Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics kvalitetssikrer konseptvalg for Førde sykehus

Helse Førde HF har behov for å utvikle bygningsmassen ved Førde sentralsjukehus. I den anledning har de utarbeidet en konseptrapport […]

Bruk av totalentrepriser kan føre til mer effektive vegprosjekter

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics sett på hvordan bruk av totalentrepriser kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter. […]

Kartlegging av forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

Oslo Economics har i nært samarbeid med Spekter utarbeidet en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet for bygg til kulturformål. Bakgrunnen er en økende […]

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen kan gi store nytteeffekter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger […]