Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 ligger godt an i gjennomføringen, til tross for koronapandemien

Andre statusmåling av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet viser at tiltakene i satsingen så langt har bidratt til økt kompetanse og bedre arbeidsformer, fagutvikling, og bedre samarbeid.

Hvilken veiledning mottar foreldre til døve barn vedrørende barnas språkutvikling og tilgang til tegnspråk?

Vi skal gjennomføre en kartlegging av hvordan foreldre til døve og hørselshemmede barn opplever å bli møtt av sentrale aktører i helse- og opplæringssektoren på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Rapport om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens ordninger

I en nylig publisert rapport har vi, i samarbeid med Rambøll, undersøkt flyktningers utdanningsforløp etter introduksjonsprogrammet.

Kunnskapsinnhenting om elektronisk stemming

Oslo Economics og Norsk Regnesentral skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om elektronisk stemming ved gjennomføring av valg.

NAV trenger andre indikatorer for å måle i hvilken grad de lykkes med å få folk i jobb

En av NAVs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb. Dagens resultatindikator gir ikke et nyansert bilde av om NAV lykkes med oppgaven. Vi foreslår en ny indikator som bedre fanger opp kvaliteten ved det arbeidet som NAV gjør.

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid 

Vi skal kartlegge NAV Arbeidslivssentres arbeid med å tilby tjenester til virksomheter med høyt sykefravær og frafall. NAV legger betydelige ressurser i arbeidslivssentrene, og prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan de arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. 

Oslo Economics skal kartlegge arbeidsrelevans i sykepleierutdanningene

Hvordan kan sykepleierutdanningen rigges for å ruste samfunnet for fremtidens kommunehelsetjeneste? Oslo Economics skal nå kartlegge faginnholdet og arbeidsrelevansen i norsk sykepleierutdanning, og gi råd om eventuelle endringer.

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA skal kartlegge hvordan barn og unge i flyktningfamilier opplever integreringsprosessen.

Hvordan påvirker det videregående elever i Nordland å bo på hybel?  

Oslo Economics skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hybelboere i Nordland.

Aktive eierkommuner kan gi høyere sysselsetting

Kommunene kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet gjennom en mer aktiv og strategisk eierskapsutøvelse over arbeidsmarkedsbedriftene.

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

Vi har, i samråd med Frischsenteret, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en anbefaling om hvordan NAV bør måle om vi lykkes med å få folk i arbeid.

Oslo Economics evaluerer tilskuddsordning for Nasjonalt bo- og støttetilbud

Formålet med bo- og støttetilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig.