Skipp navigasjon

Gjennomgang av lostjenestens organisering og tilbringertjenesten

09.05.2023 - Offentlig sektor

Norge er en stolt sjøfartsnasjon, med lange tradisjoner innenfor sjøfart. Seilaser er imidlertid ikke uten risiko for ulykker og skader på mennesker og natur. Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Erfarne loser med lang skipserfaring og lokalkunnskap om relevante farleder stiger ombord i anløpende skip og loser de trygt i havn. Ansvarlig mannskap på de anløpende skipene kan alternativt skaffe farledsbevis som dokumenterer at de har den nødvendige fag- og lokalkunnskapen til å kunne lede skipet til kai. Tjenesten er avhengig av støttefunksjoner som tilbringertjenesten for å sikre en effektiv drift med tilstrekkelig kvalitet.

På oppdrag for Kystverket har Oslo Economics evaluert to aspekter ved tjenesten, som skal være del av et kunnskapsgrunnlag til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan lostjenesten kan drives effektivt og med høy kvalitet.

I det første oppdraget har vi, i samarbeid med Agenda Kaupang og Safetec, evaluert organiseringen av lostjenesten. Tjenesten ble omorganisert i 2015, noe som blant annet innebar at forvaltningen av lostjenesten og ansvaret for å formidle losoppdrag ble tydeligere adskilt fra den operative driften av lostjenesten. I lys av utviklingen siden 2015 har vi vurdert om en annen alternativ organisering av tjenesten kan være mer formålstjenlig. Evalueringen omfattet dokumentstudier og analyse av regnskapstall og statistikk for ordningen. I tillegg har vi gjennomført en rekke intervjuer med relevante aktører i ordningen, samt to workshops med diskusjoner og forankring av funn og anbefalinger.

Gjennom arbeidet har vi identifisert potensial for effektivisering gjennom likere praktisering av oppgaver på tvers av tjenesten og mer effektiv loslogistikk. Av de mulige organisatoriske endringene som ble vurdert, konkluderte vi at det kan være gevinster ved å samlokalisere losformidlingssentraler og ha tettere kobling mellom stab og losformidling sammenlignet med i dag.

I det andre oppdraget har vi evaluert om konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten, som følge av omorganiseringen i 2015, har vært i samsvar med målene og intensjonene til Kystverket. Tilbringertjenesten er ansvarlig for å bringe losene som skal utføre losoppdrag trygt ombord i skipene som skal loses. Vi har undersøkt hvordan avtalen med ekstern part har fungert i henhold til mål om kostnadseffektivisering og hvorvidt den operative driften av tilbringertjenesten har blitt endret som følge av konkurranseutsettingen. Evalueringen omfattet blant annet dokumentstudier og analyse av kostnadsposter og statistikk for tjenesten, samt flere intervjuer med ulike aktører og brukere av tjenesten.

Basert på funnene fra evalueringen har vi kommet med anbefalinger om mulige justeringer av fremtidige avtaler som kan bidra til bedre måloppnåelse.

Avslutningsvis ønsker vi å takke Kystverket for et godt samarbeid, og muligheten til å fordype oss i disse spennende problemstillingene. I tillegg ønsker vi å takke Agenda Kaupang og Safetec for gode diskusjoner og arbeidet som er gjort.

Evalueringen av lostjenestens organisering kan leses her: Evaluering av lostjenestens organisering

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler