Skipp navigasjon

Aktuelt

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

Vi skal, i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere for overgang til arbeid og utdanning i NAV.

Hvordan arbeider norske kommuner med interkommunalt samarbeid?

Oslo Economics bistår, i samarbeid med NIBR og Roald Hopsnes, Kommunal- og distriktsdepartementet med å innhente et praksisnært kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunene arbeider med interkommunalt samarbeid.

Fjorten nye ansatte i Oslo Economics

Oslo Economics fortsetter å vokse, og så langt i år har vi tatt imot fjorten nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter.

Hva motiverer eldre arbeidstakere i helsesektoren til å stå lengre i jobb?

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Oslo Economics kartlegge arbeidsdeltakelse og motivasjon til å stå lengre i arbeid blant seniorer i helsesektoren. I prosjektet skal vi undersøke arbeidsdeltakelse blant eldre i dag, hvilke faktorer som påvirker avgangsalderen og mulige tiltak for å få de som ønsker tidlig avgang til å stå lengre i yrket.

Er ferjetilskuddsordningen et nyttig virkemiddel?

Oslo Economics har fått i oppdrag å bistå Statens vegvesen i deres arbeid med å evaluere ferjetilskuddsordningen.

Oslo Economics skal bistå Hamar kommune i opprettelsen av et kommunalt tomteselskap

Hamar kommune ønsker å bli en mer aktiv tomteutvikler og ønsker i den sammenheng å opprette et tomteselskap. Vi skal i den forbindelse gjennomføre en utredning av mulige organisasjonsformer på tomteselskapet.

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Miljødirektoratet om sirkulærøkonomi

Oslo Economics, som en del av en konstellasjon under ledelse av Mepex Consult, inngikk i vår en rammeavtale med Miljødirektoratet om bistand innen sirkulærøkonomi og avfall.

Kan offentlige innkjøp bidra til en grønnere skipsfart?

Kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til økt grønn konkurransekraft innen skipsfarten og dermed reduserte klimautslipp? Det skal Oslo Economics, i samarbeid med Transportutvikling AS, bistå Miljødirektoratet mfl. med å svare på.

Hvordan går det med borteboende elever i Nordland?

Oslo Economics har kartlagt opplevd trivsel og mestring blant elever i videregående opplæring i Nordland fylke, med vekt på å sammenligne borteboende med hjemmeboende elever.

Kommunal kommersiell parkeringsvirksomhet: Til glede eller besvær?

Oslo Economics har nylig levert en rapport til Virke om konkurranse mellom kommunale og private selskap innen parkeringsdrift.

Oslo Economics har vurdert alternativer for utvikling av Kjeller flyplassområde

Forsvaret flytter fra Kjeller flyplass i 2026. Vår analyse viser at det mest lønnsomme i et kommunalt og samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, uten luftfartøyvernsenter.

Hvor godt har bompengereformen fungert?

Oslo Economics og advokatfirmaet SANDS har nylig vunnet et oppdrag for Samferdselsdepartementet om å gjennomføre en evaluering av bompengereformen, deriblant å vurdere organiseringen og styringen av sektoren.

1 2 46 47