Skipp navigasjon

Hvordan arbeider norske kommuner med interkommunalt samarbeid?

03.10.2022 - Offentlig sektor

Kommuner spiller en helt sentral rolle i den norske velferdsstaten. De har ansvar som tjenesteprodusent innenfor en rekke områder, eksempelvis skole, barnehage, barnevern og helse og omsorg. I tillegg har kommuner en sentral rolle som myndighetsutøver og et stort ansvar for samfunnsutviklingen i kommunen. Samarbeid på tvers av kommuner og fylkeskommuner kan gi bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler, tilgang på kompetanse og økt kvalitet på tjenester. Dette er mye av grunnen til at interkommunalt samarbeid er så vanlig i Norge.

Den nye kommuneloven slår fast hvilke samarbeidsformer kommunen har rettslig adgang til å bruke, herunder to nye samarbeidsformer; interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap. Den nye loven pålegger også kommunene å omdanne tidligere former for interkommunalt samarbeid til en av de lovlige formene innen høsten 2023. I forbindelse med omorganiseringen og opprettelsen av nye interkommunale samarbeid har det kommet ønsker om mer veiledning knyttet til regelverket. Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeider derfor for øyeblikket en ny veileder om interkommunalt samarbeid. Oslo Economics, i samarbeid med NIBR og førsteamanuensis Roald Hopsnes ved UiB, bistår departementet i dette arbeidet gjennom å innhente et praksisnært kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunene arbeider med interkommunalt samarbeid. Som del av bistanden vil vi også utarbeide pedagogiske modeller og figurer om interkommunale samarbeid.

Relevante artikler