Skipp navigasjon

Prosessevaluering av utprøving av kompetansetiltak for sykmeldte 

25.03.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har fått i oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering av utprøving av kompetansetiltak for sykmeldte, på vegne av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utprøving med utvidet bruk av kompetansetiltak for sykmeldte er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og har som mål at flere langtidssykmeldte skal komme i jobb i ordinært arbeidsliv. Utprøvingen skal gi ny kunnskap om hvorvidt og hvordan kompetanse kan styrke arbeidstilknytningen til arbeidstakere som er langtidssykemeldte og som ikke kan være i nåværende jobb på grunn av helsetilstanden sin. Hensikten med prosessevalueringen er å danne et kunnskapsgrunnlag som gjør direktoratet bedre i stand til å vurdere videreføring av prosjektet. I tillegg skal evalueringen bidra med innspill til hvilke grep som eventuelt bør iverksettes for å øke overgang til arbeid for langtidssykmeldte, og begrense frafall fra arbeidslivet. Evalueringen gjennomføres i perioden mars 2021 til oktober 2022 og innebærer to leveranser.  

Den første leveransen skal ferdigstilles høsten 2021, og innebærer utarbeidelse og dokumentasjon av prosjektets endringsteori. Endringsteori er et verktøy for å vurdere og forstå årsakssammenhenger i kvalitative analyser og er en beskrivelse av alle stegene som er forventet fra ressursene innføres til det overordnede målet er nådd. Endringsteorien utarbeides i samråd med viktige aktører i prosjektet. 

Den andre leveransen er en prosessevaluering av utprøving av kompetansetiltak for sykmeldte. Prosessevalueringen vil ta utgangspunkt i rammeverket som etablert gjennom endringsteorien og avdekke i hvilken grad de planlagte stegene i virkningskjeden er gjennomført, og om stegene har hatt tiltenkt virkning. Evalueringen vil baseres på registerdata om bruk av kompetansetiltak og overgang til arbeid blant målgruppen, intervjuer med saksbehandlere i NAV, arbeidsgivere og målgruppen, samt en spørreundersøkelse rettet mot saksbehandlere i NAV. Prosessevalueringen skal ferdigstilles i oktober 2022.  

Relevante artikler