Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Evaluering av endringer i dagpengeregelverket for eldre arbeidssøkere

Eldre arbeidsledige har større utfordringer enn yngre med å finne seg ny jobb dersom de blir ledige. Inntil 2011 var […]

Reguleringen av Statnetts systemansvarutøvelse gir ikke insentiver til å opptre nøytralt og transparent

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE gjennomført en evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret. Systemansvarlig har i […]

Oslo Economics har utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

Oslo Economics har levert en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune. Rapporten konkluderer med at det er […]

Anbefaler «Byuniversitet» på Tullinløkka

Tullinløkka i Oslo er et historisk viktig område som er i omstilling. Som del av Statsbyggs arbeid med å utarbeide […]

Oslo Economics kvalitetssikrer konseptvalg for Førde sykehus

Helse Førde HF har behov for å utvikle bygningsmassen ved Førde sentralsjukehus. I den anledning har de utarbeidet en konseptrapport […]

Bruk av totalentrepriser kan føre til mer effektive vegprosjekter

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics sett på hvordan bruk av totalentrepriser kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter. […]

Kartlegging av forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

Oslo Economics har i nært samarbeid med Spekter utarbeidet en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet for bygg til kulturformål. Bakgrunnen er en økende […]

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen kan gi store nytteeffekter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger […]