Skipp navigasjon

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

26.02.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre sektorer – bygg og anlegg, helse og livsvitenskap og energi. Rapporten er basert på intervjuer med særlig relevante aktører innenfor de gitte bransjene hvor emner som norsk-svensk samhandel, covid-19s påvirkning og muligheter i bransjen ble undersøkt. Intervjuene er gjennomført i november og desember 2020.

Funnene indikerer at det finnes samarbeid på tvers av grensen i alle bransjene. Det er likevel store forskjeller i hvordan denne grensekryssende samhandlingen foregår. For eksempel, I energibransjen er det et fellesmarked for engros, men ikke for sluttkunder. I bygg- og anleggsmarkedet er et felles arbeidsmarked viktig, og mange aktører inngår i konsern med virksomhet på begge sider av grensen. Innen livsvitenskap finnes det internasjonale virksomheter med nordiske avdelinger, og ellers en stor grad av uformelt samarbeid om kunnskapsdeling på tvers av grensen.

Konsekvensene av covid-19 varierer i stor grad mellom de forskjellige aktørene og bransjene. Mange i bygg og anlegg rapporterer for eksempel om et kortsiktig etterspørselsfall, mens flere aktører i helse og livsvitenskap sier at en av de største utfordringene har vært en brems i muligheten til å gjennomføre kliniske studier. Informanter fra energibransjen rapporterer også om varierende, men relativt marginale, effekter av covid-19 på bransjen. Samlet sett synes det som om alle de tre bransjene har klart seg godt gjennom covid-19 så langt, og for livsvitenskapsbransjen kan det til og med se ut som om covid-19 har gitt økte fremtidige muligheter som en følge av økt fokus på bransjen og økt investeringsvilje. Intervjuene har også avdekket muligheter for økt vekst og samarbeid på tvers av grensen innenfor de tre bransjene. Mange av disse mulighetene har ikke oppstått som konsekvens av covid-19, men pandemien har i noen tilfeller gjort dem tydeligere. Som et bidrag til å realisere disse mulighetene, ønsker informantene at det gjennomføres noen tiltak. For det første er det et ønske om en enda tettere integrering av strømmarkedene i Norge og Sverige, med styrket kapasitet for strømoverføring mellom landene. For det andre er det et ønske om enda mer harmoniserte byggeregler og -standarder. For det tredje er det et ønske om tiltak for å tilrettelegge for at helsedata og kliniske forsøk kan være mer sømløst på tvers av grensen.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler