programrådgivere i introduksjonsprogrammet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet September 21 PDF
OE-rapport 2021-35 Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover Kommunal- og moderniseringsdepartementet August 21 PDF
OE-rapport 2021-37 Evaluering av investeringsregimet i Oslo kommune Oslo kommune July 21 PDF
OE-rapport 2021-45 Kvalitetssikring (KSK) – AIO-prosjektet Ålesund Sykehus Helse Møre og Romsdal HF July 21 PDF
OE-rapport 2021-7 Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger Kommunal- og moderniseringsdepartementet June 21 PDF
OE-rapport 2021-10 Samfunnsøkonomisk analyse av EUs tilgjengelighetsdirektiv Kulturdepartementet June 21 PDF
OE-rapport 2021-20 Behandlingsforløp og kostnader ved behandling innenfor fysioterapiområdet Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor May 21 PDF
OE-rapport 2021-27 Helseøkonomisk analyse av screening for svangerskapsdiabetes Helsedirektoratet May 21 PDF
OE-rapport 2021-31 Evaluering av insentivordningen for film- og serieproduksjoner Norsk filminstitutt (NFI) May 21 PDF
OE-rapport 2021-17 Tverrsektorielle analyser til Nasjonal transportplan 2022-2033 Samferdselsdepartementet April 21 PDF
OE-rapport 2021-32. Delrapport II Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging, delrapport II Helsedirektoratet April 21 PDF
Diabetes type 2 i Norge Novo Nordisk April 21 PDF
OE-rapport 2021-16 Framtidens transport i Norge Statens vegvesen April 21 PDF
OE-rapport 2019-48 Prosessevaluering av prosjektet Vi inkluderer! Arbeids- og velferdsdirektoratet April 21 PDF
OE-rapport 2021-24. Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder Kommunal- og moderniseringsdepartementet March 21 PDF
OE-rapport 2021-5 Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren Nærings- og fiskeridepartementet March 21 PDF
OE-rapport 2021-25 Ringvirkninger av Nye Veiers veiprosjekter – en analyse av fire delstrekninger på E39 og E18 Nye Veier March 21 PDF
OE-rapport 2020-2 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny Mo i Rana lufthavn Avinor January 21 PDF
OE-rapport 2020-75 Samfunnsøkonomisk vurdering av om fylkeskommunen bør eie hurtigbåter NHO Sjøfart January 21 PDF
OE-rapport 2021-09 Utredning av risiko ved utfasing av rammeavtaler med kommersielle leverandører av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo Barne- og familieetaten i Oslo kommune February 21 PDF
OE-rapport 2020-66 Evaluering av lærlingklausulen Utdanningsdirektoratet November 20 PDF
OE-rapport 2020-63 Utredning om kommunale botiltak Barne- og familiedepartementet January 21 PDF
OE-rapport 2021-4 Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III Helsedirektoratet January 21 PDF
OE-rapport 2020-69 Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet December 20 PDF
OE-rapport 2020-65 Kartlegging av restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for helsenæringen Helse- og omsorgsdepartementet December 20 PDF
OE-rapport 2020-68 Redusert konsum av rødt kjøtt i Norge: Virkemidler og konsekvenser  Matprat og Animalia January 21 PDF
OE-rapport 2020-73 Arbeidsforberedende trening (AFT) Arbeids- og velferdsdirektoratet December 20 PDF
OE-rapport 2020-70 Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm Reguleringsmyndigheten for energi i NVE December 20 PDF
OE-rapport 2020-72 Samfunnsøkonomisk analyse av strategier for prioritering av covid-19-vaksinering Folkehelseinstituttet December 20 PDF
OE-rapport 2020-71 Konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler i befolkning Actis December 20 PDF
OE-rapport 2020-43 Psykisk helse og uførhet blant unge Arbeids- og sosialdepartementet October 20 PDF
OE-rapport 2020-64 Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet November 20 PDF
OE-rapport 2020 Migrene i et samfunnsperspektiv Novartis November 20 PDF
OE-rapport 2020-62 Kvalitetssikring av konseptvalgutredning Bergen og omland Statnett November 20 PDF
OE-rapport 2020-55 Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024, Andre statusmåling for tiltaket videreutdanninger Norges vassdrags- og energidirektorat November 20 PDF
OE-rapport 2020-53 Utredning om måling av veg-/gatelys Norges vassdrags- og energidirektorat November 20 PDF
OE-rapport 2020-57 Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser Norges idrettsforbund October 20 PDF
OE-rapport 2020-61 Evaluering Nasjonal strategi – Bolig for velferd Husbanken October 20 PDF
OE-rapport 2020-56 Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser Arbeids- og sosialdepartementet September 20 PDF
OE-rapport 2020-36 Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Evaluering av stønadsordning for personer over 26 år Arbeids- og sosialdepartementet June 20 PDF
OE-rapport 2020-47 Nasjonal kartlegging av drosjemarkedet Samferdselsdepartementet September 20 PDF
OE-rapport 2020-42 Evaluering av Bolig for velferd – første delrapport Husbanken July 20 PDF
OE-rapport 2020-41 Komparativ analyse av boligomsetning Finansdepartementet July 20 PDF
OE-rapport 2020-40 Kraftforbruk i et utslippsfritt Norge NORWEA June 20 PDF
OE-rapport 2020-38 Nullpunktmåling for Husbankens grunnlån Husbanken May 20 PDF
OE-rapport 2020-37 Kartlegging av bruk av elektronisk faktura Kommunal- og moderniseringsdepartementet May 20 PDF
OE-rapport 2020-32 Konsekvenser av covid-19-situasjonen for tre sektorer i norsk næringsliv Nærings- og fiskeridepartementet May 20 PDF
OE-rapport 2020-31 Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge Kommunal- og moderniseringsdepartementet May 20 PDF
OE-rapport 2020-30 Evaluering av tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kulturdepartementet May 20 Lenke
OE-rapport 2020-28 Kartlegging av hvordan Covid-19 påvirker markedene for bygg og anlegg Finansdepartementet May 20 PDF
OE-rapport 2020-25 Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Nærings- og fiskeridepartementet May 20 PDF
OE-rapport 2020-22 Gjennomgang av de samfunnsøkonomisk kostnadene i Kostholdstiltaket i Klimakur 2030 Matprat og Animalia May 20 PDF
OE-rapport 2020-18 Finansiering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep Bufdir May 20 PDF
OE-rapport 2020-21 Virkninger av store offentlige kontrakter Nærings- og fiskeridepartementet April 20 PDF
OE-rapport 2020-19 Overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren Tine April 20 PDF
OE-rapport 2020-24 Hvordan bør målkonflikter håndteres i statlige investeringsprosjekter? Concept April 20 PDF
OE-rapport 2020-23 Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet April 20 PDF
OE-rapport 2020-16 Samfunnsverdien av rehabilitering Spekter April 20 PDF
OE-rapport 2020-17 Brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark sommeren 2019 Lofotodden nasjonalparkstyre March 20 PDF
OE-rapport 2020-15 Evaluering av LOS-programmet i Forsvaret sitt Logistikkprosjekt Concept March 20 PDF
OE-rapport 2020-12 Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne og ungdomsidretten Kulturdepartementet March 20 PDF
OE-rapport 2019-47 Evaluering av statsborgerseremonier Kunnskapsdepartementet February 20 PDF
OE-rapport 2020-11 Kommuneøkonomi og valg av pensjonsleverandør Storebrand Livsforsikring January 20 PDF
OE-rapport 2021-1 Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov Barne- og familiedepartementet February 21 PDF
OE-rapport 2020-35 Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging Vedlegg til delrapport I Helsedirektoratet February 20 PDF
OE-rapport 2020-34 Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging delrapport I Helsedirektoratet February 20 PDF
OE-rapport 2020-10 Utredning om sikringstilak for drosjetransport i Viken Viken fylkeskommune February 20 Lenke
OE-rapport 2019-42 Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge NVE February 20 PDF
OE-rapport 2019-43 Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern Barne- og familiedepartementet January 20 PDF
OE-rapport 2019-30 Kartlegging av kommunenes erfaringer med barn og unge som etterlates i utlandet Kunnskapsdepartementet January 20 PDF
OE-rapport 2020-2 Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Hovedrapport Nærings- og fiskeridepartementet January 20 PDF
OE-rapport 2019-52 Vurdering av mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping Kulturdepartementet January 20 PDF
OE-rapport 2020-2 Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) January 20 PDF
Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter Helsedirektoratet February 20 PDF
OE-rapport 2019-49 Hvordan bør de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk evalueres? Tine December 19 PDF
OE-rapport 2019-51 Utredning av nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport Samferdselsdepartementet December 19 PDF
OE-rapport 2019-45 Valggjennomføringsundersøkelsen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet December 19 PDF
OE-rapport 2019-44 Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet December 19 PDF
OE-rapport 2019-28 Evaluering av Norges deltakelse i EUs romprogrammer Nærings- og fiskeridepartementet November 19 PDF
OE-rapport 2019-26 Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF Kulturdepartementet November 19 PDF
OE-rapport 2019-35 Evaluering av NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet Olje- og energidepartementet November 19 PDF
OE-rapport 2019-37 Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) November 19 PDF
OE-rapport 2019-33 Ekstern gjennomgang av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) Bærum kommune November 19 PDF
OE-rapport 2019-29 Tilskuddsordningen for etterutdanningsvirksomhet for fysioterapeuter Fysioterapiforbundet October 19 PDF
OE-rapport 2019-40 Analyse av kostnader knyttet til dagens regulering av illegale rusmidler til eget bruk og håndhevingen av den eksisterende kontrollpolitikken Helse- og omsorgsdepartementet October 19 PDF
OE-rapport 2019-32 Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltende universitets- og høyskolebygg Universitetet i Oslo October 19 PDF
OE-rapport 2019-15 Kostnadsvirkninger ved utvidelse av medisinstudiet i Norge Grimstadutvalget September 19 PDF
OE-rapport 2019-27 Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor Nærings- og fiskeridepartementet September 19 PDF
OE-rapport 2019-23 Kartlegging av fritidskortordninger Kulturdepartementet September 19 PDF
OE-rapport 2019-22 Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame Kulturdepartementet August 19 PDF
OE-rapport 2019-20 Vurdering av virkninger ved å endre enerettsmodellen for pengespill i Norge Extrastiftelsen July 19 PDF
Samfunnsvirkninger forbundet med profylaktisk behandling av migrene Novartis June 19 Lenke
OE-rapport 2019-17 Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet June 19 PDF
OE-rapport 2019-21 Bærekraft i praksis? Rygg- og nakkeplager i Norge Norsk kiropraktorforening June 19 PDF
OE-rapport 2019-18 Evaluering av program for klart språk i kommunesektoren – Midtveisevaluering KS June 19 PDF
OE-rapport 2019-16 Kvalitetssikring av investerings- og driftsanalyse for Kunstsilo Cultiva May 19 PDF
OE-rapport 2019-6 Brukerundersøkelse i verneområdene i Vega kommune Vega verneområdestyre May 19 PDF
OE-rapport 2019-14 Modeller for satelittbasert veiprising Bilimportørenes landsforening, Norges bilbransjeforbund og Norges automobil-forbund May 19 PDF
OE-rapport (i samarbeid med Frischsenteret) Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge Arbeids- og sosialdepartementet March 19 PDF
OE-rapport 2019-8 Brukerundersøkelse i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde Skardsfjella-Hyllingsdalen verneområdestyre March 19 PDF
OE-rapport 2019-5 Brukerundersøkelse i Nærøyfjorden landskapsvernområde Nærøyfjorden verneområdestyre March 19 PDF
OE-rapport 2019-11 Konkurranse om offentlig tjenestepensjon KS March 19 PDF
OE-rapport 2019-7 Brukerundersøkelse i Folgefonna nasjonalpark Folgefonna verneområdestyre February 19 PDF
OE-rapport 2019-9 Vakt og beredskapsordninger i de kommunale helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene KS February 19 PDF
OE-rapport 2019-01 Fremtidens kreftkostnader Bristol-Myers Squibb January 19 PDF
OE-rapport 2019-1 Evaluering av Statens innkjøpssenter Kommunal- og moderniseringsdepartementet January 19 PDF
OE-rapport 2018-26 Forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang Bufdir December 18 PDF
OE-rapport 2018-39 Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet NVE December 18 PDF
OE-rapport 2018-37 Samfunnsøkonomisk vurdering av anbefalinger fra IKT-sikkerhetsutvalget IKT-sikkerhetsutvalget December 18 PDF
OE-rapport 2018-47 Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet Samferdselsdepartementet December 18 PDF
OE-rapport 2018-46 Endring av reisetidspunkt – en mulighetsstudie av fleksibiliteten i arbeidslivet Statens vegvesen December 18 PDF
OE-rapport 2018-42 Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Helsedirektoratet December 18 PDF
OE-rapport 2018-33 Hva er årsakene til forskjeller i kommunale plan- og byggesaksgebyrer?  KS December 18 PDF
OE-rapport 2018-35 Konkurranseanalyse av markedet for godstransport på jernbane Jernbanedirektoratet November 18 PDF
OE-rapport 2018-38 Nettkundenes nytte av en oppgradering av lavspenningsnettet NVE November 18 PDF
OE-rapport 2018-18 Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter Arbeids- og sosialdepartementet October 18 PDF
OE-rapport 2018-36 Samfunnsøkonomisk analyse av universelt utformet grunnskole i 2030 Bufdir October 18 PDF
OE-rapport 2018-34 Analyse av lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland Alstadhaug kommune October 18 PDF
OE-rapport 2018-32 Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner Senter for seniorpolitikk October 18 PDF
OE-rapport 2018-28 Substitusjon mellom fiberbredbånd og andre aksessformer Telenor October 18 PDF
OE-rapport 2018-30 Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner for strøm Olje- og energidepartementet September 18 PDF
OE-rapport 2018-29 Kompensasjonsordning ved avvikling av pelsdyrnæringen Norsk pelsdyralslag September 18 PDF
OE-rapport 2018-43 Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017 Utlendingsdirektoratet September 18 Lenke
OE-rapport 2018-27 Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier Husbanken August 18 PDF
OE-rapport 2018-25 Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar Hamar kommune July 18 PDF
OE-rapport 2018-20 Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstotos organisering og praksis Kulturdepartementet June 18 PDF
OE-rapport 2018-16 Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet June 18 PDF
OE-rapport 2018-24 Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane Bane NOR June 18 PDF
OE-rapport 2018-23 Effekter av å avvikle 350-kronersgrensen på netthandel fra utlandet Posten Norge June 18 PDF
OE-rapport 2018-21 Sammenstilling av brukerundersøkelser i norske verneområder Miljødirektoratet June 18 PDF
Statens prosjektmodell, Rapport nummer D055b Kvalitetssikring (KS2) av Stad skipstunnel Finansdepartementet/Samferdselsdepartementet June 18 PDF
Oslo Economics-rapport Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten Arbeids- og sosialdepartementet May 18 PDF
OE-rapport 2018-45 Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 2 Arbeids- og sosialdepartementet April 18 Lenke
OE-rapport 2018-12 Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1 Arbeids- og sosialdepartementet April 18 PDF
Statens prosjektmodell, Rapport nummer D054a Kvalitetssikring (KS1) Evenes flystasjon Finansdepartementet/Forsvarsdepartementet April 18 PDF
OE-rapport 2018-10 Hvordan påvirker konkurransen fra NRK medietilbudet til publikum? NRK April 18 PDF
OE-rapport 2018-5 Brukerundersøkelse Børgefjell Børgefjell nasjonalparkstyre April 18 PDF
OE-rapport 2018-6 Brukerundersøkelse Lyngsalpan Lyngsalpan landskapsvernområde April 18 PDF
Oslo Economics-rapport Brukerundersøkelse Lomsdal-Visten Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre April 18 PDF
OE-rapport 2018-4 Brukerundersøkelse Møysalen Møysalen nasjonalparkstyre April 18 PDF
OE-rapport 2018-2 Brukerundersøkelse Stølsheimen Stølsheimen verneområdestyre April 18 PDF
OE-rapport 2018-3 Den norske spillbransjen Kulturdepartementet February 18 PDF
OE-rapport 2017-59 Muligheter og utfordringer ietableringen av en kunnskapsby i Bærum Bærum kommune January 18 PDF
OE-rapport 2017-58 Analyse av handelen med opprinnelsesgarantier Energi Norge January 18 PDF
OE-rapport 2017-47 Olje- og gasselskapenes vurderinger av klimarelatert risiko Norsk olje og gass December 17 PDF
OE-rapport 2017-51 Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid? Maskinentreprenørenes forbund December 17 PDF
OE-rapport 2017-46 Etableringshindringer i dagligvaresektoren Nærings- og fiskeridepartementet October 17 PDF
OE-rapport 2017-34 Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater Kulturdepartementet August 17 PDF
OE-rapport 2017-41 Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk Veidekke August 17 PDF
OE-rapport 2017-15 Utforming av konkurranse om helikopterruten Værøy-Bodø, med drift fra 2019 Samferdselsdepartementet June 17 PDF
OE-rapport 2017-33 Kreftkoordinator – trygg og effektiv kreftomsorg i kommunene Kreftforeningen June 17 PDF
2017-22 Byggteknisk konsulentvirksomhet Teknisk ukeblad June 17 PDF
OE-rapport 2017-16 Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse Norges Taxiforbund May 17 PDF
Fremtidens helse- og omsorgstjeneste – Hvilke helsepolitiske veivalg står vi foran? Spekter February 17 PDF
Kreft i Norge: Kostander for pasientene, helsetjenesten og samfunnet Bristol-Myers Squibb June 16 PDF
OE-rapport 2015-27 Evaluering av kulturnæringssatsingen Kulturdepartementet September 15 PDF
Hepatitt C – Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter AbbVie August 15 PDF
OE-rapport 2015-23 Entrepriseform ogeffektivitet i vegprosjekter Veidekke ASA August 15 PDF
OE-rapport 2015-32 Konkurranseanalyse av havnesektoren Samferdselsdepartementet July 15 PDF
OE-rapport 2015-25 Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Samferdselsdepartementet June 15 PDF
OE-rapport 2015-10 Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet April 15 PDF
OE-rapport 2015-14 Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free Travel Retail Norway AS March 15 PDF
OE-rapport 2015-13 Elbilens konkurransedyktighet i Norge NAF March 15 PDF
OE-rapport 2015-8 NRKs kulturregnskap NRK February 15 PDF
OE-rapport 2015-7 Betydningen av konkurranse om å drive duty-free-handel ved norske lufthavner Travel Retail Norway AS January 15 PDF
OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Akershus fylkeskommune July 14 PDF
OE-rapport 2014-7 Bærekraftig forvaltning av infrastruktur for kulturformidling Spekter April 14 PDF