Skipp navigasjon

Konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring

Når myndighetene skal vedta store investeringer er det viktig å få frem alternativene som møter samfunnets behov best mulig. Oslo Economics bistår med å definere og beskrive aktuelle konsepter ut fra hvilke behov som er gjeldende, og hvilke mål og rammebetingelser som gjelder. Deretter gir vi en anbefaling om det samfunnsøkonomisk beste alternativet, basert på grundige beregninger og vurderinger av den nytten samfunnet får av investeringen, og hvilke kostnader som påføres samfunnet. Vi har omfattende erfaring med analyser av investeringer i samferdselssektoren (vei, jernbane og luftfart), forsvarsinvesteringer, fengselsbygg, politihus, forskningslaboratorier, IT-løsninger i det offentlige, nye sykehus og kulturbygg.

Vi bistår med:

  • Problembeskrivelsen
  • Behovsanalysen
  • Analyse av overordnet strategi (mål og rammebetingelser)
  • Mulighetsstudien
  • Alternativanalysen
  • Samfunnsøkonomisk vurdering
  • Gjennomføringsstrategi

Oslo Economics har inngående kjennskap til statens prosjektmodell (KS-ordningen til Finansdepartementet) inkludert tilhørende veiledere, og til offentlige beslutningsprosesser. Vi gjennomfører analyser som følger rammeverket i Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS1/KS2) og tilsvarende rammeverk for analyser i kommunesektoren og for helseforetakene (KSK). Vi bistår i utarbeidelse av konseptvalgutredninger (KVU) og forstudier, og har rammeavtaler som kvalitetssikrere både med Finansdepartementet, Bane NOR, Nye Veier, helseforetak og kommuner.

Vi anvender vår kompetanse på vurdering av konsekvenser på en rekke områder og for ulike typer oppdragsgivere. Foruten konsekvenser av investeringer gjør vi blant annet konsekvensanalyser av lov- og regelendringer, omorganisering og endringer i eksogene rammebetingelser. Vi kan blant annet bistå med:

  • Konsekvensvurdering for samfunn og/eller virksomhet
  • Konsekvensanalyser av allerede gjennomførte endringer
  • Konsekvensutredninger av forslag til nye prosjekter
Kontakt oss
Asbjørn Englund
Asbjørn Englund
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard