Skipp navigasjon

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunene og fylkeskommunene i Norge har et bredt spekter av oppgaver. De har ansvar for tjenesteytelse innenfor områder som oppvekst og skole, helse, pleie og omsorg, teknisk sektor, kultur og kollektivtransport. Kommuner og fylkeskommuner er i tillegg demokratiske arenaer, med ansvar for myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling og demokrati.

Oslo Economics bistår kommuner og fylkeskommuner med en rekke ulike typer analyser og rådgivingstjenester, som økonomi- og effektivitetsanalyser, strategisk rådgiving og utredning og evaluering. Våre ansatte har kompetanse blant annet på:

Økonomi- og effektivitetsanalyser:

 • OEs kommunedatabase
 • Kostnads-, produksjons- og kvalitetsmålinger
 • Verktøy for effektivitetsberegning
 • Benchmarkingsverktøy
 • Beregning av effekt i inntektssystemet
 • Modeller for tildeling av ressurser

Strategisk rådgiving:

 • Kommune/regionstrategier
 • Vurdering av samarbeid og konkurranseutsetting
 • Sektorstrategier og handlingsplaner
 • Effektivisering og omstilling
 • Organisering: Egenregi, samarbeid og konkurranseutsetting
 • Økonomi-, mål- og resultatstyring
 • Virksomhetsstyring og prosjektstyring

Utredninger og evalueringer:

 • Kartlegginger
 • Utredning av alternative tiltak
 • Konseptvalgutredning og kvalitetssikring av konseptvalg
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Ringvirkningsanalyser
 • Evaluering etter tiltak

I våre analyser kan vi støtte oss på kolleger med relevant sektorkompetanse fra både kommunesektoren, statlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten på viktige områder som: helse og omsorg, oppvekst (inkludert barnevern, barnehage og utdanning), arbeidsmarkedstiltak og sosialtjenester, teknisk sektor, energisektoren, innovasjon og digitalisering, skatt og finans, samt nærings- og samfunnsutvikling (inkludert planarbeid).