Skipp navigasjon

Samfunns­økonomiske analyser

En samfunnsøkonomisk analyse kartlegger, synliggjør og systematiserer konsekvensene av tiltak, gjerne før beslutninger fattes. Sentralt i slike analyser er å få med seg alle virkninger. Virkninger utenfor den iverksettende virksomheten er like betydningsfulle som virkninger internt. Et grundig arbeid knyttet til interessentkartlegging, identifisering og verdsettelse av virkninger, er derfor avgjørende for kvaliteten på analysen. Analysene er en del av beslutningsgrunnlaget når myndighetene skal ta stilling til hvilke tiltak som bør gjennomføres, og de er nyttige for private aktører som forholder seg til offentlige beslutningsprosesser.

Oslo Economics gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for offentlige og private virksomheter i forbindelse med investeringer og implementering av offentlige tiltak.

Våre samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres i henhold til Finansdepartementets veileder og rundskriv. Vi har omfattende erfaring med bruk av sektorveiledere og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser blant annet innenfor transportsektoren, kraftbransjen, digitalisering og offentlige anskaffelser. Vi vektlegger en pedagogisk fremstilling av prissatte og ikke-prissatte effekter, usikkerhet og fordelingseffekter, og presenterer en samlet vurdering og rangering av alternative tiltak.