Skipp navigasjon

Bør staten kreve provisjon for garantier på bompengelån? 

22.03.2023 - Offentlig sektor

Bompenger er blitt stadig viktigere virkemiddel for å finansiere offentlige vei- og kollektivprosjekter. Historisk har fylkeskommunene stilt garantier for lån som bompengeselskapene tar opp for å realisere prosjektene. Hensikten har vært å sikre best mulige lånevilkår. Et stadig høyere fylkeskommunalt garantiansvar har aktualisert problemstillingen om innføring av en statlig delgaranti på prosjekter der staten selv er utbygger, dvs. riksvegprosjekter. En slik delgaranti vil innebære en økonomisk risiko for staten grunnet faren for at garantien vil måtte innfris ved mislighold av et bompengelån.  

Oslo Economics skal på oppdrag for Samferdselsdepartementet utrede om det bør innføres en garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån, vurdere konsekvenser ved ulike modeller og eventuelt gi en anbefaling om valg av modell. 

Bakgrunnen for oppdraget, er at det i statsbudsjettet for 2023 ble lagt opp til at fylkeskommuner som ønsker avlastning på sitt garantiansvar, kan få en statlig delgaranti på inntil 50 prosent av det totale garantiansvaret. Delgarantien vil gjelde for alle nye riksveiprosjekter som vedtas i Stortinget fra og med 2023 og som har en antatt investeringskostnad på over én milliard kroner. I økonomiregelverket til staten heter det at garantiordninger normalt skal være selvfinansierende ved innkreving av garantiprovisjon/-gebyr. Provisjonen skal dekke statens forventede utgifter til tap på lån og administrative utgifter. 

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler