Skipp navigasjon

Evaluering av Bolig for velferd – en strategi for at flere skal ha et godt sted å bo

19.11.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics, i samarbeid med NIBR ved OsloMet, har på vegne av Husbanken evaluert den nasjonale strategien Bolig for velferd 2014-2020. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. I tillegg skal strategien bidra til at kommunene møter en mer samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Evalueringen gjennomføres i to faser, og den første av to delrapporter har nylig blitt publisert.

Funnene i første delrapport viser at det har vært en positiv utvikling i kommunenes boligsosiale arbeid på flere områder. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom styrket forankring av det boligsosiale feltet på ledelsesnivå i kommunen, økt kompetanse og bedret samarbeid mellom ulike enheter og fagområder. Flere kommuner opplever at Bolig for velferd har vært et viktig politisk dokument for å prioritere det boligsosiale arbeidet i kommunen, og at strategien har bidratt til å legitimere og forankre det boligsosiale arbeidet. Samtidig er det fremdeles et vesentlig forbedringspotensial på områdene brukermedvirkning og innovasjon og utvikling.

På flere områder er det også tegn til forbedring i målgruppenes situasjon. Spesielt er situasjonen for barnefamilier, flyktninger og personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser bedret.

Parallelt med Bolig for velferd er det gjennomført en rekke andre nasjonale strategier som retter seg mot de samme målgruppene og som dels har de samme målsettingene som Bolig for velferd. Det er derfor krevende å isolere effektene av de ulike satsingene fra hverandre. Trolig har de ulike satsingene i sum bidratt til å styrke kommunenes oppfølging og tjenestetilbud til de ulike målgruppene.

Vår foreløpige anbefaling er at spesielt det boligsosiale arbeidet i mindre kommuner bør følges opp i tiden fremover. Samtidig møter de større kommunene majoriteten av vanskeligstilte på boligmarkedet og bør derfor fremdeles prioriteres i videre politikkutforming.

Rapporten kan leses her

Illustrasjon: iStockphoto/bankrx

Relevante artikler