Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen.

Egnede verktøy for å sikre god arkitektur

Arkitekturdebatten i Norge har fått et oppsving de siste årene, og det kan virke som at det er blitt en større nasjonal bevissthet rundt by- og tettstedsutforming. På oppdrag for KDD har vi utredet kommunenes juridiske handlingsrom for å styre arkitektonisk kvalitet i de bygde omgivelsene.

Bør staten kreve provisjon for garantier på bompengelån? 

Bompenger er blitt stadig viktigere virkemiddel for å finansiere offentlige vei- og kollektivprosjekter. På oppdrag for Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede om det bør innføres en garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån, vurdere konsekvenser ved ulike modeller og eventuelt gi en anbefaling om valg av modell. 

Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

Interkommunalt samarbeid er svært vanlig i Norge, og alle kommuner deltar i interkommunale samarbeid. En kartlegging av hvordan kommuner jobber med interkommunalt samarbeid viser at det både er fordeler og ulemper med ulike samarbeidsformer og noen viktige suksessfaktorer for å få til velfungerende samarbeid.

iStock/elenabs

Kommunenes e-helsekostnader kan dobles innen 2050

Det pågår en digitalisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og over hele landet innfører kommuner ulike e-helseløsninger. En kartlegging av kommunenes situasjon og hvilke mulige veivalg de kan ta i tiden fremover innenfor e-helse viser at det er flere utfordringer for å oppnå ønsket utvikling. Videre viser en kostnadskartlegging at kommunenes utgifter til e-helse kan dobles innen 2050.

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Offentlige treningssentre kan være dårlig samfunnsøkonomi 

På oppdrag for Virke har Oslo Economics vurdert om offentlig eide treningssentre kan ha potensial for konkurransevridning. Hvis offentlig støtte gir offentlig eide treningssentre et kunstig konkurransefortrinn, vil det fortrenge mer effektive private aktører.

Områdegjennomgang av NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak

Tildeling av arbeidsmarkedstiltakene bør være basert på oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for ulike brukergrupper. Vi skal gjennomføre en områdegjennomgang som skal svare på om NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og foreslå hvordan tiltaksbruken kan bli bedre.

Ny rammeavtale med Lillehammer kommune

Oslo Economics har nylig blitt tildelt en rammeavtale med kommunen slik at vi kan hjelpe Lillehammer med analyser og vurderinger som kan bidra til bedre beslutningsunderlag for å gjøre økonomiske prioriteringer.

Hvordan arbeider norske kommuner med interkommunalt samarbeid?

Oslo Economics bistår, i samarbeid med NIBR og Roald Hopsnes, Kommunal- og distriktsdepartementet med å innhente et praksisnært kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunene arbeider med interkommunalt samarbeid.

Lytt til #PolyPod: Hva bør gjøres med regler og praksis for offentlige anskaffelser?

Svend Boye i Oslo Economics har bidratt i siste episode av Polyteknisk Forenings podcast #PolyPod om hva som bør gjøres med regler og praksis for offentlige anskaffelser, som nå er sluppet.

Due diligence av Institutt for energiteknikk sin nukleære virksomhet

Staten skal overta ansvaret for opprydding av norsk atomavfall fra IFEs fire nedstengte atomreaktorer. Sammen med CMS Kluge skal vi gjennomføre en due diligence av IFEs nukleære virksomhet.