Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Et velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, gode velferdstjenester og andre tiltak for integrering og deltakelse i samfunnsliv er avgjørende både for den enkelte borger og for samfunnet som helhet. Sentrale funksjoner i sikringen av et velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, samt gode velferdstjenester, representeres av en rekke offentlige aktører, som NAV, Husbanken, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, samt kommunalt barnevern, integreringsarbeid og helse- og omsorgstilbud. Ofte oppnås gode løsninger for målgruppene og effektiv ressursbruk gjennom helhetlige strategier og tett samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

Oslo Economics har både sterk metodekompetanse og omfattende erfaring med sentrale spørsmål innenfor dette feltet. Flere av våre ansatte har doktorgradskompetanse på området. Vi gjennomfører blant annet FoU-prosjekter innenfor arbeidsmarked, integrering og boligsosiale problemstillinger, kompetanse og utdanning, og vi samarbeider tett med andre forskningsmiljøer. Samlet sett besitter vår faggruppe nøkkelkompetanse innen:

  • Arbeidsmarkedsøkonomi
  • Arbeidsmarkedstiltak og NAV
  • Organisering og produksjon av velferdstjenester
  • Barnehage, skole og oppvekst
  • Barnevern
  • Boligsosiale utfordringer
  • Utdanning og forskning
  • Integrering og mangfold
  • Forbrukerrettigheter