Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre […]

Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet behovet for å innføre kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen. Bakgrunn […]

Evaluering av lærlingklausulen

Den 1. januar 2017 ble forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, også […]

Arbeidsforberedende trening: Et tiltak for økt arbeidsdeltakelse blant personer utenfor arbeidslivet

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics kartlagt arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Vi har kartlagt hvem deltakerne er, […]

Kartlegging av kommunale botiltak

Høsten 2020 har Oslo Economics og NIBR utredet bruken av kommunale botiltak på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Det er […]

Ny rapport: Psykisk helse og uførhet blant unge

Det har i flere år vært en økning i antall unge som mottar uføretrygd i Norge. Psykiske lidelser er den […]

Ny rapport: Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene

Mange med psykiske plager mottar helserelaterte ytelser fra NAV. Samtidig har vi de siste årene fått mer kunnskap om at […]

Evaluering av Bolig for velferd – en strategi for at flere skal ha et godt sted å bo

Oslo Economics, i samarbeid med NIBR ved OsloMet, har på vegne av Husbanken evaluert den nasjonale strategien Bolig for velferd […]

Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser

Regjeringen har nedsatt et utvalg om fremtidens arbeidsliv, som har fått i oppgave å vurdere ulike typer av tilknytningsformer og […]

Oslo Economics har evaluert ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ordningen […]

Ny OE-rapport: komparativ analyse av boligomsetning

Oslo Economics har, på vegne av Finansdepartemenetet og eiendomsmeglerutvalget utarbeidet en komparativ analyse av boligomsetning. Analysen sammenligner ved boligomsetningen i […]

Kartlegging av virkningene av Covid-19 på markedene for bygg og anlegg

Oslo Economics og Atkins har på vegne av Finansdepartementet gjennomført en kartlegging av koronavirusets påvirkning på markedene for bygg og […]