Skipp navigasjon

Endringer som skal bidra til mer forutsigbare gebyrer til vann, avløp og renovasjon

16.05.2023 - Offentlig sektor

Gebyrene til kommunale vann-, avløps-, og renovasjonstjenester blir i dag beregnet etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntekter fra gebyrer knyttet til disse tjenestene ikke skal overstige kostnadene kommunen har ved å levere de. Én av flere utfordringer ved dagens regelverk og beregningsmetoder er at det kan føre til store gebyrendringer fra år til år.

På oppdrag for KS skal Oslo Economics og Momentum Solutions utrede muligheter for å justere dagens rammeverk for selvkostberegninger av vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer, med formål å legge til rette for mer forutsigbar gebyrutvikling over tid. En konkret utfordring er at varige driftsmidler som vann- og avløpsledninger kan ha en ledetid på over 100 år, men kan maksimalt avskrives over 40 år i henhold til dagens regelverk. I utredningen ser vi på flere tiltak som kan bidra til mer forutsigbare gebyrer over tid, blant annet å utrede alternative metoder for avskrivningstid på varige driftsmidler og for beregning av kalkylerente.

Relevante artikler