Skipp navigasjon

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

07.09.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics, sammen med juristene Nikolai K. Winge og Fredrik Holth, har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet i utarbeidelse av en ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker. Bakgrunnen for veilederen er et behov for avklaring og presisering av selvkostberegning og utforming av gebyrforskrift.

Veilederen forklarer de rettslige rammene og kommunenes handlingsrom ved fastsettelse av gebyrer, og gir anbefalinger om utredning av selvkost. Hensikten er at veilederen skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger av selvkost og fastsette lovlig nivå på gebyrer på byggesaksområdet. Den skal også bidra til mer enhetlig praksis blant kommuner.

Den nye veilederen kan leses og lastes ned fra departementets nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-beregning-av-selvkost-og-gebyrforskrift-i-byggesaker/id2869042/

Relevante artikler