Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Utredning om lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel

Oslo Economics har sammen med Wikborg Rein utredet muligheten til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og […]

Hvem jobber i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003–2017

Oslo Economics har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) kartlagt utviklingen i bemanning og kompetanse ved asylmottakene i perioden 2003-2017. Målet […]

Oslo Economics studerer årsakene til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Andelen uføretrygdede under 30 år i Norge er i vekst, og særlig diagnoser knyttet til psykiske lidelser har vist en […]

Universell utforming av grunnskoler er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Oslo Economics har vurdert hvorvidt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets plan for universelt utformede grunnskoler i 2030 er samfunnsøkonomisk lønnsom å […]

Oslo Economics har gjennomført samfunnsøkonomiske vurderinger for IKT-sikkerhetsutvalget

IKT-sikkerhetsutvalget har overlevert sin NOU 2018:14 «IKT-sikkerhet i alle ledd – Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til Justis- og […]

Evaluering av endringer i dagpengeregelverket for eldre arbeidssøkere

Eldre arbeidsledige har større utfordringer enn yngre med å finne seg ny jobb dersom de blir ledige. Inntil 2011 var […]

Reguleringen av Statnetts systemansvarutøvelse gir ikke insentiver til å opptre nøytralt og transparent

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE gjennomført en evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret. Systemansvarlig har i […]

Oslo Economics har utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

Oslo Economics har levert en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune. Rapporten konkluderer med at det er […]

Anbefaler «Byuniversitet» på Tullinløkka

Tullinløkka i Oslo er et historisk viktig område som er i omstilling. Som del av Statsbyggs arbeid med å utarbeide […]

Oslo Economics kvalitetssikrer konseptvalg for Førde sykehus

Helse Førde HF har behov for å utvikle bygningsmassen ved Førde sentralsjukehus. I den anledning har de utarbeidet en konseptrapport […]

Bruk av totalentrepriser kan føre til mer effektive vegprosjekter

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics sett på hvordan bruk av totalentrepriser kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter. […]

Kartlegging av forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

Oslo Economics har i nært samarbeid med Spekter utarbeidet en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet for bygg til kulturformål. Bakgrunnen er en økende […]