Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

I hvilken grad er arbeidsinnvandringen alternativ eller komplementær til norsk arbeidskraft?

Arbeidsinnvandring kan bidra til økt verdiskapning ved at det kan dekke kompetanse og kapasitet det er mangel på, og øke etterspørselen etter komplementær arbeidskraft. På den annen side kan arbeidsinnvandring også fortrenge innenlandsk arbeidskraft, og bidra til lavere sysselsettingsmuligheter og lønnsvekst.

Hvor viktig har Husbankens tilskudd til utleieboliger vært for vanskeligstilte på boligmarkedet?

Siden 1994 har tilskudd til utleieboliger vært blant de viktigste virkemidlene i kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til utsatte grupper. Vi skal evaluere i hvilken grad tilskuddet i perioden 2011-2022 har bidratt til å øke tilbudet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte.

Vanskelig for enslige forsørgere å etablere seg på boligmarkedet

I en ny rapport utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet viser vi at enslige forsørgere kommer dårligere ut enn andre husstandstyper på boligmarkedet på flere områder.

Avgjørende og hensiktsmessig tilskuddsordning for utsatte for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosialkontroll

Vår ferske evaluering viser at den nasjonale tilskuddsordningen er avgjørende for å sikre et midlertidig forsterket tilbud til en svært sårbar og utsatt gruppe.

Hvordan fremmes inkludering og integrering blant barn med fluktbakgrunn i Norge?

Barn med fluktbakgrunn er viktige ressurser for det norske samfunnet, og det er derfor sentralt å lykkes med integreringen av dem. Vi har gjennomgått kommunale og statlige tiltak for integrering og inkludering av barn og unge i familier med fluktbakgrunn.

Potensial for økt bruk av praktikantordningen

Alle nordiske land tillater studenter fra land utenfor EØS å være praktikanter i eget land. Vi har, i samarbeid med advokat Vegard Bahus og Frischsenteret, evaluert den norske praktikantordningen og regelverket som gir midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS.

Anbefaler omfattende endringer for betaling av frilanstolker i NAV

NAV er avhengig av å bruke både fast ansatte tolker og frilanstolker for å dekke døve, hørselshemmede og døvblinde brukeres behov for tolketjenester på ulike tidspunkt og arenaer. Vi har, sammen med Proba samfunnsanalyse, gjennomgått NAVs honorarsystem for frilanstolker.

Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»

«Oljepionerer» har betalt en høy pris for den norske oljerikdommen i form av helseskader etter å ha blitt eksponert for kjemikalier og giftige stoffer i sitt arbeid offshore. Nå skal det arbeides frem en kompensasjonsordning for disse pionerene.

Jo, andelen unge i utenforskap har økt

Ragnhild Haugli Bråten, Erik Magnus Sæther og Susanna Sten-Gahmberg har skrevet en kronikk hvor de argumenterer for at det er god grunn til både bekymring for andelen unge uføre og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.

Områdegjennomgang av NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak

Tildeling av arbeidsmarkedstiltakene bør være basert på oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for ulike brukergrupper. Vi skal gjennomføre en områdegjennomgang som skal svare på om NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og foreslå hvordan tiltaksbruken kan bli bedre.

Tre nye prosjekter på arbeids- og velferdsområdet

Det er store kostnader knyttet til at personer i yrkesaktiv alder ikke er i full jobb, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Nå skal Oslo Economics bidra til ny kunnskap på arbeids- og velferdsområdet gjennom flere oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Behov for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Tidligere arbeid og tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden har gitt signaler om at bedriftshelsetjenesteordningen ikke fungerer etter intensjonen. Tiltak for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste skal iverksettes, og vi skal gjennomføre en følgeevaluering av tiltakene.