Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Offentlig sektor spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både ved å tilby et bredt utvalg av tjenester og ved å opptre som regulator for privat virksomhet. Det hviler et stort ansvar på offentlige virksomheter for at felleskapets ressurser utnyttes på en effektiv måte og at privat virksomhet som har en samfunnsverdi har gode rammevilkår.

Oslo Economics gjennomfører analyser som hjelper virksomheter i offentlig sektor med å ta gode beslutninger på et solid grunnlag. Blant våre medarbeidere er det flere som har bakgrunn fra offentlig forvaltning og som forstår offentlig sektors virkemåte og oppdrag.
Våre ansatte har kompetanse blant annet på:

  • Det offentliges rolle som myndighetsutøver, tilbyder av lovpålagte tjenester og involvering i økonomisk virksomhet
  • Organisering av offentlige virksomheter
  • Virksomhetsstyring i det offentlige
  • Virkemiddelbruk
  • Finansieringssystemet for stat og kommune

I prosjektene våre utnytter vi kompetansen vår til å sette tiltak inn i rammen offentlige virksomheter opererer i. Dette innebærer å bestemme hvilke mål som er aktuelle og som kan forankres i overordnet strategi og beslutninger, og hvilket handlingsrom som eksisterer med bakgrunn i mandat og lovhjemler. Vi tilstreber  å belyse konsekvenser av tiltak for hele offentlig sektor, samt for samfunnet for øvrig.