Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Statlige virksomheter trenger mer informasjon om eget klima- og miljøavtrykk

De sentrale partene i staten er enige om at hvis Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra med å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Oslo Economics har, på oppdrag for de sentrale partene i staten, undersøkt hvordan de lokale partene i statlige virksomheter samarbeider om å redusere virksomhetenes klima- og miljøavtrykk.

Staten bør ikke kreve provisjon for å stille garantier på bompengelån

Staten bør ikke innføre garantiprovisjon, men kan gjøre andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen for staten, er vår konklusjon fra vår utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti for Samferdselsdepartementet. Hvis provisjon likevel skulle innføres, anbefaler vi en forutsigbar modell som gir lav administrativ ressursbruk.

Credit: iStock/dragana991

Får seniorer brukt sin kompetanse?

Hvordan opplever eldre ansatte i staten mulighetene for senkarriere og kompetanseutvikling? Oslo Economics skal utrede seniorpolitiske virkemidler i statlige virksomheter.

Oslo Economics har bistått anskaffelsesutvalget i arbeidet med ny NOU om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med Inventura bistått anskaffelsesutvalget med å utrede optimal terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser, innhente statistikk om offentlige anskaffelser anno 2022 og vurdert konsekvenser av foreslåtte endringer i regelverket.

Det er fremdeles barrierer ved idrettsanlegg for personer med funksjonsnedsettelser

Med midler tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Oslo Economics belyst universell utforming og tilgjengelighet av idrettsanlegg.

En hånd som legger en stemmeseddel i en valgurne.

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? 

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, og ble kommunene satt i stand til å gjennomføre valget på en god måte?

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

For fjerde gang på rad har Oslo Economics sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis blitt tildelt den sentrale rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalgutredninger (KVU) og forprosjekt for store statlige investeringer av stor samfunnsmessig betydning.

Endringer som skal bidra til mer forutsigbare gebyrer til vann, avløp og renovasjon

Gebyrene til kommunale vann-, avløps-, og renovasjonstjenester blir i dag beregnet etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntekter fra gebyrer knyttet til disse tjenestene ikke skal overstige kostnadene kommunen har ved å levere de. Én av flere utfordringer ved dagens regelverk og beregningsmetoder er at det kan føre til store gebyrendringer fra år til år.