Medarbeidere

Rolf Sverre Asp | Managing Partner

Rolf Sverre Asp er utdannet samfunnsøkonom og er spesialist på konkurranseøkonomiske analyser. Rolf Sverre har bred erfaring med konkurranseøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger innenfor en rekke områder, særlig i telesektoren, luftfartssektoren, landbrukssektoren og finansmarkedene. Han har ledet en rekke større utrednings- og rådgivningsprosjekter. Rolf Sverre var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i Econ. Han kom til Econ fra Konkurransetilsynet i 2004. Rolf Sverre har i flere år vært på Global Competition Review sin oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer.

Magne Krogstad Asphjell | Partner

Magne Krogstad Asphjell er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra samme lærested. Gjennom sin forskning har Magne spesialisert seg innen empiriske metoder anvendt på analyser av bedrifter og individers beslutninger under usikkerhet. Ett av Magnes forskningsarbeider er publisert i The Review of Economics and Statistics, et av verdens ledende fagtidsskrifter innenfor kvantitative økonomiske analyser. Som konsulent i Oslo Economics har Magne bred erfaring fra kartleggings- og utredningsprosjekter innenfor både privat og offentlig sektor. Hans metodekunnskap er relevant innenfor evalueringer, kartlegginger, konkurranseanalyser, markedsanalyser og kost-nytte-analyser. Magne er en erfaren prosjektleder, og hans kompetanse er særlig anvendelig når det kommer til å kombinere kvalitative og kvantitative metoder i større utredningsprosjekter.

Harald Nygård Bergh | Director

Harald Nygård Bergh er siviløkonom med PhD i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Harald er en av landets mest brukte eksperter innen problemstillinger relatert til konkurranse- og reguleringsøkonomi. Hans kompetanse er verdifull i alle prosjekter der det er spørsmål om hvordan tiltak, rammebetingelser eller markedsforhold påvirker bedrifter, myndigheter og forbrukere. Gjennom sitt arbeid har han opparbeidet seg kunnskap om en rekke ulike bransjer, og særlig dyp innsikt i tele, media og kraft. Han har svært god forståelse av det offentliges rolle i økonomien og hvordan markeder påvirkes av reguleringer. Harald har også erfaring med å gjennomføre komplekse samfunnsøkonomiske analyser, der sammenhengen mellom aktørers insentiver og tiltak står sentralt. Han formidler komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte og har erfaring med å samarbeide med jurister – noe som har særlig verdi i rettsaker eller ved forhandlinger mellom parter. Tidligere har han arbeidet som førstekonsulent i Konkurransetilsynet og vært gjesteforsker ved Centre for Competition Policy ved University of East Anglia.

Svend Boye | Partner

Svend Boye er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Fribourg. Fra tidligere stillinger i Arkwright Consulting og Statnett har Svend erfaring fra henholdsvis privat næringsliv og offentlig sektor. Metodisk har Svend blant annet kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer, kartlegginger, andre typer utredninger og strategisk rådgivning. Sektormessig har Svend anvendt disse metodene på mange ulike samfunnsområder. Han har blant annet jobbet med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser, næringsutvikling, energi og miljø, utenrikspolitikk, samferdsel mv. Svend er flytende i tysk, fransk, engelsk og norsk, og er vant til å jobbe internasjonalt.

Asbjørn Englund | Partner

Asbjørn Englund er utdannet samfunnsøkonom og har en MBA i strategi og ledelse. Asbjørns nøkkelkvalifikasjoner er konkurranseanalyser og strategirådgivning, med tele og media som spesialfelt. Før etableringen av Oslo Economics i 2009 hadde Asbjørn ansvaret for konkurranseområdet i Econ Pöyry. Fra 2000 til 2007 ledet han seksjon for telekom, media og kultur i Konkurransetilsynet. Asbjørn blir regnet som en av landets fremste konkurranseøkonomer, blant annet av Global Competition Review.

Ove Skaug Halsos | Partner

Ove Skaug Halsos er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med konkurranseøkonomi, innkjøpsfag og nytte-/kostnadsanalyser som sine spesialfelt. Han har ledet et vidt spekter av utredningsprosjekter innenfor ulike bransjer for offentlige og private oppdragsgivere. Ove har også vært sakkyndig vitne og fremlagt økonomiske analyser i flere rettssaker behandlet av norske domstoler. Ove var med å etablere Oslo Economics i 2009 og var før det partner i det som tidligere het Econ analyse (nå Pöyry). Han arbeidet drøye fire år i Konkurransetilsynet, blant annet som seksjonsleder, før han begynte i Econ i 2004.  

Guro Landsend Henriksen | Partner

Guro er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med mastergrad i samfunnsøkonomi. Guro har arbeidet med ulike typer økonomiske analyser og reguleringsspørsmål innen en rekke sektorer og markeder. Hun har blant annet erfaring med konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og samfunns­økonomiske analyser av offentlige investeringer, reguleringer og programmer. Guro har sin tidligere erfaring fra Olje- og energi­departementet der hun arbeidet med kraftmarkedet, regulering av nettvirksomheten og oppfølging og samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til store investeringsprosjekter i transmisjonsnettet. Videre arbeidet hun med oppfølging og utvikling av nytt EU-regelverk og nordisk samarbeid på kraftmarkedsområdet. I Oslo Economics jobber Guro jevnlig med utredninger innenfor energisektoren.

Finn Gjerull Rygh | Director

Finn Gjerull Rygh er samfunnsviter med samfunnsøkonomi, statsvitenskap og statistikk, og har lang erfaring fra Schibsted Media Group og Finn.no, sist som CFO/Økonomidirektør. Som konsulent har Finn spesielt arbeidet med problemstillinger knyttet til helse, IKT, innkjøp og effektivisering. Finn har lang erfaring som prosjektleder, både for evalueringer, kvalitetssikringer og samfunnsøkonomiske analyser. Han har vært sentral i utarbeidelsen av flere komplekse konseptvalgutredninger, og gitt strategiske råd til både private og offentlige virksomheter.

Jostein Skaar | Partner

Jostein Skaar er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges handelshøyskole (NHH). Jostein har omfattende erfaring som rådgiver, sakkyndig og utreder av konkurranse- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Fra 2004 til 2012 var han direktør i markedsavdelingen i Konkurransetilsynet og har tidligere vært stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH og forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Jostein har også vært nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkingsorgan i Brussel og medlem i Finanstilsynets styre fra 2005 til 2014. Jostein var medlem av konkurranselovutvalget som la frem sine forslag til endringer i konkurranselovgivningen våren 2012.

Marit Svensgaard | Partner

Marit Svensgaard er siviløkonom fra NHH. Hun har bred erfaring med evalueringer, samfunns- og næringsøkonomiske analyser herunder arbeid med KVU og samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for KS1/KS2. Marit har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressurs­bruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til offentlige anskaffelser, konkurranse­utsetting og offentlig/private samarbeidsmodeller, i tillegg til analyser av digitaliseringstiltak og effekter av andre IKT-investeringer. Marits bransjekunnskap strekker seg fra tele- og bredbåndsmarkedene til legemiddelmarkedet og helsesektoren.

Erik Magnus Sæther | Partner

Erik Magnus Sæther er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og arbeider med økonomiske analyser, evalueringer, teknologistudier og strategisk rådgivning der "markedet møter politikk". Erik Magnus har bred ledererfaring fra prosjekter for offentlige virksomheter og helseforetak, private bedrifter og organisasjoner. Dette inkluderer nytte-/kostnadsanalyser, helseøkonomiske analyser og legemiddelanalyser/HTA, arbeidsmarked og velferdsøkonomi, markeds- og teknologivurderinger, samfunnsregnskap og analyser av rammevilkår for private virksomheter. Han har særlig omfattende erfaring med konseptvalgutredninger knyttet til investeringsprosjekter og kvalitetssikring. Erik Magnus kom fra PwC Advisory og var før det stipendiat ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, del av Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO (HERO) og Fulbright Visiting Scholar ved University of California Berkeley.

Hans Otto Hauger | Assosiert Partner

Hans Otto Hauger er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i 30 år i offentlig sektor med analyse- og utredningsarbeid. Fra og med år 2000 har Hans Otto Hauger arbeidet i jernbanesektoren med investeringsanalyser og transportøkonomi. Arbeid med Nasjonal transportplan og Handlingsprogram for jernbanen har vært viktige arbeidsoppgaver. Hans Otto Hauger har god kjennskap til norsk jernbane som system. Han har arbeidet med offentlig kjøp av persontogtjenester, optimal prising av infrastrukturtjenester og analyser av vedlikeholdstiltak og fornyelse. I 2015 deltok han i Samferdselsdepartementets utredningsarbeid knyttet til Jernbanereformen (institusjonsbygging). Han har også erfaring fra internasjonalt arbeid som norsk deltaker i ekspertgrupper. Hans Otto har i perioden 1986 til 2000 arbeidet i fire departementer: Samferdselsdepartementet (Utredningsavdelingen), Finansdepartementet (Finansavdelingen), Barne- og familiedepartementet, og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Inntektsavdelingen).

Michael Kisser | Assosiert Partner

Michael Kisser er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har doktorgrad i finansiell økonomi fra Vienna University of Economics and Business. Han underviser blant annet i finansiell analyse og rapportering, finansregnskap, corporate finance, porteføljeforvaltning og verdsettelse. I løpet av sin forskningskarriere har han hatt publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter innen finans og finansregnskap. I Oslo Economics bidrar Michael i utredninger relatert til finansiell økonomi, herunder verdsettelser, analyser av avkastningskrav og andre finansøkonomiske analyser.

Ivar Sønbø Kristiansen | Assosiert Partner

Ivar Sønbø Kristiansen er professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og adjungert professor i legemiddeløkonomi ved Syddansk Universitet, Odense. Han er medisiner fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i public health fra Harvard University og har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø. Han har praktisert som lege i 10 år og senere vært forsker ved ulike forskningsinstitusjoner og universiteter. Han har en omfattende produksjon av forskningsartikler bak seg.

Knut Erik Walter | Assosiert Partner

Knut Erik Walter er sivilingeniør fra NTH (NTNU) og har lang erfaring fra Telenor både som faglig ekspert og leder innen forskning, operative enheter og sentrale konsernenheter. Hans primære fagområde er mobilkommunikasjon. Knut Erik har jobbet mye med teknologistrategi, først for mobilnettene i Norge, senere for å samordne og koordinere systemene i alle Telenors markeder i Europa og Asia. Han har utarbeidet en lang rekke rapporter og anbefalinger. Knut Erik er god til å forklare komplekse sammenhenger både skriftlig og muntlig. Han jobber godt i team og har erfaring fra internasjonalt komitearbeid for å fastsette tekniske standarder. Han har også deltatt i en rekke tekniske forhandlinger i ulike anskaffelsesprosjekter. Knut Erik har sammen med kollegaer i Oslo Economics bistått DSB med konseptvalgutredningen (KVU) for neste generasjon Nødnett.

Line Bakken | Manager

Line Bakken er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Hun har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og annen konsulentvirksomhet. Line har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser blant annet gjennom flere oppdrag innenfor blant annet kvalitetssikringsregimet (KS1 og KS2) av store offentlige investeringer. Line har gjennomført mange ulike typer analyser: evalueringer, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser av investeringer, lovforslag og virkemiddelbruk. I Oslo Economics har Line jobbet med analyser innenfor en rekke sektorer og områder. Fra Jernbanedirektoratet har Line betydelig erfaring med arbeid og økonomiske analyser knyttet til konkurranseutsetting av persontransport med tog.

Martin Bergqvist | Economist

Martin Bergqvist er utdannet samfunnsøkonom (MSc) fra Umeå universitet, kombinert med utvekslingsopphold ved Universität Mannheim og Grenoble Ecole de Management. Martin har tidligere arbeidserfaring som konkurranseøkonom ved RBB Economics, og har erfaring fra konkurransespørsmål over flere globale jurisdiksjoner. Han har arbeidet med fusjoner innen Life Science-industrien, dagligvaremarkedet, samt med kartellskadeberegninger. Gjennom tidligere konkurranseøkonomiske analyser har Martin god erfaring innen arbeid med store datamengder, kompliserte produktmarkeder, geografiske informasjonssystemer (GIS), samt å presentere tekniske analyser på en tilgjengelig måte.

Anders Modum Bilet | Senior Economist

Anders Modum Bilet er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk analyse og på forskningsrettet løp. Utdannelsen har gitt han høy analytisk kompetanse, gode ferdigheter innenfor empirisk metode, samt evnen til å sette seg inn i komplekse økonomiske problemstillinger. I Oslo Economics har Anders gjennomført en rekke økonomiske analyser, ofte relatert til finansiell økonomi, konkurranseøkonomi og regulering. Videre har Anders bistått i samfunnsøkonomiske analyser, erstatningssaker og kvalitetssikringer. Anders har også bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen.

Solveig Borkenhagen | Analyst

Solveig Borkenhagen er utdannet samfunnsøkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Hun har også hatt et utvekslingsopphold på Universidad San Ignacio de Loyola i Lima, Peru. Ved siden av studiene arbeidet hun som undervisningsassistent innen mikroøkonomi ved NMBU og veileder i makroøkonomi i Norges Bank. Gjennom masteroppgaven som omhandlet skattelegging av landbasert vindkraft i Norge, har hun vært tilknyttet flere eksterne forskningsprosjekter. Arbeidet med masteroppgaven har gitt erfaring med innhenting, behandling og analyse av store mengder data. Studiene på NMBU har også gitt god kjennskap til samfunnsøkonomisk analyse og verdsetting av miljøgoder.

Elias Braunfels | Manager

Elias Braunfels er økonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også mastergrad i både samfunnsøkonomi, internasjonal økonomi og business science fra Leopold-Franzens Universitet Innsbruck (Østerrike). Elias har forsket på emner som inkluderer finanspolitiske virkemidlers effekt på økonomisk vekst, sammenheng mellom olje og vekst og institusjoner og økonomisk utvikling. Han har også erfaring fra privat sektor gjennom kvalitetsledelse (ADP Global View, Paris) og konsulenttjenester innen kredittvurderinger (Creditreform Credit Rating Agency, Düsseldorf). Fra sin bakgrunn innen forskning og prosjektarbeid har Elias opparbeidet spesielt høy kompetanse på analyse av data, samt økonometriske metoder som kan brukes til effektmåling av ulike økonomiske og politiske virkemidler.

Ragnhild Haugli Bråten | Senior Manager

Ragnhild Haugli Bråten har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo, med spesialisering i adferdsøkonomi. I Oslo Economics har Ragnhild jobbet for et bredt spekter av offentlige og private kunder med analyser knyttet til velferdstjenester. Hun har gjennomført en rekke evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og empiriske analyser innen helse og omsorg, arbeidsmarked og barnevern. Ragnhild har også erfaring fra kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter innen energi og miljø, herunder demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring og oppbevaring av atomavfall. I doktorgraden har hun benyttet økonomiske eksperimenter til å studere adferd under risiko og bidrag til fellesgoder, både blant individer og i familier. Hun har publisert flere forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter og har ledet en rekke prosjekter.

Aleksander Bråthen | Manager

Aleksander Bråthen har mastergrad i både samfunnsøkonomi og filosofi fra Universitetet i Oslo. I Oslo Economics arbeider Aleksander med økonomiske analyser og rådgivning på flere områder, deriblant store statlige investeringer, miljøøkonomi, bygg- og eiendom, kultur og sport, næringsutvikling- og innovasjon og beredskapssektoren. Gjennom studier og arbeidserfaring har Aleksander betydelig metodekompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, datainnsamling og statistiske analyser. Hans kompetanse omfatter også strategiske vurderinger, finansieringsordninger og rådgivning i grenseflaten mellom økonomiske beslutninger og reguleringer. Aleksander har tidligere arbeidet i Norges Bank og ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Christoffer Bugge | Manager

Christoffer Bugge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med etterutdanning fra Universitet i Oslo (UiO) ved instituttet for helse og samfunn. I tillegg til å være ansatt i Oslo Economics tar han doktorgrad ved sistnevnte lærested, med støtte fra Norges Forskningsråd. Som forsker er Christoffer særlig opptatt av prioriteringer i helsetjenesten, og hvordan registerdata kan understøtte beslutningsprosesser. Christoffer har gjennomført en rekke forskjellige prosjekter for både offentlige og private oppdragsgivere, særlig innenfor helse- og velferd, samferdsel, telekom og idrett og kultur. Han har kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse, evaluering, konseptvalg- og konsekvensutredninger, konkurranse- og markedsanalyse, økonomisk evaluering og helse- og legemiddeløkonomi.

Mats Nesset Busæt | Economist

Mats Nesset Busæt er utdannet siviløkonom (MSc) med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). I Oslo Economics har Mats jobbet med prosjekter innenfor samferdsel, offentlig forvaltning, samfunnsøkonomiske analyser og konkurranseøkonomi. Mats har vært sentral i en rekke samfunnsøkonomiske analyser av investeringstiltak innen jernbanesektoren som har inkludert analyser av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Arbeidet har gitt ham god kjennskap til Finansdepartementets rammeverk og veilederne i samfunnsøkonomisk analyse fra DFØ, samt Jernbanedirektoratets nytte-kostnadsverktøy, SAGA. Mats har også vært sentral i flere kraft- og nettprosjekter på oppdrag fra blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett og Olje- og energidepartementet, hvor han har jobbet med problemstillinger knyttet til sikker kraftforsyning, energieffektivisering og kostnader knyttet til transmisjonsnettet.

Ole Martin Davanger | Analyst

Ole Martin Davanger er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen samfunnsøkonomi og business analytics. Han har også en BA fra Wofford College i South Carolina, USA, med dobbel major i business economics og mathematics. Ole Martin skrev masteroppgave innen atferdsøkonomi og gjennomførte et eksperiment for å se om folk som driver med frivillig arbeid blir belønnet i form av sosial annerkjennelse. Han har i tillegg fått arbeidserfaring gjennom et sommer internship hos Awilco, hvor han blant annet analyserte Covid-19 sin innvirkning på global oljeetterspørsel.

Ingrid Engebretsen | Analyst

Ingrid Engebretsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO) med spesialisering innen økonometri og statistikk. Ved siden av utdanningen har hun blant annet jobbet som seminarleder ved UiO, forskningsassistent ved SSB og sommervikar ved modelleringsteamet til FHI. Ingrid skrev masteroppgave innen arbeidsmarkedsøkonomi, som omhandlet rigiditet i norske lønninger. Gjennom tidligere arbeidserfaring og arbeidet med masteroppgaven har Ingrid opparbeidet seg god erfaring med behandling og analyse av store datasett.

Charlotte Evensen | Senior Economist

Charlotte er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har vært stipendiat ved samme institusjon og hatt et forskningsopphold ved UC Berkeley. Charlotte har spesialisert seg innenfor konkurranse- og næringsøkonomi, og hun har blant annet forsket på dagligvaremarkedet, mediemarkedet og samferdsel. I tillegg har hun kjennskap til IT-bransjen og idrettssektoren gjennom tidligere arbeidsforhold. Charlotte har bred erfaring med både økonomisk teori og analyse av data, og kombinerer ofte teoretiske modeller og empiriske metoder i sitt arbeid.

Øystein Evenstad | Analyst

Øystein Evenstad er utdannet siviløkonom (MSc) med en dobbelgrad fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi i Milano. I løpet av studietiden har han spesialisert seg innen samfunnsøkonomi og innovasjon- og teknologiledelse, med et spesielt fokus på plattformøkonomi og digitale markeder. Øystein skrev sin masteroppgave om den rollen brukerdata spiller i konkurranse mellom søkemotorer. Gjennom dette arbeidet tilegnet han seg kompetanse innenfor teoretisk modellering og analyse. I løpet av studietiden har han vært på utveksling i en rekke land. Øystein har jobbet som praktikant for Utenriksdepartementet i Rio de Janeiro, og snakker syv språk.

Nina Skrove Falch | Senior Manager

Nina Skrove Falch er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisering i arbeidsmarkedsøkonomi, statistikk og økonometri. Nina har mange års erfaring med forskning og analyse på arbeidsliv, sysselsetting, velferd og inkludering, både fra Oslo Economics og Frischsenteret. Hun har også vært sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og analysesjef i integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun har spisskompetanse på kvantitativ analyse og registerdata, men anvender også andre metoder i sitt arbeid, som spørreundersøkelser, litteraturstudier og kvalitative dybdeintervjuer. Nina har gjennomført mange ulike typer analyser: effektstudier, evalueringer, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak, virkemidler og satsinger. Nina er en erfaren prosjektleder, og har ledet flere prosjekter hvor ulike forsknings- og kompetansemiljø samarbeider. Hun har mye erfaring med formidling, i mange ulike flater.

Guro Fasting | Manager

Guro Fasting er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Guro har sin tidligere arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, DNV GL og Deloitte. I Olje- og energidepartementet jobbet Guro med implementering og evaluering av virkemidler for omlegging av energibruk og energiproduksjon. Arbeidserfaring inkluderer utarbeidelse av beslutningsunderlag og samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike reguleringer og politikktiltak. Fra DNV GL har Guro bred erfaring med vurdering av tiltak for elektrifisering og implementering av alternative teknologier i transportsektoren med formål å redusere klimagassutslipp. Hun har også jobbet med konseptvalgutredninger og kost-nytteanalyser av investeringsprosjekter. Fra Deloitte har Guro erfaring med finansiell analyse og modellering.

Erling N. Faugstad | Senior Manager

Erling Faugstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Gjennom studier og arbeidserfaring er Erling sine spesialområder innen energisektoren og kraftforsyningen, hvor han blant annet har utført kostnadsanalyser, risikoanalyser og samfunnsøkonomiske utredninger. I Oslo Economics har han jobbet med evalueringer, konkurranseøkonomiske analyser, kvalitetssikringer og konseptvalgutredninger også innen andre sektorer, og særlig innen samferdsel. Erling er opptatt av at selv komplekse og sammensatte problemstillinger blir visualisert og besvart på en enkel måte. Han har også erfaring med ledelse og virksomhetsstyring, blant annet som seksjonsleder i Statnett.

Ingeborg Sofie Fretheim | Analyst

Ingeborg Sofie Fretheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Hun har også hatt utvekslingsopphold ved LUISS Guido Carli University i Roma. Under studiene har Ingeborg spesialisert seg i empirisk metode og økonomisk analyse. Hun skrev masteroppgave innen konkurranseøkonomi der hun gjennomførte en økonometrisk analyse av lokale reguleringer som etableringsbarriere i dagligvaremarkedet. Ved siden av studiene jobbet hun som studentassistent og hun har i tillegg arbeidserfaring fra Accenture.

Trygve Garmo | Senior Economist

Trygve Garmo er siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen og bachelor i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics i Frankrike. Trygve har i løpet av utdanningen opparbeidet seg en særlig kompetanse innen databehandling og kvantitative analyser. I Oslo Economics har Trygve arbeidet med empiriske analyser, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og kvalitetssikringer (KS1) av store offentlige investeringer. Trygve har særlig jobbet med problemstillinger innen offentlige anskaffelser, beredskap, digitalisering og energi og miljø.

Maren Gillebo | Analyst

Maren Gillebo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen økonomisk analyse og samfunnsøkonomi. Hun skrev masteroppgave innen næringsøkonomi, som omhandlet fusjoner i det digitale avismarkedet. Gjennom dette arbeidet tilegnet hun seg kompetanse innen teoretisk modellering og analyse. Maren har i tillegg arbeidet som økonom for Nordbohus og har gjennom dette erfaring fra byggebransjen.

Arne Rogde Gramstad | Manager

Arne Rogde Gramstad er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har fra tidligere erfaring som blant annet forsker og foreleser ved UiO og som gjesteforsker ved NYU Stern School of Business. Arne har sin spisskompetanse innen næringsøkonomi og konkurranseøkonomi. Som konsulent i Oslo Economics har Arne opparbeidet en særlig erfaring i å analysere konkurranseøkonomiske problemstillinger i forbindelse blant annet fusjonssaker, utredninger, erstatningssaker og forskningsprosjekter. Arne har solid kompetanse på økonomisk teori, empirisk metode og databehandling. Hans kompetanse, bransjekunnskap og gode økonomiske forståelse kommer til nytte i analyser av problemstillinger av ulik art.

Sindre Gripsgård | Analyst

Sindre Gripsgård er utdannet siviløkonom (MSc) med fordypning i finans og samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). I løpet av studietiden har han spesialisert seg på samfunnsøkonomisk prosjektvurdering og makroøkonomi. Han har også gjennomført Norges Bank Investment Management (NBIM) sin sommerskole hvor det gjøres et dypdykk i emnene corporate finance og asset prices. Sindre skrev masteroppgave om ressursrente og ressursrentebeskatning av landbasert vindkraft i Norge. Gjennom utarbeidelsen av denne fikk han god erfaring med innhenting, behandling og analyse av store mengder data.

Eivind Moe Hammersmark | Manager

Eivind Moe Hammersmark er samfunnsøkonom med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme sted. Han er spesialist på økonometrisk analyse, og har en særlig kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, geografiske informasjonssystemer (GIS), samt metodikk for å identifisere kausale sammenhenger og analysere effekter av politiske tiltak. Eivind har forsket på blant annet korrupsjon, konflikt og økonomisk utvikling, og har publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. I Oslo Economics jobber Eivind særlig med kvantitative analyser innenfor samferdsel, konkurranseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi.

Ingrid Gaarder Harsheim | Economist

Ingrid Gaarder Harsheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. På studiene tok Ingrid flere fag med en særlig analytisk tilnærming, og hun har gjennom utdannelsen skaffet seg solid kompetanse innen bruk av økonomisk analyse og empirisk metode. I Oslo Economics har Ingrid arbeidet med en rekke utredninger, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser, spesielt innen arbeidsliv, helse og velferd. Hun har gjennom prosjekterfaring utviklet grundige analytiske evner, i tillegg til evnen å presentere resultater på en lettfattelig og presis måte.

Magnus Strand Helberg | Analyst

Magnus Strand Helberg er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen økonomisk analyse. I tillegg har han hatt et utvekslingsopphold ved Rotterdam School of Management, Erasmus University. Gjennom studiene har Magnus opparbeidet seg analytiske ferdigheter som kan anvendes på en rekke samfunnsøkonomiske problemstillinger, deriblant kost-nytte-analyser og konkurranseøkonomiske vurderinger. Han skrev masteroppgaven sin innen næringsøkonomi, som omhandlet prisdiskriminering i digitale plattformøkonomier. I Oslo Economics har Magnus erfaring med å gjennomføre blant annet kartlegginger og kvalitetssikringer (KS 2). Magnus har alltid som mål å presentere analyser og resultater på en lettfattelig måte.

Sunniva Schumacher Hillesund | Analyst

Sunniva Schumacher Hillesund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen mikroøkonomisk analyse og økonomisk politikk. I masteroppgaven undersøkte hun arbeidsrelaterte spørsmål i helse- og omsorgssektoren ved hjelp av registerdata, og opparbeidet seg god erfaring med kvantitativ metode. Sunniva har i løpet av studietiden arbeidserfaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat samt erfaring fra både undervisning og administrasjon ved Universitetet i Bergen. Hun har i tillegg hatt praksis i Konkurransetilsynet som en del av utdanningen.

Aleksander Huth | Economist

Alexander Huth er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. I studietiden spesialiserte han seg på fag innen skatt og offentlig økonomi, og var samtidig forskningsassistent ved Oslo Fiscal Studies (OFS). Han har i studietiden hatt praktikantopphold både ved det norske generalkonsulatet i San Francisco og Innovasjon Norges kontor i Silicon Valley, og han har arbeidserfaring fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Alexander jobbet tidligere som rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), hvor han jobbet med handelspolitiske spørsmål, norsk eksport og det eksportrettede virkemiddelapparatet. I NFD fulgte Alexander blant annet opp styringen av Norges sjømatråd og opprettelsen av Eksportstrategirådet.

Ida Stavland Jakobsen | Economist

Ida Stavland Jakobsen er utdannet samfunnsøkonom fra the University of Edinburgh i Skottland med spesialisering i miljø- og ressursøkonomi. Under studiene skrev hun fordypningsoppgave om relasjonen mellom økonomisk vekst og forurensning, og hun har også erfaring i medisin og fra helsesektoren fra tidligere studier. Før Oslo Economics jobbet Ida som Management Consultant i selskapet Accenture, hvor hun tilegnet seg erfaring fra et bredt spekter av bransjer, og spesielt fra prosjekter innen forbruksvarer, industri, handel og transport.

Sara Lee Johansen | Analyst

Sara Lee Johansen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har i løpet av utdanningen fordypet seg i empirisk metode, mikroøkonomisk analyse og velferdsøkonomi. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved Nova School of Business and Economics i Portugal. Sara skrev en empirisk masteroppgave om sykefraværsoppfølging i Norge, og fikk gjennom dette god erfaring med databehandling og statistisk analyse. Hun har i løpet av studietiden jobbet som undervisningsassistent i både velferds- og utviklingsøkonomi. I Oslo Economics har Sara jobbet med prosjekter innenfor helse, velferd, utdanning og offentlige anskaffelser. Gjennom sin arbeidserfaring og sine studier har Sara god kjennskap til gjeldende veiledere for samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer.

Marianne Lefsaker Johansson | Manager

Marianne Lefsaker Johansson er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene jobbet hun som forskningsassistent ved Oslo Fiscal Studies, som er et senter for offentlig økonomi ved universitetet. I Oslo Economics jobber Marianne med ulike problemstillinger innenfor en rekke sektorer, herunder samferdsel, boligmarkedet, skatt og merverdiavgift, arbeidsmarkedet og offentlige anskaffelser. Hun har erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser, kostnadsanalyser, konseptvalgutredninger, markedsanalyser og konsekvensberegninger. Marianne er en grundig analytiker som legger stor vekt på å presentere resultater på en pedagogisk og velformulert måte.

Julie Willerslev Jørgensen | Senior Economist

Julie Willerslev Jørgensen er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School med spesialisering innen finans, økonometri og nærings- og makroøkonomi. Hun har utvekslingsopphold fra Singapore Management University og HEC Lausanne. Julie har bakgrunn fra Danmarks Nationalbank, der hun arbeidet med overvåkning av det finansielle systemet og finansiell regulering. Hun har omfattende erfaring med innsamling og behandling av statistikk og kvalitative data til bruk for overvåkning og analyser. Som grunnlag for vurderinger av nye makrotilsynstiltak i Danmark, utarbeidet hun analyser av dansk og internasjonal økonomi og vurderte effektene av allerede innførte tiltak.

Mari Mjølhus Kristoffersen | Analyst

Mari Mjølhus Kristoffersen er utdannet helseøkonom ved Universitetet i Oslo, hvor hun også har arbeidserfaring som vitenskapelig assistent ved Institutt for helse og samfunn. Hun har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Gjennom sin utdanning har hun spesialisert seg innen økonomisk evaluering av tiltak i offentlig sektor, herunder helsetiltak. I Oslo Economics jobber Mari på prosjekter innenfor særlig helse-, omsorg- og velferdssektoren. Mari har bidratt i prosjekter og utredninger av forskjellig omfang som innebærer kombinasjoner av både kvalitative og kvantitative metoder for informasjons­innhenting, sammenstilling og analyse. Hun har gode teoretiske og praktiske ferdigheter for å analysere samfunnsrelaterte problemstillinger og innsikt i helsetjenesteforskning. Fra sitt arbeid som vitenskapelig assistent har Mari erfaring med innhenting og behandling av sensitiv registerdata, samt økonomiske analyser og modellering.

Gro Mæle Liane | Senior Manager

Gro Mæle Liane har mastergrad i økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole. Hun har også hatt et års opphold ved Northwestern University hvor hun tok PhD-kurs i samfunnsøkonomi. Gro har arbeidserfaring fra Norges bank, Arkwright og Pareto Securities. Gjennom studier og arbeidserfaring fra Norges Bank har hun opparbeidet kompetanse på avansert økonomisk teori og metode. Hun har bred erfaring med kvantitative økonomiske analyser og modellering, markedsanalyser og strategiske vurderinger samt finansiell analyse og verdsettelse. Hun har jobbet på prosjekter innen områdene dagligvarehandel, konsumvarer, oljeservice og private equity.

Ingrid Bjartveit Krüger | Manager

Ingrid Bjartveit Krüger har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Avhandlingen fra 2013 bygger på anvendt dataanalyse innen fagområdet politisk økonomi. Ingrid har bred erfaring med formidling, nasjonalt og internasjonalt, både som doktorgradsstipendiat og i arbeidslivet. Ingrid jobbet i 2013–2016 i Prosjekt fremtidige kompetansebehov i Kunnskapsdepartementet. Prosjektarbeidet innebar stor grad av dialog på tvers av departementer og eksternt med forskere og partene i arbeidslivet. Videre var en viktig del av prosjektet å sammenstille store mengder kunnskap på kort tid og videreformidle dette både gjennom presentasjoner og skriftlig på en enklere og mer forståelig måte. Ingrid var del av sekretariatet til det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget i 2017–2020. I utvalgssekretariatet jobbet Ingrid særlig med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget om mangel på ulike typer arbeidskraft, utdannings- og arbeidsmarkedsfremskrivninger, så vel som betydningen av teknologisk utvikling for fremtidens arbeidsliv. Sekretariatet var basert i Kompetanse Norge, der Ingrid jobbet videre med analyseoppgaver i 2020–2021.

Karl Rikard Løvhaug | Senior Manager

Karl Rikard Løvhaug er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Han har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet og har vært i Oslo Economics siden 2011. Karl Rikard har lang arbeidserfaring fra samfunnsøkonomisk utredning og økonomisk analyse, og har særlig kompetanse innenfor offentlig virkemiddelbruk, markedsregulering, markedsanalyser, anskaffelser, konsekvensanalyser, konkurranseøkonomi og konseptvalg. Han er en erfaren prosjektleder.

Hanna Isabel Løyland | Senior Economist

Hanna Isabel Løyland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi og økonomisk analyse. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved HEC Montréal. I Oslo Economics har Hanna erfaring fra flere ulike sektorer, men hun har særlig arbeidet med problemstillinger innenfor helse- og omsorgssektoren. Hun har vært med på flere store evalueringer og kartlegginger, samt helseøkonomiske analyser og cost of illness-analyser, i tillegg til utredninger og analyser av ulike reguleringer og tiltak. Gjennom prosjekterfaring har Hanna opparbeidet seg en bred kompetanse på innhenting og analyse av kvalitativ og kvantitativ informasjon, og hun har blant annet jobbet med kostnadsanalyser og analyser ved bruk av registerdata.

Hannah Marøy | Analyst

Hannah Marøy er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen finans, økonometri og næringsøkonomi. Hannah skrev masteroppgave innen konkurranseøkonomi, som omhandlet vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder. Som del av sin utdanning har hun hatt praksis hos Konkurransetilsynet, der hun gjennomførte en ex-post-analyse av en fusjon. Hannah har i løpet av studietiden opparbeidet seg arbeidserfaring fra skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet og som undervisningsassistent i makroøkonomi og konkurranseøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Aleksander Møll | Senior Manager

Aleksander Møll er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og har omfattende erfaring med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke markeder. Aleksander har jobbet særlig mye med kost-/nytteanalyser innenfor samferdselssektoren blant annet gjennom en rekke oppdrag knyttet til kvalitetssikring av store statlige investeringer gjennom Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS 1 og KS 2).Aleksander har også bred erfaring med offentlige utredninger i form av konseptvalgutredninger og har blant annet vært prosjektleder for mulighetsstudie av Gjøvikbanen. Aleksander har også lang erfaring med analyser av konkurransemessige og regulatoriske problemstillinger, og har gjennomført flere evalueringer av næringspolitisk virkemiddelbruk. Aleksander har også omfattende erfaring med beredskapsmessige problemstillinger, blant annet gjennom kvalitetssikring av planene for innkjøp av nye redningshelikoptre og utredninger av utvidet reservestrømkapasitet i Nødnett. I tillegg har Aleksander gjennomført flere oppdrag innenfor helsesektoren, blant annet gjennom kvalitetssikring av planlagte sykehusinvesteringer.  

Francisco Oteiza | Senior Economist

Francisco Oteiza er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Royal Holloway, University of London, og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics. Han er spesialist på anvendt mikroøkonometri og evalueringsmetoder for offentlige tiltak. Francisco har forsket på blant annet metoder for policyevaluering, klimatilpasning og investeringsbeslutninger i husholdninger. Han har erfaring med å kombinere forskjellige typer data, komplekse datavisualiseringsteknikker og å identifisere årsakssammenhenger. I løpet av sin tid ved Institute for Fiscal Studies (IFS) i London fikk Francisco erfaring med design, implementering og analyse av spørreundersøkelser brukt i evaluering av offentlige tiltak. Han har også erfaring med å jobbe med komplekse skadevurderingssaker lagt fram for Verdensbankens internasjonale senter for løsning av investeringstvister (ICSID) og International Chamber of Commerce (ICC).

Kine Pedersen | Manager

Kine Pedersen er utdannet helseøkonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har bachelorgrad i både helseøkonomi og samfunnsøkonomi fra samme lærested. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Kine kostnad-nytte-avveininger ved ulike strategier for å forebygge livmorhalskreft. Gjennom sitt forskningsarbeid har hun opparbeidet spesialkompetanse innen økonomisk evaluering og beslutningsanalytisk modellering, samt forebygging og folkehelse. Kine har i tillegg erfaring med helse- og legemiddeløkonomi, kostnadsanalyser og analyser ved bruk av registerdata. Hun har også vært foreleser i økonomisk evaluering ved UiO. Kine har internasjonal erfaring som gjesteforsker og undervisningsmedarbeider ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og har vunnet flere studentpriser for presentasjon av forskning på internasjonale kongresser i regi av Society for Medical Decision Making.

Christopher Markhus Poots | Economist

Christopher Markhus Poots er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har hatt utvekslingsopphold ved National University of Singapore (NUS) og Fundação Getulio Vargas i São Paulo (FGV EAESP), og han har arbeidserfaring fra Norges Sjømatråd i Brasil. I Oslo Economics har Christopher særlig jobbet med problemstillinger innen sektorene arbeidsmarked og energi, samt konkurranseøkonomiske problemstillinger i flere ulike sektorer. I tillegg har han gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser, kartlegginger og empiriske analyser knyttet til blant annet boligmarked, telekom og finans. Gjennom prosjekterfaring har Christopher opparbeidet seg kompetanse på innhenting og analyse av både kvalitativ og kvantitativ informasjon gjennom dybdeintervjuer, spørreundersøkelser og registerdataanalyser.

Hans David Rognlien | Senior Economist

Hans David Rognlien er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og Toulouse School of Economics, med spesialisering innen statistikk og økonometri og mikroøkonomisk analyse med fokus på offentlig økonomi. I Oslo Economics har Hans jobbet med utredninger, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser innen flere sektorer, særlig innen barnevern og barnehagesektoren. Hans har bred metodisk kompetanse innen både kvalitative og kvantitative analyser. Han har erfaring med å lede gjennomføring av dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og behersker ulike programvarer for statistiske analyser.

Elias Sandnes | Analyst

Elias Severinsen Sandnes er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Masteroppgaven skrev han om mikrofinans og utviklingsøkonomi, der han gjennomførte en analyse av effekten av sparegrupper for funksjonshemmede og deres familier i Uganda. Under masterstudiene har Elias opparbeidet seg kompetanse innen empirisk metode og økonomisk analyse, blant annet fra fagfelt som mikroøkonomi, utviklingsøkonomi og atferdsøkonomi. Elias har hatt sommerinternship i Orkla, hvor han blant arbeidet med markedsanalyser. Han var også sommerintern i bistandsorganisasjonen Adina Stiftelsen, hvor han dro til Uganda og bistod stiftelsen i økonomiske prosesser og evalueringer.

Morten Schjødt-Osmo | Analyst

Morten Schjødt-Osmo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi og energi-, miljø- og ressursøkonomi. Han har også hatt et utvekslingsopphold ved University of Queensland i Brisbane, Australia. Morten skrev masteroppgave innen utviklingsøkonomi, der han gjennomførte en analyse av fordelene ved sparegrupper for funksjonshemmede i Uganda. Ved siden av studiene har Morten jobbet som studentassistent innen økonometri.

Eirik Nøren Stenersen | Senior Manager

Eirik Nøren Stenersen er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og har samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer som sitt spesialområde. Eirik har innsikt i problemstillinger innenfor en rekke ulike sektorer. Kombinert med en solid metodekompetanse gir dette han en svært anvendelig kompetanse. I sitt arbeid som konsulent har Eirik bidratt i alt fra mindre kartlegginger for private oppdragsgivere til kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. I alle prosjektene han jobber på har Eirik som mål at vurderinger av selv de mest komplekse problemstillinger skal formidles på en lettfattelig og god måte.

Susanna Sten-Gahmberg | Manager

Susanna Sten-Gahmberg er tidligere forsker (postdoktor) ved institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt sin doktorgrad (PhD). Hun har også hatt forskningsopphold ved Centre for Economic Performance ved London School of Economics og OECD i Paris. Susannas spesialkompetanse er utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi, samt mikroøkonometriske metoder. Et gjennomgående tema i forskningen hennes er investeringer i humankapital, og hun har blant annet evaluert en studiestøttereform og kartlagt kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet. Susanna har gjennom sin empiriske forskning opparbeidet seg bred kompetanse innen kvantitativ analyse og har lang erfaring med analyser basert på norske registerdata.

Nora Austad Sværen | Analyst

Nora Austad Sværen er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Hun har også hatt to utvekslingsopphold ved Universidad de Granada og Universidad Complutense de Madrid. Under studiene har Nora spesialisert seg innenfor økonomisk analyse og empirisk metode, og hun skrev masteroppgave innen arbeids -og miljøøkonomi. Gjennom utarbeidelsen av denne, samt fra metodefag med særlig analytisk tilnærming, har hun erfaring med innhenting, behandling og analyse av store mengder data.

Eyvind Søraa | Senior Economist

Eyvind Søraa er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen arbeidsmarkedsøkonomi og økonometri. Eyvind har vært involvert i flere samfunnsøkonomiske analyser av store investeringstiltak, utforming av lov- og regelverk og organisatoriske strategier. Han har bred erfaring fra arbeid med forvaltningens organisering innenfor samferdselsområdet og analyser av effektiv tjenesteyting. Gjennom studier og deltakelse på ulike utredningsprosjekter har Eyvind opparbeidet kompetanse på kvantitative og kvalitative metoder. Eyvind har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Øystein Tengesdal | Economist

Øystein Tengesdal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Fra utdanningen har han opparbeidet seg særlig kompetanse innen kvantitativ metode og databehandling. Videre har han gjennom arbeidet med masterutredningen, hvor han analyserte hvordan informasjonsasymmetri i auksjoner påvirker budgiveres adferd, opparbeidet seg dyptgående kompetanse om prisdannelse i boligmarkedet. Før og under studiene ved BI arbeidet Øystein som selvstendig næringsdrivende innenfor feltene utøvende musikk og produksjon. Dette gir han særlig god innsikt i kulturrelaterte problemstillinger, med særlig innsidekjennskap i musikk, teater og mediebransjen. Tidligere arbeidsforhold inkluderer NRK, TV2 samt en lang rekke institusjonsteatre, blant annet Nationaltheatret og Det Norske Teater.

Johannes Bjørnstad Tyrihjell | Senior Economist

Johannes Bjørnstad Tyrihjell er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I Oslo Economics har Johannes prosjekterfaring fra flere ulike sektorer, men særlig innen helse, arbeidsliv og offentlig forvaltning. Han har vært med på flere store evalueringer og kartlegginger, samt helseøkonomiske analyser og cost of illness-analyser, i tillegg til utredninger og analyser på arbeidslivsrelaterte problemstillinger. Johannes har opparbeidet seg erfaring med innhenting og analyse av kvalitative data, men har særlig gode ferdigheter innen kvantitativ analyse, blant annet registerdataanalyser. Johannes har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Kristen Vamsæter | Analyst

Kristen Vamsæter er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (UiO) med spesialisering i statistikk og økonometri. Ved siden av studiene har han arbeidet som forskningsassistent og seminarleder ved samme institusjon, i tillegg til at han har vært tilknyttet flere eksterne forskningsprosjekter. Gjennom arbeidet på ulike prosjekter har han særlig opparbeidet seg bred erfaring i behandling, sammenstilling og analyse av kvantitative data.

Cassandra Velten | Senior Economist

Cassandra Velten er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen miljø- og ressursøkonomi. Hun har sin arbeidserfaring fra Vista Analyse, NyAnalyse og Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om barrierer for investeringer i CCS i samarbeid med forskningssenteret CREE. Cassandra har erfaring med ulike typer økonomiske analyser innen en rekke områder, herunder energi-, samferdsel- og boligsektoren. Gjennom omfattende prosjekterfaring har hun opparbeidet seg inngående kunnskap om bruk av kvalitativ og kvantitativ metode.

Ingelin Vevle | Analyst

Ingelin Vevle er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO) med spesialisering innen mikroøkonometri og økonomisk politikk. Hun har hatt utvekslingsopphold ved University of Calgary og Graduate School of Business ved University of Cape Town. Gjennom prosjektarbeid har hun utviklet gode formidlingsevner og grundige analytiske evner. Fra masteroppgaven har Ingelin fått god kjennskap til feltet skatteunndragelse, og i arbeidet utførte hun en empirisk analyse for å estimere graden av skatteunndragelse i Norge. Dette har gitt henne dyptgående kompetanse innen innhenting, behandling og analyse av store mengder data. Ingelin har ved siden av studiene jobbet som forskningsassistent innen fagfeltet skattepolitikk ved UiO.

Susanne Gerda Værnø | Analyst

Susanne Gerda Værnø er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med forskningsrettet løp og en mastergrad i økonomisk analyse med fordypning innen samfunnsøkonomi. Hun har spesialisert seg i mikroøkonomisk teori og empirisk metode. Susanne har gjennom sin stilling som forskningsassistent ved FAIR-senteret ved NHH fått mye erfaring med gjennomføring av eksperimenter og har i løpet av studietiden også opparbeidet seg arbeidserfaring gjennom et internship hos Konkurransetilsynet, der hun jobbet med dagligvare.

Harald Wieslander | Economist

Harald Wieslander er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har også utvekslingsopphold fra Università Bocconi i Milano og Universitet van Amsterdam. Harald har i løpet av utdanningen opparbeidet seg sterke metodiske ferdigheter innenfor både kvalitativ og kvantitativ analyse. I masteroppgaven undersøkte Harald pengepolitikkens effekt på ledende variabler for finansiell stabilitet i Norge gjennom bruk av avansert tidsserieøkonometri. I Oslo Economics har Harald jobbet på en rekke prosjekter på idrettsområdet, i tillegg til prosjekter innenfor barnevernsområdet og boligmarkedet. Han har deltatt på flere store kartlegginger og evalueringer. Tidligere arbeidsforhold inkluderer Norges Bank, Loomis og Apollo.