Skipp navigasjon

Evalueringer

Evalueringer er nødvendige for å vurdere effekter og måloppnåelse av tiltak, tilskuddsordninger, satsinger eller ordninger. Oslo Economics har betydelig erfaring med å gjennomføre evalueringer og analyser på et bredt spekter av sektorområder og problemstillinger. Vi er medlem av Norsk evalueringsforening og tilbyr evalueringer av programmer, handlingsplaner, tiltak, aktiviteter og virkemidler, enten som følgeevalueringer eller ex-post-evalueringer. Vi har bred kompetanse og erfaring med å evaluere måloppnåelse, effektivitet (formålseffektivitet, kostnadseffektivitet, samfunnsøkonomisk effektivitet) og organisasjonsmessige forhold som ansvars-, rolle- og arbeidsdeling. Dette omfatter å identifisere effekter og årsakssammenhenger, samt å estimere effekter, og å vurdere dette opp mot målene som er satt for det aktuelle tiltaket. For å utføre evalueringer benytter vi et bredt spekter av metoder for informasjonsinnhenting og analyse, både kvantitative og kvalitative.

Våre medarbeidere har bred erfaring med bruk av ulike evalueringsmodeller, og vi kjenner retningslinjer og føringer for evaluering innenfor offentlig sektor meget godt. Vår erfaring med evalueringer kombinert med vår metodiske kompetanse gjør at vi forstår sammenhenger mellom evalueringsformål og tilhørende behov for metode og datainnhenting. Vi kombinerer kvantitative data og kvalitative datainnsamlingsmetoder i våre evalueringsprosesser for å framskaffe informasjon av forskjellig art og fra forskjellige kilder.