Skipp navigasjon

Evaluering av brillestøtteordninger til barn

03.07.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging og evaluering av brillestøtteordningene rettet mot barn, og en analyse av markedet for salg av briller i Norge. Basert på arbeidet med evalueringen anbefaler vi flere justeringer i dagens støtteordninger.

Dagens brillestøtteordninger bidrar til at barn med behov for briller får dekket deler av sine utgifter. På den måten virker ordningene utjevnende og bidrar til å sikre at barn får tilgang til synshjelpen de har behov for. Tilgjengelige data tyder på at dagens satsstruktur dekker en betydelig del av kostnaden for et rimelig og hensiktsmessig brillepar og det synes ikke å være grunnlag for å anbefale en økning i satsene utover den generelle prisstigningen. Om ordningene skal styrkes bør barn med store behov og høye utgifter til briller prioriteres. Dette kan gjøres ved å gi flere støtte til mer enn ett par briller i året og dekke utgifter til reparasjoner, og å gi ekstra støtte til barn med behov for briller med egenskaper som gjør brillene uforholdsmessig dyre. Ordningene er i dag ressurskrevende å forvalte, særlig sett opp mot støttebeløpene som tildeles den enkelte. Vi anbefaler derfor at det utvikles løsninger som bidrar til mer automatisk saksbehandling, samtidig som forskjeller i behov ivaretas ved hjelp av forhåndsdefinerte satser.

Rapporten er tilgjengelig her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler