Skipp navigasjon

Arbeidsforberedende trening: Et tiltak for økt arbeidsdeltakelse blant personer utenfor arbeidslivet

13.01.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics kartlagt arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Vi har kartlagt hvem deltakerne er, innholdet i tiltaket, arbeidsdeltakelse i etterkant av tiltaket og sammenhengen mellom kjennetegn ved deltakelse og langvarige utfall i arbeidslivet.

AFT er det største av NAVs arbeidsmarkedstiltak, målt i kroner. Det er et langsiktig og allsidig tiltak, som, når det brukes godt, gir gode muligheter for å identifisere deltakernes ressurser og utvikle disse for å øke deltakernes muligheter i ordinært arbeidsliv. Endringene som kom med AFT i 2016, med sammenhengende og langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som suksesskriterier.

Deltakerne i AFT står i hovedsak langt unna arbeid ved oppstart i tiltaket. De er gjengangere i NAV-systemet, ofte med langvarig utenforskap og en historie med flere utprøvde tiltak bak seg. Målet om 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning i etterkant kan derfor fremstå som ambisiøst, og den samlede overgangen til arbeid eller utdanning er også en del lavere. 28 prosent av deltakerne er registrert i lønnet arbeid rett etter avslutning av tiltaket og 25 prosent er registrert i lønnet arbeid to år senere. Vi har ikke tall for hvor mange deltakere som går over til utdanning etter tiltaket, men det er trolig en god del færre enn antallet som går over til arbeid.

Samtidig er det stor variasjon i resultatgraden mellom tiltaksarrangørene. Mange tiltaksarrangører leverer resultater på 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning, eller mer, og mange tiltaksarrangører opplever at målet om 50 prosent er realistisk eller kunne vært høyere. Det tyder på at det er potensial for å forbedre resultatene også blant arrangørene som i dag leverer langt under målet. Registerdataanalyser indikerer at små tiltaksarrangører har noe lavere andel av deltakere med overgang til arbeid enn større arrangører. Vi anbefaler at NAV følger opp arrangører med lav resultatgrad slik at de kan lære av arrangører med bedre resultater.

Vår kartlegging viser at en del deltakere ikke har vært innom ordinært arbeidsliv i løpet av tiltaket, til tross for at det er et krav i AFT. Det er en utfordring. Vi anbefaler at NAV opprettholder fokus på arbeidstrening i ordinære virksomheter som en viktig del av tiltaket.

AFT er et stort, viktig og ressurskrevende tiltak, som potensielt kan ha avgjørende betydning for deltakerens fremtidige utsikter i arbeidslivet. Kartleggingen har synliggjort arbeidsdeltakelse i etterkant av tiltaket, men kan ikke si noe om disse utfallene kan tilskrives deltakelsen i AFT. Det er derfor behov for mer kunnskap om de faktiske effektene av tiltaket. Vi anbefaler derfor at NAV gjennomfører en effektevaluering av tiltaket, ideelt sett gjennom en randomisert kontrollstudie.

Rapporten kan leses her

Relevante artikler