Skipp navigasjon

Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

En av myndighetenes viktigste oppgaver er å ivareta sikkerhet og beredskap. Sentrale funksjoner i dette arbeidet finnes innenfor justissektoren (politi, domstoler, kriminalomsorgen) og dedikerte beredskapsvirksomheter som DSB og NSM. I tillegg har andre myndigheter viktige sikkerhets- og beredskapsoppgaver knyttet til sine sektorer, som for eksempel telekom (Nkom), energisektoren (NVE m.fl.), fylkeskommuner og kommuner. Oslo Economics har sterk fagkompetanse og relevant sektorerfaring på en rekke områder.

Kriminalitet og kriminalomsorg:

 • Kjennetegn ved individer og virksomheter som begår straffbare handlinger
 • Kriminalomsorg, straffereaksjoner og -gjennomføring
 • Insentivering og forebyggende arbeid
 • Investeringsbehov og infrastruktur
 • Ressursbruk og effektivitet i drift

Samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Investering i kapasitet til håndtering av sjeldne hendelser med store konsekvenser
 • Investering og drift av teknisk infrastruktur
 • Robustifisering av infrastruktur
 • Utvikling av metoder for å vurdere nytte av beredskapstiltak
 • Organisatoriske løsninger og konsekvenser av organisatoriske endringer
 • Samhandling mellom nødetater
 • Sivile beskyttelsestiltak
 • Bruk av digitale løsninger