Skipp navigasjon

Kommunenes e-helsekostnader kan dobles innen 2050

24.02.2023 - Offentlig sektor

Det pågår en digitalisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og over hele landet innfører kommuner ulike e-helseløsninger. Vi har kartlagt kommunenes utfordringer, fremtidige veivalg og kostnader knyttet til e-helse. Analysen viser at det er flere utfordringer for å oppnå ønsket utvikling fremover og at kommunenes utgifter til e-helse kan dobles innen 2050.

Flere utfordringer for å få til ønsket utvikling

For å få til en ønsket utvikling på e-helseområdet, er det viktig å fjerne det som oppleves som hindringer. Våre informanter trekker frem:

  • Mangel på tilgjengelig tid i tjenestene til å innføre nye løsninger
  • Mangel på teknologisk kompetanse, helst kombinert med helsefaglig kompetanse
  • Utfordringer med å arbeide innenfor lovverk om personvern og anskaffelser
  • Mangel på informasjon om tilgjengelige løsninger
  • Mangel på nasjonale standarder

I tillegg er det finansielle utfordringer, som trolig vil bli forsterket ettersom flere e-helseløsninger tas i bruk og driftskostnadene øker. Disse forsterkes ytterligere av at innføringen av e-helseløsninger ikke nødvendigvis frigjør budsjettmessige ressurser i kommunene.

E-helsekostnadene i kommunene kan dobles innen 2050

Vi estimerer at norske kommuner totalt hadde kostnader på 4,5 milliarder kroner knyttet til e-helse i 2021. Dette tilsvarer omtrent 2,6 prosent av kommunenes kostnader til helse og omsorg. Generelle e-helsekostnader utgjør den største delen av kostnader, mens velferdsteknologiske løsninger og journalløsninger er de to løsningstypene som er mest kostbare.

Det er vesentlig høyere kostnader til drift enn til investering og implementering, og kostnader fakturert fra leverandører er noe høyere enn kommunenes interne kostnader. Avhengig av veksttakten fremover, tilsier fremskrivninger at dagens kostnadsnivå vil mer enn dobles (i reelle termer) frem til 2050.

Det er viktig at kommunene settes i stand til å finansiere en slik kostnadsøkning, gjennom å legge til rette både for finansieringsmodeller og gevinstrealisering i kommunenes arbeid med digitalisering av sektoren.

Oppdraget er gjennomført i samarbeid med BearingPoint og er på oppdrag fra KS.

Scenarier for e-helse.

Kommunenes kostnader.

Illustrasjon: iStock/elenabs

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler