Skipp navigasjon

Aktuelt

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 det siste året har særlig omfattet styrking av spesialistutdanningen, økt finansiering, og utredningsarbeid. De samlede funnene i evalueringen tyder på at det fortsatt er betydelige utfordringer i fastlegeordningen, men at det også er noen positive tegn siden fjorårets evalueringsrapport.

Arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av dagens arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten. Kartleggingen inkluderer en gjennomgang av hvilke faktorer som motiverer eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid, og områder med behov for innsats fremover for å sikre at tjenestene kan dra nytte av verdifull erfaring og kompetanse blant eldre arbeidstakere.

Endringer som skal bidra til mer forutsigbare gebyrer til vann, avløp og renovasjon

Gebyrene til kommunale vann-, avløps-, og renovasjonstjenester blir i dag beregnet etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntekter fra gebyrer knyttet til disse tjenestene ikke skal overstige kostnadene kommunen har ved å levere de. Én av flere utfordringer ved dagens regelverk og beregningsmetoder er at det kan føre til store gebyrendringer fra år til år.

Hvordan bistår NAV Arbeidslivssentre virksomheter med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær?

NAV Arbeidslivssentre bistår virksomheter med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær, og de fleste virksomhetene som mottar bistand rapporterer om positive erfaringer. I en kartlegging gjennomført på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet drøfter vi om bistanden bør målrettes mer for å nå bransjer og bedrifter med store utfordringer, og om IA-arbeidet i NAV være mer enhetlig for bedre måloppnåelse.

Gjennomgang av lostjenesten, lospliktreglene og Kystverkets sektoravgifter

På oppdrag for Kystverket har Oslo Economics evaluert to aspekter ved tjenesten, som skal være del av et kunnskapsgrunnlag til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan lostjenesten kan drives effektivt og med høy kvalitet. I det første oppdraget har vi, i samarbeid med Agenda Kaupang og Safetec, evaluert organiseringen av lostjenesten. I det andre oppdraget har vi evaluert om konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten, som følge av omorganiseringen i 2015, har vært i samsvar med målene og intensjonene til Kystverket.

Hva taler for og mot elektronisk stemmegivning?

I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. Vår rapport gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av elektronisk stemmegiving som grunnlag for å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader opp mot hverandre.

Botiltakene utgjør et godt supplement i den eksisterende tiltaksporteføljen til barn i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Oslo Economics og NIBR/OsloMet kartlagt og evaluert tre kommunale botiltak; DUE i Bergen, Gartnerhaugen i Trondheim, og DUE/Foyer i Bodø. Formålet har vært å fremskaffe ny kunnskap om hvordan botiltakene er innrettet, virkningene av botiltak for barn og unge i barnevernet som skal bo utenfor hjemmet, og barrierer og suksesskriterier for tiltakene.

Hvordan få mer privat finansiering av forskning og utvikling?

Regjeringen vil øke investeringene i norsk forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Økningen skal komme fra private kilder og næringslivets FoU skal dobles fra dagens nivå. Et slikt løft vil kreve en bred tilnærming, der forskningspolitiske hensyn tas også innenfor andre politikkområder.

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen.

Egnede verktøy for å sikre god arkitektur

Arkitekturdebatten i Norge har fått et oppsving de siste årene, og det kan virke som at det er blitt en større nasjonal bevissthet rundt by- og tettstedsutforming. På oppdrag for KDD har vi utredet kommunenes juridiske handlingsrom for å styre arkitektonisk kvalitet i de bygde omgivelsene.

Bompengereformen har bidratt til mer vei for pengene

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en evaluering av bompengereformen på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Anbefalingene inkluderer blant annet utforming av mer treffsikre økonomiske indikatorer, gjennomføring av evalueringer av effektiviteten i sektoren på jevnlig basis, økt samhandling og utnyttelse av stordriftsfordeler mellom bompengeselskapene, i tillegg til en gjennomgang av regelverket som i dag regulerer bompengesektoren.

Ny publisering i Psykologitidsskriftet om psykiske diagnoser blant unge

Nesten halvparten av unge jenter får en eller annen form for psykisk diagnose ila ungdomsårene, og en tredjedel får diagnoser for psykiske lidelser. Guttene er ikke langt etter, og det har vært en økning blant begge kjønn over få år.

Basert på registerdata har vi sammen med forskere Susanna Sten-Gahmberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erlend Strand Gardsjord, studert bruken av diagnoser for psykiske plager og lidelser blant unge, utviklingen i psykiske diagnoser over tid, og hvilke diagnosegrupper som driver utviklingen.

1 2 53 54