Skipp navigasjon

Kartlegging av kommunale botiltak

04.01.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Høsten 2020 har Oslo Economics og NIBR utredet bruken av kommunale botiltak på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Det er et overordnet mål at barnevernet skal gi et kvalitativt godt og kostnadseffektivt tjenestetilbud til barn og unge som på ulike måter opplever utfordringer eller omsorgssvikt knyttet til hjemme­situasjonen. I mangfoldet av utfordringer og omsorgssvikt i hjemmesituasjonen til barn og unge, har det oppstått et behov for kommunale botiltak. Kommunale botiltak benyttes særlig for unge voksne i ettervern, enslige mindreårige og for unge mellom 15 og 18 år med hjelpetiltak, og varierer fra institusjonslignende tiltak til hybler med noe oppfølging. På tross av at mange barnevernstjenester benytter kommunale botiltak, finnes det ingen retningslinjer for hvordan tiltakene bør utformes og kontrolleres. Våre funn tyder på at det kan være behov for dette fremover.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler