Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Due diligence av Institutt for energiteknikk sin nukleære virksomhet

Staten skal overta ansvaret for opprydding av norsk atomavfall fra IFEs fire nedstengte atomreaktorer. Sammen med CMS Kluge skal vi gjennomføre en due diligence av IFEs nukleære virksomhet.

Oslo Economics har utredet behovet for en særlig organisering og tolkeformidling i offentlig sektor

1. januar trådte tolkeloven i kraft. I en ny rapport har vi identifisert og vurdert mulige tiltak rettet mot organisering, bruk av fjerntolking og tolkeformidling.

Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi

Hevingen av nasjonal terskelverdi har gjort Norge til et rikere land og vi anbefaler at regjeringen beholder dagens nasjonale terskelverdi.

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Oslo Economics, COWI og Kinei har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren.

Oslo Economics bistår i flere store oppdrag på tolkefeltet

Oslo Economics jobber i perioden 2021-2022 med flere store oppdrag på tolkefeltet. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører vi en […]

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

Kjøp av varer, tjenester og bruttoinvesteringer til kommunesektoren tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i kommunesektoren. Innkjøp […]

Økonomiske og administrative konsekvenser av en ny åpenhetslov

Oslo Economics og KPMG har på oppdrag for Barne- og familiedepartementet utarbeidet en analyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske […]

Oslo Economics skal levere analyser og rådgiving til Nasjonalt program for leverandørutvikling i perioden 2021-2024

Nasjonalt program for leverandørutviklings mål er å bidra til innovasjon i offentlig sektor og i næringslivet når offentlig sektor gjennomfører […]

Utredning om virkninger av store offentlige kontrakter

Oslo Economics har i samarbeid med Inventura gjennomført en utredning på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet av virkingene av store […]

Analyse av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å sikre like konkurransevilkår for offentlige […]

Virksom konkurranse i markedene for tiltak og tjenester til barnevernet

Barnevernet kjøper inn tiltak og tjenester fra private, både fra ideelle og kommersielle leverandører i stort omfang. Kommunalt og statlig […]

Følgeevaluering av kompetansesatsinger i barnevernet 2018–2024

Regjeringen lanserte høsten 2017 strategien: «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024». Oslo Economics […]