Skipp navigasjon

Aktuelt

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA skal kartlegge hvordan barn og unge i flyktningfamilier opplever integreringsprosessen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.

Hvordan påvirker det videregående elever i Nordland å bo på hybel?  

Oslo Economics skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hybelboere i Nordland.

Aktive eierkommuner kan gi høyere sysselsetting

Kommunene kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet gjennom en mer aktiv og strategisk eierskapsutøvelse over arbeidsmarkedsbedriftene.

Midtveisevaluering av støtten til Riksrevisjonen i Sør-Sudan

Oslo Economics gjennomfører en midtveisevaluaring av støtten som er gitt til Riksrevisjonen i Sør-Sudan (NAC) gjennom Strategic Change Project 2020-2025.

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

Medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels har skrevet et debattinnlegg i DN hvor de argumenterer for at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov.

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

Vi har, i samråd med Frischsenteret, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en anbefaling om hvordan NAV bør måle om vi lykkes med å få folk i arbeid.

Oslo Economics evaluerer tilskuddsordning for Nasjonalt bo- og støttetilbud

Formålet med bo- og støttetilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig.

Økte kostnader for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

I siste supplerende kvalitetssikring (KS2) av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme anslår vi en en økning av styringsramme og kostnadsramme med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner sammenlignet med kvalitetssikringen (KS2) i 2020.

Hvordan vurderer NAV-veiledere behov for dialogmøte 2 med sykmeldte og arbeidsgivere?

Møtebehovstjenesten er en digital tjeneste der arbeidsgiver og den sykemeldte kan melde inn behov for dialogmøte 2 i sykefraværsoppfølgingen. Vi har gjennomført en kvalitativ studie som belyser sammenhengen mellom innføringen av møtebehovstjenesten og NAV-veilederes vurderinger av behovet for å kalle inn til dialogmøte 2.

Kartlegging av erfaringer med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

En ny oppgavedeling mellom ulike profesjoner i helse- og omsorgssektoren kan bidra til mer effektiv tjeneste og dermed møte bemanningsbehovene.

1 2 43 44