Skipp navigasjon

Offentlige treningssentre kan være dårlig samfunnsøkonomi 

22.12.2022 - Konkurranse, marked og regulering

På oppdrag for Virke har Oslo Economics vurdert om offentlig eide treningssentre kan ha potensial for konkurransevridning. Hvis offentlig støtte gir offentlig eide treningssentre et kunstig konkurransefortrinn, vil det fortrenge mer effektive private aktører. Det er dårlig samfunnsøkonomi.

Treningstilbud er et eksempel på et marked der private aktører møter konkurranse fra offentlige aktører. Offentlig eide treningssentre etableres ofte i tilknytning til bad, og samdrift gir risiko for at treningssenteret drar fordel av offentlig støtte – enten direkte eller indirekte. 

Treningssentre har høye faste kostnader og lave variable kostnader. Dette gjør at lønnsomheten er sensitiv for antall medlemmer. Etablering av nye sentre kan derfor gå på bekostning av lønnsomheten til etablerte sentre. Hvis offentlig eide sentre har et kunstig konkurransefortrinn som følge av offentlig støtte, vil de kunne fortrenge mer effektive private aktører. Formålet med statsstøtteregelverket er å hindre konkurransevridning gjennom å forby offentlig støtte som kan være konkurransevridende. 

Treningssenteret ved Bølgen i Drøbak driftes av et kommunalt foretak i Frogn kommune. Senteret har siden åpningen i 2019 drevet med underskudd, og kommunen har ved flere anledninger tilført kapital. Private tilbydere av treningstjenester opplever tap av medlemmer til Bølgen og redusert lønnsomhet. I rapporten til Virke om mulige konkurransevirkninger i markedet for trening, bruker Oslo Economics Bølgen som case.  

Når offentlige aktører etablerer virksomhet i et marked, har de rollen som eiere som finansierer etableringen. Hvis midler skytes inn i virksomheten på ikke-markedsmessige betingelser, gir den offentlige aktøren sin egen virksomhet en økonomisk fordel finansiert med fellesskapets ressurser. For å sikre at investeringer skjer på markedsmessige vilkår, skal det før etablering foretas en såkalt markedsinvestortest.      

Vi vurderer at en privat investor, med kjennskap til markedet, ikke ville foretatt investeringene som var nødvendige for å etablere Bølgen Trening. Videre vurderer vi at investoren heller ikke ville tilført Bølgen Trening nødvendig kapital for å videreføre driften i 2022. Begge kapitaltilførselene inneholder dermed offentlig støtte. 

Samlet sett vurderer vi det uansett som usannsynlig at Bølgen Trening ville vært i drift i dag, dersom det ikke hadde fått offentlig støtte. Etableringen og driften av Bølgen Trening må antas å ha påvirket markedsforholdene vesentlig, og dermed gitt en konkurransevridning som statsstøtteregelverket er ment å hindre. 

En offentlig versjon av rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler