Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Rapportlansering: Økonomiske besparelser ved den norske reguleringen av pengespill

Hvor mye har de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet spart det norske samfunnet for? Dette har Oslo Economics undersøkt på oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam. Nye beregninger viser at dagens regulering av pengespillmarkedet i løpet av 10 år kan spare staten for 30–50 milliarder kroner. Resultatene ble lagt frem under et frokostseminar 11. april.

Attraktive arbeidsplasser i staten

På oppdrag for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har Oslo Economics kartlagt status, trender og utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i statlige virksomheter.

Minst 30 000 årsverk går tapt på grunn av ufrivillig deltid

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics kartlagt bruken av deltid i norsk arbeidsliv. Vi finner at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid og deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk. Arbeidsgivere vi har intervjuet mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.

Hva slags aktiviteter og oppfølging får sosialhjelpsmottakere ved NAV-kontoret?

Mange kommuner har gode og brede oppfølgings- og aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Samtidig er det mange kommuner som har ingen eller lite hensiktsmessige kommunale aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, hvilket tyder på at unge
sosialhjelpsmottakere ikke får den arbeidsrettede bistanden fra NAV som de har krav på.

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Mer skatt og dårligere sosiale rettigheter 

På oppdrag for Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og GramArt har Oslo Economics kartlagt hvordan valget av enkeltpersonforetak som organisasjonsform påvirker skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Respons Analyse sett på omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger i Norge. Prosjektet er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Credit: iStock/dragana991

Får seniorer brukt sin kompetanse?

Hvordan opplever eldre ansatte i staten mulighetene for senkarriere og kompetanseutvikling? Oslo Economics skal utrede seniorpolitiske virkemidler i statlige virksomheter.

Det er fremdeles barrierer ved idrettsanlegg for personer med funksjonsnedsettelser

Med midler tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Oslo Economics belyst universell utforming og tilgjengelighet av idrettsanlegg.

Kvalitativ undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

Arbeidstrening er et arbeidsmarkedstiltak med tidsavgrenset arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere.
Oslo Economics og Frischsenteret gjennomfører, på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet, en evaluering av Arbeidstrening. Første del av evalueringen er en kvalitativ kartlegging av innholdet i tiltaket og hvordan tiltaket brukes.

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.