Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Effektiv transport og logistikk er et viktig fundament for økonomisk vekst og konkurransekraft. Samtidig er transport en viktig faktor i omstillingen til en grønn økonomi, ettersom transportsektoren står for en tredjedel av CO2-utslipp i Norge. Oslo Economics utarbeider grunnlag for å forstå behovene samfunnet har for transportinfrastruktur og -regulering, og analyserer hvilke løsninger som møter behovene på en best mulig måte. Oslo Economics har medarbeidere med tidligere arbeidserfaring fra blant annet Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Samlet har vi omfattende kompetanse blant annet på:

  • Konseptvalgutredninger og kvalitetssikring ved infrastrukturinvesteringer på vei, jernbane, luft- og sjøfart
  • Prognoser og trendanalyser innen person- og godstransport
  • Analyser av prising av infrastruktur og samfunnsøkonomisk optimale avgifter
  • Etterspørselsanalyser med bruk av transportmodeller
  • Bistand ved anskaffelser av transporttjenester
  • Konsekvensanalyser av toll og importvern og myndighetsoppgaver knyttet til blant annet grensekontroll og posttjenester
  • Konkurranseøkonomiske analyser av transportmarkeder for person og gods

Konsulentene i Oslo Economics besitter kompetanse på de viktigste analyseverktøyene som brukes i analyser av transport og logistikk, herunder transportmodeller, veiledere og beregningsverktøy for samfunnsøkonomise analyser. Vi anvender også vår ekspertise på blant annet konkurranse- og reguleringsøkonomi for å analysere problemstillinger som foregår i skjæringspunktet mellom planlegging og marked.