Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Hvordan vi bør forvalte våre felles naturressurser og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling er en av vår tids største utfordringer. Et økt fokus på elektrifisering, energieffektivitet, ansvarlig forvaltning av naturen, og bruk av fornybare energikilder er nødvendig for å sikre overgangen til et lavutslippssamfunn og oppnåelse av FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. En viktig brikke i omstillingen til lavutslippssamfunnet er omlegging av energisektoren, elektrifisering og etablering av ny bærekraftig industri og næring basert på fornybar energi.

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra ulike deler av kraftsektoren som blant annet:

 • Markedsdesign (sluttbruker, engros- og balansemarkeder)
 • Konkurranseforhold
 • Regulering av nettvirksomheten
 • Utforming av tariffer
 • Driften av kraftsystemet
 • EU-reguleringer
 • Nettutbygginger og andre investeringer i nettet

Miljø-, natur- og ressursøkonomi blir et stadig viktigere fokusområde for bedrifter og myndigheter. Innenfor dette området har våre ansatte kompetanse innen blant annet:

 • Vurderinger av natur- og miljøvirkninger
 • Nasjonale og internasjonale reguleringer og målsettinger
 • Kostnader ved tilbakeføring av naturinngrep
 • Verdsetting av naturressurser og økosystemtjenester

Vi benytter økonomisk teori som grunnlag i alle våre analyser, og vårt mål er å utarbeide grundige og helhetlige analyser og formidle resultater, funn og anbefalinger på en klar måte som danner et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere.

Oslo Economics publiserer jevnlig forskningsartikler innenfor ressurser og bærekraft. Du finner en oversikt over våre forskningspublikasjoner her.