Skipp navigasjon

Statlig sektor

Staten er den høyeste myndighet i Norge og er ansvarlig for viktige tjenester. Det hviler et stort ansvar på statlige virksomheter for at felleskapets ressurser utnyttes på en effektiv måte og at privat virksomhet som har en samfunnsverdi har gode rammevilkår.

Oslo Economics gjennomfører analyser som hjelper virksomheter i staten med å ta gode beslutninger på et solid grunnlag. Blant våre medarbeidere er det flere som har bakgrunn fra statlig forvaltning og som forstår statlig sektors virkemåte og oppdrag. Vi har forståelse for statens rolle som myndighetsutøver, tilbyder av lovpålagte tjenester og involvering i økonomisk virksomhet. Vi bistår statlig sektor med en rekke ulike typer analyser og rådgivingstjenester, som utredninger og evalueringer, økonomi- og effektivitetsanalyser og rådgivning. Våre ansatte har kompetanse blant annet på:

Utredninger og evalueringer:

  • Kartlegginger
  • Utredning av alternative tiltak
  • Effektevaluering av tiltak
  • Konseptvalgutredning og kvalitetssikring av konseptvalg
  • Samfunnsøkonomiske analyser

Økonomi- og effektivitetsanalyser:

  • Kostnads-, produksjons- og kvalitetsmålinger
  • Verktøy for effektivitetsberegning
  • Benchmarkingsverktøy

Strategisk rådgiving, inkludert rådgiving knyttet til organisering av statlig og offentlig virksomhet og offentlig virkemiddelbruk.

I våre analyser kan vi støtte oss på kolleger med relevant sektorkompetanse fra både statlig sektor, kommunesektoren, privat næringsliv og frivilligheten på viktige områder som: helse og omsorg, oppvekst, arbeidsmarkedstiltak og sosialtjenester, teknisk sektor, energisektoren, innovasjon og digitalisering, skatt og finans.