Medarbeidere

Rolf Sverre Asp | Managing Partner

Rolf Sverre Asp er utdannet samfunnsøkonom og er spesialist på konkurranseøkonomiske analyser. Rolf Sverre har bred erfaring med konkurranseøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger innenfor en rekke områder, særlig i telesektoren, luftfartssektoren, landbrukssektoren og finansmarkedene. Han har ledet en rekke større utrednings- og rådgivningsprosjekter. Rolf Sverre var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i Econ. Han kom til Econ fra Konkurransetilsynet i 2004. Rolf Sverre har i flere år vært på Global Competition Review sin oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer.

Asbjørn Englund | Senior Partner

Asbjørn Englund er utdannet samfunnsøkonom og har en MBA i strategi og ledelse. Asbjørns nøkkelkvalifikasjoner er konkurranseanalyser og strategirådgivning, med tele og media som spesialfelt. Før etableringen av Oslo Economics i 2009 hadde Asbjørn ansvaret for konkurranseområdet i Econ Pöyry. Fra 2000 til 2007 ledet han seksjon for telekom, media og kultur i Konkurransetilsynet. Asbjørn blir regnet som en av landets fremste konkurranseøkonomer, blant annet av Global Competition Review.

Ove Skaug Halsos | Senior Partner

Ove Skaug Halsos er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med konkurranseøkonomi, innkjøpsfag og nytte-/kostnadsanalyser som sine spesialfelt. Han har ledet et vidt spekter av utredningsprosjekter innenfor ulike bransjer for offentlige og private oppdragsgivere. Ove har også vært sakkyndig vitne og fremlagt økonomiske analyser i flere rettssaker behandlet av norske domstoler. Ove var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i det som tidligere het Econ analyse (nå Pöyry). Han arbeidet drøye fire år i Konkurransetilsynet, blant annet som seksjonsleder, før han begynte i Econ i 2004.  

Finn Gjerull Rygh | Senior Partner

Finn Gjerull Rygh er samfunnsviter med samfunnsøkonomi, statsvitenskap og statistikk, og har lang erfaring fra Schibsted Media Group og Finn.no, sist som CFO/Økonomidirektør. Som konsulent har Finn spesielt arbeidet med problemstillinger knyttet til helse, IKT, innkjøp og effektivisering. Finn har lang erfaring som prosjektleder, både for evalueringer, kvalitetssikringer og samfunnsøkonomiske analyser. Han har vært sentral i utarbeidelsen av flere komplekse konseptvalgutredninger, og gitt strategiske råd til både private og offentlige virksomheter.

Jostein Skaar | Senior Partner

Jostein Skaar er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges handelshøyskole (NHH). Jostein har omfattende erfaring som rådgiver, sakkyndig og utreder av konkurranse- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Fra 2004 til 2012 var han direktør i markedsavdelingen i Konkurransetilsynet og har tidligere vært stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH og forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Jostein har også vært nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkingsorgan i Brussel og medlem i Finanstilsynets styre fra 2005 til 2014. Jostein var medlem av konkurranselovutvalget som la frem sine forslag til endringer i konkurranselovgivningen våren 2012.

Erik Magnus Sæther | Senior Partner

Erik Magnus Sæther er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og arbeider med økonomiske analyser, evalueringer, teknologistudier og strategisk rådgivning der "markedet møter politikk". Erik Magnus har bred ledererfaring fra prosjekter for offentlige virksomheter og helseforetak, private bedrifter og organisasjoner. Dette inkluderer nytte-/kostnadsanalyser, helseøkonomiske analyser og legemiddelanalyser/HTA, arbeidsmarked og velferdsøkonomi, markeds- og teknologivurderinger, samfunnsregnskap og analyser av rammevilkår for private virksomheter. Han har særlig omfattende erfaring med konseptvalgutredninger knyttet til investeringsprosjekter og kvalitetssikring. Erik Magnus kom fra PwC Advisory og var før det stipendiat ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, del av Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO (HERO) og Fulbright Visiting Scholar ved University of California Berkeley.

Magne Krogstad Asphjell | Partner

Magne Krogstad Asphjell er siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved samme lærested. Gjennom sin forskning har Magne spesialisert seg innen økonometri, både anvendt mikroøkonometri og simuleringsbasert økonometri. Han har jobbet med en rekke temaer, herunder investerings-, ansettelses- og prisingsdynamikk hos norske industriprodusenter og effektene av sosiale nettverk på timingen av barnefødsler i Sverige. I Oslo Economics har Magne blant annet jobbet med store empiriske analyser, konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og utredninger innenfor både privat og offentlig sektor. Magne har spesielt god kompetanse på behandling av store mengder data, i tillegg til å hente ut og presentere innsikter basert på kvantitative metoder.

Marit Svensgaard | Partner

Marit Svensgaard er siviløkonom fra NHH. Hun har bred erfaring med evalueringer, samfunns- og næringsøkonomiske analyser herunder arbeid med KVU og samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for KS1/KS2. Marit har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressurs­bruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til offentlige anskaffelser, konkurranse­utsetting og offentlig/private samarbeidsmodeller, i tillegg til analyser av digitaliseringstiltak og effekter av andre IKT-investeringer. Marits bransjekunnskap strekker seg fra tele- og bredbåndsmarkedene til legemiddelmarkedet og helsesektoren.

Ivar Sønbø Kristiansen | Assosiert Partner

Ivar Sønbø Kristiansen er professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og adjungert professor i legemiddeløkonomi ved Syddansk Universitet, Odense. Han er medisiner fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i public health fra Harvard University og har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø. Han har praktisert som lege i 10 år og senere vært forsker ved ulike forskningsinstitusjoner og universiteter. Han har en omfattende produksjon av forskningsartikler bak seg.

Hans Otto Hauger | Assosiert partner

Hans Otto Hauger er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i 30 år i offentlig sektor med analyse- og utredningsarbeid. Fra og med år 2000 har Hans Otto Hauger arbeidet i jernbanesektoren med investeringsanalyser og transportøkonomi. Arbeid med Nasjonal transportplan og Handlingsprogram for jernbanen har vært viktige arbeidsoppgaver. Hans Otto Hauger har god kjennskap til norsk jernbane som system. Han har arbeidet med offentlig kjøp av persontogtjenester, optimal prising av infrastrukturtjenester og analyser av vedlikeholdstiltak og fornyelse. I 2015 deltok han i Samferdselsdepartementets utredningsarbeid knyttet til Jernbanereformen (institusjonsbygging). Han har også erfaring fra internasjonalt arbeid som norsk deltaker i ekspertgrupper. Hans Otto har i perioden 1986 til 2000 arbeidet i fire departementer: Samferdselsdepartementet (Utredningsavdelingen), Finansdepartementet (Finansavdelingen), Barne- og familiedepartementet, og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Inntektsavdelingen).

Harald Nygård Bergh | Senior Manager

Harald Nygård Bergh er siviløkonom med PhD i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Harald er en av landets mest brukte eksperter innen problemstillinger relatert til konkurranse- og reguleringsøkonomi. Hans kompetanse er verdifull i alle prosjekter der det er spørsmål om hvordan tiltak, rammebetingelser eller markedsforhold påvirker bedrifter, myndigheter og forbrukere. Gjennom sitt arbeid har han opparbeidet seg kunnskap om en rekke ulike bransjer, og særlig dyp innsikt i tele, media og kraft. Han har svært god forståelse av det offentliges rolle i økonomien og hvordan markeder påvirkes av reguleringer. Harald har også erfaring med å gjennomføre komplekse samfunnsøkonomiske analyser, der sammenhengen mellom aktørers insentiver og tiltak står sentralt. Han formidler komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte og har erfaring med å samarbeide med jurister – noe som har særlig verdi i rettsaker eller ved forhandlinger mellom parter. Tidligere har han arbeidet som førstekonsulent i Konkurransetilsynet og vært gjesteforsker ved Centre for Competition Policy ved University of East Anglia.

Anders Modum Bilet | Analyst

Anders Modum Bilet er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk analyse og på forskningsrettet løp. Utdannelsen har gitt han høy analytisk kompetanse, gode ferdigheter innenfor empirisk metode, samt evnen til å sette seg inn i komplekse økonomiske problemstillinger. På studiene ved NHH tok Anders fag med en særlig analytisk tilnærming til blant annet finansiell økonomi, makroøkonomi, økonometri og næringsøkonomi. Anders har også bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen.

Kristine Bjørklund | Manager

Kristine Bjørklund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring innen analyse- og rådgivningsarbeid for offentlige og private kunder. Hennes ekspertise omfatter nytte-/kostnadsanalyser, modellering, registerdataanalyser, pris- og markedsanalyser, konkurranseøkonomi, samferdselstiltak og helseøkonomi. Kristine har erfaring fra ulike konkurranseøkonomiske prosesser i Norge og Europa, og har tidligere arbeidet som konsulent i CEG Europe i London hvor hun bisto i flere omfattende erstatningssaker som omhandlet konkurransehemmende samarbeid i korttransaksjonsmarkedet og finanssektoren. Hun har etterutdanning fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og arbeider med helseøkonomiske analyser for forvaltningen og private virksomheter. Dette inkluderer tiltaksanalyser, registeranalyser, HTA og helseøkonomisk modellering. Hun har videre medvirket i kvalitetssikringsprosjekter (KS1 og KS2) av store offentlige investeringsprosjekter, både innen forsvarssektoren og for ulike typer samferdselstiltak på veg og jernbane.

Svend Boye | Manager

Svend Boye er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Fribourg. Fra tidligere stillinger i Arkwright Consulting og Statnett har Svend erfaring fra henholdsvis næringslivet og offentlig sektor. I Oslo Economics har Svend gjennomført et bredt spekter av økonomiske analyser. Metodisk har Svend blant annet kompetanse på nytte/kostnadsanalyser, evalueringer og strategisk rådgivning. Sektormessig har han hovedsakelig arbeidet med problemstillinger knyttet til energi- og miljø, anskaffelser og samferdsel. Svend er flytende i tysk, fransk, engelsk og norsk og er vant til å jobbe internasjonalt.

Elias Braunfels | Senior Economist

Elias Braunfels er økonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også mastergrad i både samfunnsøkonomi, internasjonal økonomi og business science fra Leopold-Franzens Universitet Innsbruck (Østerrike). Elias har forsket på emner som inkluderer finanspolitiske virkemidlers effekt på økonomisk vekst, sammenheng mellom olje og vekst og institusjoner og økonomisk utvikling. Han har også erfaring fra privat sektor gjennom kvalitetsledelse (ADP Global View, Paris) og konsulenttjenester innen kredittvurderinger (Creditreform Credit Rating Agency, Düsseldorf). Fra sin bakgrunn innen forskning og prosjektarbeid har Elias opparbeidet spesielt høy kompetanse på analyse av data, samt økonometriske metoder som kan brukes til effektmåling av ulike økonomiske og politiske virkemidler.

Ragnhild Haugli Bråten | Senior Manager

Ragnhild Haugli Bråten har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo, med spesialisering i adferdsøkonomi. I Oslo Economics har Ragnhild jobbet for et bredt spekter av offentlige og private kunder med analyser knyttet til velferdstjenester. Hun har gjennomført en rekke evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og empiriske analyser innen helse og omsorg, arbeidsmarked og barnevern. Ragnhild har også erfaring fra kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter innen energi og miljø, herunder demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring og oppbevaring av atomavfall. I doktorgraden har hun benyttet økonomiske eksperimenter til å studere adferd under risiko og bidrag til fellesgoder, både blant individer og i familier. Hun har publisert flere forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter og har ledet en rekke prosjekter.

Aleksander Bråthen | Manager

Aleksander Bråthen har mastergrad i både samfunnsøkonomi og filosofi fra Universitetet i Oslo. I Oslo Economics arbeider Aleksander med økonomiske analyser og rådgivning på flere områder, deriblant store statlige investeringer, miljøøkonomi, bygg- og eiendom, kultur og sport, næringsutvikling- og innovasjon og beredskapssektoren. Gjennom studier og arbeidserfaring har Aleksander betydelig metodekompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, datainnsamling og statistiske analyser. Hans kompetanse omfatter også strategiske vurderinger, finansieringsordninger og rådgivning i grenseflaten mellom økonomiske beslutninger og reguleringer. Aleksander har tidligere arbeidet i Norges Bank og ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Christoffer Bugge | Manager

Christoffer Bugge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med etterutdanning fra Universitet i Oslo (UiO) ved instituttet for helse og samfunn. I tillegg til å være ansatt i Oslo Economics tar han doktorgrad ved sistnevnte lærested, med støtte fra Norges Forskningsråd. Som forsker er Christoffer særlig opptatt av prioriteringer i helsetjenesten, og hvordan registerdata kan understøtte beslutningsprosesser. Christoffer har gjennomført en rekke forskjellige prosjekter for både offentlige og private oppdragsgivere, særlig innenfor helse- og velferd, samferdsel, telekom og idrett og kultur. Han har kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse, evaluering, konseptvalg- og konsekvensutredninger, konkurranse- og markedsanalyse, økonomisk evaluering og helse- og legemiddeløkonomi.

Mats Nesset Busæt | Analyst

Mats Nesset Busæt er siviløkonom (MSc) med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har CEMS Master in International Management som støtteprofil, som han har tatt delt mellom NHH og Universidad Adolfo Ibañez i Chile. Mats har i løpet av utdanningen opparbeidet seg sterke analytiske ferdigheter etter å ha tatt fag som økonometrisk analyse, anvendt mikroøkonomi og langsiktig makroøkonomisk analyse. Gjennom sin masteroppgave har Mats fått god kjennskap til kraftmarkedet, hvor han utførte en empirisk analyse av kostnadsgjennomstrømningen av elsertifikater for spotpriskontrakter i det norske kraftmarkedet. Dette har også gitt han dyptgående kompetanse innen innhenting, behandling og analyse av store mengder data.

Erling N. Faugstad | Manager

Erling Faugstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Gjennom studier og arbeidserfaring er Erling sine spesialområder innen energisektoren og kraftforsyningen, hvor han blant annet har utført kostnadsanalyser, risikoanalyser og samfunnsøkonomiske utredninger. I Oslo Economics har han jobbet med evalueringer, konkurranseøkonomiske analyser, kvalitetssikringer og konseptvalgutredninger også innen andre sektorer, og særlig innen samferdsel. Erling er opptatt av at selv komplekse og sammensatte problemstillinger blir visualisert og besvart på en enkel måte. Han har også erfaring med ledelse og virksomhetsstyring, blant annet som seksjonsleder i Statnett.

Guro Fasting | Manager

Guro Fasting er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Guro har sin tidligere arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, DNV GL og Deloitte. I Olje- og energidepartementet jobbet Guro med implementering og evaluering av virkemidler for omlegging av energibruk og energiproduksjon. Arbeidserfaring inkluderer utarbeidelse av beslutningsunderlag og samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike reguleringer og politikktiltak. Fra DNV GL har Guro bred erfaring med vurdering av tiltak for elektrifisering og implementering av alternative teknologier i transportsektoren med formål å redusere klimagassutslipp. Hun har også jobbet med konseptvalgutredninger og kost-nytteanalyser av investeringsprosjekter. Fra Deloitte har Guro erfaring med finansiell analyse og modellering.

Trygve Garmo | Analyst

Trygve Garmo er siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen og bachelor i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics i Frankrike. Trygve har i løpet av utdanningen opparbeidet seg en særlig kompetanse innen kvantitativ metode, konkurranseøkonomi og anvendt mikroøkonomi. Gjennom sin masteroppgave angående påvirkningen fra naturressurser på lokale arbeidsmarkeder i Norge har Trygve fått god kjennskap til arbeidsmarkedsøkonomi og petroleumsnæringen i Norge. Dette har også gitt han dyptgående kompetanse innen behandling og analyse av store mengder data.

Arne Rogde Gramstad | Manager

Arne Rogde Gramstad er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og han har fra tidligere en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra samme sted. Arnes forskning har omhandlet digitale markeder og inkluderer temaer som sosiale nettverk, fri programvare og informasjonsspredning. Videre har han vært foreleser i mikroøkonomi og næringsøkonomi på UiO og NMBU (Ås). Tidligere har Arne vært gjesteforsker ved Stern School of Business ved New York University, og han hadde et utvekslingsopphold ved Fudan University i Shanghai som del i mastergraden. I Oslo Economics har han blant annet arbeidet på prosjekter innenfor konkurranseøkonomi, markedsanalyser og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Håkon Hagtvet | Senior Manager

Håkon Hagtvet er utdannet samfunnsøkonom. Håkon har bred kompetanse og erfaring med samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer. Hans arbeidserfaring har i hovedsak vært innenfor samferdselssektoren. Innenfor samferdselssektoren har han ledet investeringsanalyser av store infrastrukturprosjekter. Håkon har bred forståelse av transport, både innenfor person- og godstransport. Han har flere års erfaring med offentlige investeringsprosesser innenfor KVU/KS1-regimet.

Eivind Moe Hammersmark | Senior Economist

Eivind Moe Hammersmark er samfunnsøkonom med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme sted. Han er spesialist på anvendt mikroøkonometri og statistisk analyse, og har en særlig kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, samt geografiske informasjonssystemer (GIS). Eivind har forsket på blant annet ressursøkonomi, korrupsjon og økonomisk utvikling. En av artiklene hans er publisert i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Political Science, og masteroppgaven ble i 2013 kåret til årets beste ved Økonomisk institutt.»

Bjørn Hansen | Senior Manager

Bjørn Hansen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har PhD fra BI. Han har en bistilling som Førsteamanuensis II ved NHH der han underviser i konkurranseøkonomi. Før Bjørn sluttet seg til Oslo Economics var han Vice President og leder for en forskergruppe i Telenor som studerte prising, regulering og forretningsstrategi. Han har mer enn 20 års erfaring i å anvende samfunnsøkonomisk metode på strategiske problemstillinger i en teknologidrevet bransje. Dette har munnet ut flere forskningsartikler og Bjørn har bred erfaring som internkonsulent og prosjektleder. Bjørn er en dyktig formidler, å presentere kompliserte sammenhenger på en lettfattelig måte. Han har mye erfaring fra prosjekter i skjæringspunktet mellom innovasjon/ny teknologi, konkurransestrategi og regulering.

Jonas Slaathaug Hansen | Analyst

Jonas Slaathaug Hansen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Leuven i Belgia og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har også hatt utvekslingsopphold ved Hogeschool van Amsterdam og Yonsei-Universitetet i Sør-Korea. Gjennom studier har Jonas spesialisert seg innen mikroøkonomi, næringsøkonomi og anvendt økonometri. Han har skrevet sine masteroppgaver om aspekter ved selskapers horisontale differensiering i henholdsvis media- og banksektorene. Jonas har tidligere jobbet som forskningsassistent hos Forsvarets Forskningsinstitutt og som prosjektmedarbeider hos Pasientreiser.

Ingrid Gaarder Harsheim | Analyst

Ingrid Gaarder Harsheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. På studiene tok Ingrid flere fag med en særlig analytisk tilnærming, og hun har gjennom utdannelsen skaffet seg solid kompetanse innen bruk av økonomisk analyse og empirisk metode. Ingrid skrev sin masteroppgave innen ressurs- og miljøøkonomi, og fra arbeidet med oppgaven tilegnet hun seg god erfaring innen innhenting, behandling og analyse av store mengder data. Hun har gjennom prosjekterfaring utviklet grundige analytiske evner, i tillegg til evnen å presentere resultater på en lettfattelig og presis måte.

Guro Landsend Henriksen | Manager

Guro Landsend Henriksen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I Oslo Economics har hun jobbet med samfunnsøkonomiske utredninger blant annet innenfor energi- og samferdselssektoren. Guro har sin tidligere arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, der hun jobbet med regulering av kraftmarkedet og nettselskapene, og oppfølging av store kraftledningsprosjekter. Guro har bred erfaring med ulike typer samfunnsøkonomiske analyser. Hun har blant annet jobbet med konseptvalgutredninger og kost-nytteanalyser av investeringsprosjekter, ringvirkningsanalyser og samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike reguleringer og politikktiltak. Hun har også internasjonal erfaring gjennom arbeid med EU-saker og nordisk samarbeid.

Marianne Lefsaker Johansson | Senior Economist

Marianne Lefsaker Johansson er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene jobbet hun som forskningsassistent ved Oslo Fiscal Studies, som er et senter for offentlig økonomi ved universitetet. I Oslo Economics jobber Marianne med ulike problemstillinger innenfor en rekke sektorer, herunder samferdsel, boligmarkedet, skatt og merverdiavgift, arbeidsmarkedet og offentlige anskaffelser. Hun har erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser, kostnadsanalyser, konseptvalgutredninger, markedsanalyser og konsekvensberegninger. Marianne er en grundig analytiker som legger stor vekt på å presentere resultater på en pedagogisk og velformulert måte.

Ingvild Kvinnsland | Analyst

Ingvild Kvinnsland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med mastergrad i samfunnsøkonomi. Gjennom flere analytiske fag har Ingvild skaffet seg særlig erfaring med bruk av kvantitative metoder. Hun har også kompetanse på innovasjonsprosesser i større virksomheter, som hun opparbeidet seg på Innovation School ved University of California. Ingvild skrev masteroppgave innen arbeidslivsøkonomi, og hun gjennomførte en undersøkelse blant alle ungdomsskoler i Norge som en del av denne. Ingvild har særlig kunnskap om utdanningssektoren gjennom arbeid med masteroppgaven, samt tidligere erfaring og styreverv.

Gro Mæle Liane | Manager

Gro Mæle Liane har mastergrad i økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole. Hun har også hatt et års opphold ved Northwestern University hvor hun tok PhD-kurs i samfunnsøkonomi. Gro har arbeidserfaring fra Norges bank, Arkwright og Pareto Securities. Gjennom studier og arbeidserfaring fra Norges Bank har hun opparbeidet kompetanse på avansert økonomisk teori og metode. Hun har bred erfaring med kvantitative økonomiske analyser og modellering, markedsanalyser og strategiske vurderinger samt finansiell analyse og verdsettelse. Hun har jobbet på prosjekter innen områdene dagligvarehandel, konsumvarer, oljeservice og private equity.

Gjermund Lien | Economist

Gjermund er utdannet siviløkonom med bachelor- og mastergrad fra Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han tok spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har også utvekslingsopphold fra University of Queensland og Bocconi University i Milano. Gjermund har spesialisert seg innenfor feltene konkurranseøkonomi og samfunnsøkonomisk prosjektvurdering. I Oslo Economics har Gjermund jobbet med kvalitetssikring av store statlige investeringer, problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser og konkurranseøkonomiske analyser innenfor samferdsel- og dagligvaresektoren.

Karl Rikard Løvhaug | Senior Manager

Karl Rikard Løvhaug er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Han har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet og har vært i Oslo Economics siden 2011. Karl Rikard har mer enn 10 års arbeidserfaring fra samfunnsøkonomisk utredning og analyse, og har særlig kompetanse på markedsregulering, konsekvensanalyser, konkurranseøkonomi og konseptvalg. Han har erfaring med prosjektledelse og koordinering av utredninger og evalueringer.

Hanna Isabel Løyland | Analyst

Hanna Isabel Løyland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi og økonomisk analyse. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved HEC Montréal. Hanna skrev masteroppgave innen adferdsøkonomi, og fra arbeidet med masteroppgaven og metodefag har hun erfaring med datainnsamling og kvantitativ analyse. Fra masteroppgaven har hun også erfaring med gjennomføring av økonomiske eksperimenter og utforming og design av spørreundersøkelser.

Aleksander Møll | Senior Manager

Aleksander Møll er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og har omfattende erfaring med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke markeder. Aleksander har jobbet særlig mye med kost-/nytteanalyser innenfor samferdselssektoren blant annet gjennom en rekke oppdrag knyttet til kvalitetssikring av store statlige investeringer gjennom Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS 1 og KS 2).Aleksander har også bred erfaring med offentlige utredninger i form av konseptvalgutredninger og har blant annet vært prosjektleder for mulighetsstudie av Gjøvikbanen. Aleksander har også lang erfaring med analyser av konkurransemessige og regulatoriske problemstillinger, og har gjennomført flere evalueringer av næringspolitisk virkemiddelbruk. Aleksander har også omfattende erfaring med beredskapsmessige problemstillinger, blant annet gjennom kvalitetssikring av planene for innkjøp av nye redningshelikoptre og utredninger av utvidet reservestrømkapasitet i Nødnett. I tillegg har Aleksander gjennomført flere oppdrag innenfor helsesektoren, blant annet gjennom kvalitetssikring av planlagte sykehusinvesteringer.  

Ola Kristoffer Nestvold | Analyst

Ola Kristoffer Nestvold er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med økonomisk analyse som spesialisering på et forskningsrettet studieløp. Utdannelsen har gitt han høy analytisk kompetanse, gode ferdigheter innenfor empiriske metoder og evnen til å sette seg inn i komplekse økonomiske problemstillinger. Ola skrev masteroppgave innen auksjonsteori, og brukte avansert økonometri og økonomisk modellering for å simulere auksjoner som en del av denne. Ola har arbeidserfaring fra DNB, KPMG og Telenor. Gjennom arbeidserfaring og studier har Ola opparbeidet kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, samt gjennomføring av tekstanalyser.

Francisco Oteiza | Economist

Francisco Oteiza er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Royal Holloway, University of London, og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics. Han er spesialist på anvendt mikroøkonometri og evalueringsmetoder for offentlige tiltak. Francisco har forsket på blant annet metoder for policyevaluering, klimatilpasning og investeringsbeslutninger i husholdninger. Han har erfaring med å kombinere forskjellige typer data, komplekse datavisualiseringsteknikker og å identifisere årsakssammenhenger. I løpet av sin tid ved Institute for Fiscal Studies (IFS) i London fikk Francisco erfaring med design, implementering og analyse av spørreundersøkelser brukt i evaluering av offentlige tiltak. Han har også erfaring med å jobbe med komplekse skadevurderingssaker lagt fram for Verdensbankens internasjonale senter for løsning av investeringstvister (ICSID) og International Chamber of Commerce (ICC).

Mahi Manus Labråten Pandey | Manager

Manus Pandey er siviløkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Manus har blant annet arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, hvor han jobbet med utbygging av strømnettet, kraftutveksling, regulering av kraftmarkedet og beskatning av vannkraftproduksjon. Han hadde eksempelvis ansvaret for utvikling av rammeverket for kost-nytteanalyser i kraftledningssaker, planleggingen av strømnettet og konsesjonsbehandlingen av utenlandsforbindelser. Manus har også betydelig internasjonal erfaring gjennom samarbeid med andre lands myndigheter i utbyggingssaker, arbeid med EU-regelverk og arbeidsopphold i utlandet. I tillegg har Manus arbeidserfaring fra kulturfeltet.

Kine Pedersen | Manager

Kine Pedersen er utdannet helseøkonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har bachelorgrad i både helseøkonomi og samfunnsøkonomi fra samme lærested. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Kine kostnad-nytte-avveininger ved ulike strategier for å forebygge livmorhalskreft. Gjennom sitt forskningsarbeid har hun opparbeidet spesialkompetanse innen økonomisk evaluering og beslutningsanalytisk modellering, samt forebygging og folkehelse. Kine har i tillegg erfaring med helse- og legemiddeløkonomi, kostnadsanalyser og analyser ved bruk av registerdata. Hun har også vært foreleser i økonomisk evaluering ved UiO. Kine har internasjonal erfaring som gjesteforsker og undervisningsmedarbeider ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og har vunnet flere studentpriser for presentasjon av forskning på internasjonale kongresser i regi av Society for Medical Decision Making.

Christopher Markhus Poots | Analyst

Christopher Markhus Poots er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har tatt mastergrad med forskningsrettet løp, og har ved siden av studiene jobbet som studentassistent innen fagfeltene empiriske metoder og økonometri på både bachelor- og masternivå ved NHH. Dette har gitt han sterk analytisk kompetanse samt god erfaring med bruk av kvantitative metoder og databehandling. I sin masteroppgave brukte Christopher avanserte økonometriske modeller for å undersøke om oljeprisfallet i 2014 hadde en kausal effekt på vold i nære relasjoner på Vestlandet. Christopher har også arbeidserfaring fra Norges Sjømatråd i Brasil, der han utarbeidet en omfattende studie av det brasilianske markedet for norsk sjømat.

Hans David Rognlien | Economist

Hans David Rognlien er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og Toulouse School of Economics, med spesialisering innen statistikk og økonometri og mikroøkonomisk analyse med fokus på offentlig økonomi. I Oslo Economics har Hans jobbet med utredninger, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser innen flere sektorer, særlig innen barnevern og barnehagesektoren. Hans har bred metodisk kompetanse innen både kvalitative og kvantitative analyser. Han har erfaring med å lede gjennomføring av dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og behersker ulike programvarer for statistiske analyser.

Eirik Nøren Stenersen | Manager

Eirik Nøren Stenersen er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og har samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer som sitt spesialområde. Eirik har innsikt i problemstillinger innenfor en rekke ulike sektorer. Kombinert med en solid metodekompetanse gir dette han en svært anvendelig kompetanse. I sitt arbeid som konsulent har Eirik bidratt i alt fra mindre kartlegginger for private oppdragsgivere til kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. I alle prosjektene han jobber på har Eirik som mål at vurderinger av selv de mest komplekse problemstillinger skal formidles på en lettfattelig og god måte.

Susanna Sten-Gahmberg | Senior Economist

Susanna Sten-Gahmberg er tidligere forsker (postdoktor) ved institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt sin doktorgrad (PhD). Hun har også hatt forskningsopphold ved Centre for Economic Performance ved London School of Economics og OECD i Paris. Susannas spesialkompetanse er utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi, samt mikroøkonometriske metoder. Et gjennomgående tema i forskningen hennes er investeringer i humankapital, og hun har blant annet evaluert en studiestøttereform og kartlagt kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet. Susanna har gjennom sin empiriske forskning opparbeidet seg bred kompetanse innen kvantitativ analyse og har lang erfaring med analyser basert på norske registerdata.

Thea Sand Stubsjøen | Economist

Thea Sand er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Nova School of Business and Economics, med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. I Oslo Economics har Thea vært prosjektmedarbeider på prosjekter av ulikt omfang, og hun har jobbet med ulike temaer og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Hun har blant annet gjort utredninger innen barnevern- og barnehageområdet og innen energisektoren. Hun har erfaring med bruk av kvantitative og kvalitative metoder for informasjonsinnhenting, som dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og har kjennskap til sentrale veiledere innen samfunnsøkonomiske analyser.

Eyvind Søraa | Senior Economist

Eyvind Søraa er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen arbeidsmarkedsøkonomi og økonometri. Eyvind har vært involvert i flere samfunnsøkonomiske analyser av store investeringstiltak, utforming av lov- og regelverk og organisatoriske strategier. Han har bred erfaring fra arbeid med forvaltningens organisering innenfor samferdselsområdet og analyser av effektiv tjenesteyting. Gjennom studier og deltakelse på ulike utredningsprosjekter har Eyvind opparbeidet kompetanse på kvantitative og kvalitative metoder. Eyvind har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Øystein Tengesdal | Economist

Øystein Tengesdal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Fra utdanningen har han opparbeidet seg særlig kompetanse innen kvantitativ metode og databehandling. Videre har han gjennom arbeidet med masterutredningen, hvor han analyserte hvordan informasjonsasymmetri i auksjoner påvirker budgiveres adferd, opparbeidet seg dyptgående kompetanse om prisdannelse i boligmarkedet. Før og under studiene ved BI arbeidet Øystein som selvstendig næringsdrivende innenfor feltene utøvende musikk og produksjon. Dette gir han særlig god innsikt i kulturrelaterte problemstillinger, med særlig innsidekjennskap i musikk, teater og mediebransjen. Tidligere arbeidsforhold inkluderer NRK, TV2 samt en lang rekke institusjonsteatre, blant annet Nationaltheatret og Det Norske Teater.

Johannes Bjørnstad Tyrihjell | Analyst

Johannes Bjørnstad Tyrihjell er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har tatt en mastergrad med forskningsrettet løp, noe som har gitt ham sterk analysekompetanse og solide ferdigheter innen empirisk metode. Gjennom flere fag med analytisk tilnærming innen blant annet økonometri, mikroøkonomi og økonomisk politikk har Johannes skaffet seg verdifull erfaring med bruk av kvantitative metoder. Johannes skrev masteroppgave innen atferdsøkonomi, og gjennom arbeidet med masteroppgaven har han skaffet seg god erfaring med databehandling, gjennomføring av økonomiske eksperimenter og utforming av spørreundersøkelser.

Cassandra Velten | Analyst

Cassandra Velten er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen miljø- og ressursøkonomi. Hun har sin arbeidserfaring fra Vista Analyse, NyAnalyse og Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om barrierer for investeringer i CCS i samarbeid med forskningssenteret CREE. Cassandra har erfaring med ulike typer økonomiske analyser innen en rekke områder, herunder energi-, samferdsel- og boligsektoren. Gjennom omfattende prosjekterfaring har hun opparbeidet seg inngående kunnskap om bruk av kvalitativ og kvantitativ metode.

Harald Wieslander | Analyst

Harald Wieslander er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har også utvekslingsopphold fra Università Bocconi i Milano og Universitet van Amsterdam. I masteroppgaven undersøkte Harald pengepolitikkens effekt på ledende variabler for finansiell stabilitet i Norge gjennom bruk av avansert tidsserieøkonometri. Tidligere arbeidsforhold inkluderer Norges Bank, Loomis og Apollo.