Skipp navigasjon

Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

25.02.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet behovet for å innføre kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen.

Bakgrunn for rapporten er at Byggkvalitetutvalget i februar 2020 leverte sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. I den forbindelse har Oslo Economics utredet utvalgets anbefaling om å innføre obligatoriske kvalifikasjonskrav til enkeltpersoner på sentrale områder. Vi har også utredet konsekvensene av å stille kvalifikasjonskrav til personer innen utførelse, og av at kvalifikasjonskrav avvikles.

Rapporten viser til at kunnskaps- og datagrunnlaget for gjeldende kvalifikasjonsnivå og kostnadene ved byggfeil er begrenset. Rapporten gjør beregninger for å illustrere hva nytten av å innføre kvalifikasjonskrav må være, dersom det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rapporten konkluderer med at å innføre lovpålagte kvalifikasjonskrav for personer uten et bedre datagrunnlag innebærer en risiko, og at det er usikkert om et slikt tiltak vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rapporten anbefaler derfor at man forbedrer datagrunnlaget før man eventuelt innfører tiltak på området.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler