Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Mer oppgavedeling i sykehusene kan gi bedre økonomi og tilfredshet

Oppgavedeling som innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av sykepleiere, har vist seg å både gi bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet.

Lanseringsseminar for rapport om oppgavedeling i sykehus

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fagforbundet og Delta inviterer til frokostmøte om oppgavedeling i sykehus og lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Hvilke muligheter har enslige forsørgere på boligmarkedet?

På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics fremskaffe økt kunnskap om enslige forsørgeres posisjon i boligmarkedet.

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

Vi skal, i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere for overgang til arbeid og utdanning i NAV.

Hvordan går det med borteboende elever i Nordland?

Oslo Economics har kartlagt opplevd trivsel og mestring blant elever i videregående opplæring i Nordland fylke, med vekt på å sammenligne borteboende med hjemmeboende elever.

Kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 ligger godt an i gjennomføringen, til tross for koronapandemien

Andre statusmåling av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet viser at tiltakene i satsingen så langt har bidratt til økt kompetanse og bedre arbeidsformer, fagutvikling, og bedre samarbeid.

Hvilken veiledning mottar foreldre til døve barn vedrørende barnas språkutvikling og tilgang til tegnspråk?

Vi skal gjennomføre en kartlegging av hvordan foreldre til døve og hørselshemmede barn opplever å bli møtt av sentrale aktører i helse- og opplæringssektoren på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Rapport om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens ordninger

I en nylig publisert rapport har vi, i samarbeid med Rambøll, undersøkt flyktningers utdanningsforløp etter introduksjonsprogrammet.

Kunnskapsinnhenting om elektronisk stemming

Oslo Economics og Norsk Regnesentral skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om elektronisk stemming ved gjennomføring av valg.

NAV trenger andre indikatorer for å måle i hvilken grad de lykkes med å få folk i jobb

En av NAVs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb. Dagens resultatindikator gir ikke et nyansert bilde av om NAV lykkes med oppgaven. Vi foreslår en ny indikator som bedre fanger opp kvaliteten ved det arbeidet som NAV gjør.

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid 

Vi skal kartlegge NAV Arbeidslivssentres arbeid med å tilby tjenester til virksomheter med høyt sykefravær og frafall. NAV legger betydelige ressurser i arbeidslivssentrene, og prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan de arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv.