Skipp navigasjon

Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger

05.12.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Respons Analyse sett på omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger i Norge. Prosjektet er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kartleggingen belyser utbredelsen av ubetalte praktikantstillinger i Norge, arbeidsgiveres og arbeidstakeres perspektiver, samt stillingens innhold, ansettelsesvilkår, arbeidsoppgaver og varig. Vi finner at ubetalte praktikantstillinger er lite utbredt i Norge, og bruken av ubetalte praktikantstillinger er i hovedsak er konsentrert i enkelte bransjer og virksomhetstyper. Kartleggingen avdekker variasjoner i organiseringen av og innholdet i ubetalte praktikantstillinger. Det er særlig to dimensjoner som utpeker seg. Den første dimensjonen er arbeidsmengde og fleksibilitet. I enkelte tilfeller jobber ubetalte praktikanter heltid med oppmøteplikt, mens de i andre tilfeller har en relativt fri rolle med stor fleksibilitet, både med tanke på arbeidsmengde og arbeidssted.

Den andre dimensjonen er ansvarsmengde og typen arbeidsoppgaver. For enkelte innebærer ubetalte praktikantstillinger arbeid på utsiden av den daglige driften, typisk organisert som et prosjekt hvor faglig utvikling er vektlagt og kravene til leveranser er mindre. Andre derimot, utfører arbeid på lik linje med betalte ansatte i virksomheten, uten noen form for opplæring eller oppfølging utover det en ordinær nyansatt får. Ubetalte praktikantstillinger har normalt en tilhørende skriftlig arbeidsavtale. Ved avslutning av arbeidsforholdet får praktikantene som regel et anbefalingsbrev eller referanse fra arbeidsgiveren som kan utgjøre et viktig supplement til formell utdanning.

Rapporten finner du her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler