Skipp navigasjon

Områdegjennomgang av NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak

20.12.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til at flere kommer i arbeid. Tildeling av arbeidsmarkedstiltakene bør være basert på oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for ulike brukergrupper. Vi skal gjennomføre en områdegjennomgang som skal svare på om NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og foreslå hvordan tiltaksbruken kan bli bedre.

Det er store kostnader knyttet til at personer i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet. Samtidig påløper det kostnader knyttet til forvaltningen og bruken av arbeidsmarkedstiltak. Det er avgjørende å innrette arbeidsmarkedstiltak slik at de mest mulig effektivt bidrar til å få flere i arbeid. Vi skal utføre en områdegjennomgang av arbeidsmarkedstiltak for å finne ut om tiltaksbruken er kunnskapsbasert og utarbeide forslag til hvordan tiltaksbruken kan bli mer effektiv basert på foreliggende kunnskap om effekter. Områdegjennomgangen skal ferdigstilles desember 2023.

Oslo Economics skal gjennomføre områdegjennomgangen i samarbeid med Frischsenteret, Proba og CMS Kluge på oppdrag fra Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler