Skipp navigasjon

Hva slags aktiviteter og oppfølging får sosialhjelpsmottakere ved NAV-kontoret?

22.01.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics og Frischsenteret gjennomført en kartlegging av NAVs tjenestetilbud til sosialhjelpsmottakere. Kartleggingen undersøker oppfølging, aktivitetstilbud og tiltak til sosialhjelpsmottakere, samt bruk av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Vi finner at mange kommuner har gode og brede oppfølgings- og aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, som fremstår å i stor grad møte brukernes behov og fremme brukernes forutsetning for arbeid. Samtidig er det mange kommuner som har ingen eller lite hensiktsmessige kommunale aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, hvilket tyder på at unge
sosialhjelpsmottakere ikke får den arbeidsrettede bistanden fra NAV som de har krav på. Vår vurdering er at kommunene bør tilstrebe å bygge opp fleksible aktivitetstilbud for unge brukere, som gir mulighet for daglig oppmøte innenfor normal arbeidstid, arbeidsrettet oppfølging og fleksible aktiviteter. Vi mener også at bruken av Kvalifiseringsprogrammet bør økes for å forhindre at målgruppen for KVP går mot AAP eller uføretrygd. Videre mener vi at det bør være flere aktivitetstilbud rettet mot innvandrere, gitt at de utgjør den største andelen av personer med sosialhjelp som hovedinntekt.

Rapporten kan leses på Arbeids- og velferdsdirektorat sine sider.

Kontakt
Ragnhild Haugli Bråten
Ragnhild Haugli Bråten
Relevante artikler