Skipp navigasjon

Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

01.03.2023 - Offentlig sektor

Kommunene spiller en sentral rolle i den norske velferdsstaten, og har ansvaret for en rekke lovpålagte oppgaver og tjenester. Kommunene har i stor grad frihet til å selv velge hvordan de løser sine oppgaver, og de aller fleste velger som standard å gjøre dette i kjernekommunen. Samtidig er interkommunalt samarbeid svært utbredt, og alle kommuner i Norge inngår i ett eller flere interkommunale samarbeid.

Oslo Economics har i samarbeid med NIBR og Roald Hopsnes gjennomført en kartlegging av hvordan et utvalg kommuner og fylkeskommuner arbeider med interkommunalt samarbeid. Kartleggingen omfatter de lovfestede interkommunale samarbeidsformene: interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap og aksjeselskap. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan kommuner arbeider for å få til et velfungerende samarbeid, herunder utfordringer og suksessfaktorer. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, og vil brukes i arbeidet med en veileder om interkommunalt samarbeid.

På grunnlag av funnene i kartleggingen og funn fra tidligere studier har vi følgende råd for å få til velfungerende interkommunale samarbeid:

  1. Vurder om det er mest hensiktsmessig å løse oppgaven i kjernekommunen eller i et samarbeid
  2. Se samarbeidet i sammenheng og velg rett samarbeidspartnere
  3. Velg en samarbeidsform som egner seg for oppgaven og samarbeidspartnerne
  4. Folkevalgte og kommune- og samarbeidsadministrasjonen bør engasjerer seg positivt for samarbeidet

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler