Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Hvordan vurderer NAV-veiledere behov for dialogmøte 2 med sykmeldte og arbeidsgivere?

Møtebehovstjenesten er en digital tjeneste der arbeidsgiver og den sykemeldte kan melde inn behov for dialogmøte 2 i sykefraværsoppfølgingen. Vi har gjennomført en kvalitativ studie som belyser sammenhengen mellom innføringen av møtebehovstjenesten og NAV-veilederes vurderinger av behovet for å kalle inn til dialogmøte 2.

Hva er årsakene til at stadig flere unge mottar uføretrygd?

Medarbeidere Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg har publisert en artikkel om mulige årsaker til at stadig flere unge mottar uføretrygd.

Bidrar tilskuddsordningene for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs til en kompetanseoverføring fra sjø til land?

Oslo Economics har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kartlagt overgangen fra sjø til land, og vurdert i hvilken grad tilskuddsordningene bidrar til kompetanseoverføring.

Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, tjener kvinner fremdeles mindre enn menn. Hvorfor er det slik? Les mer om vårt arbeid med likelønn her.

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

Hvordan kan frilanstolker honoreres best mulig? Sammen med Proba samfunnsanalyse, skal vi gjennomføre en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning

Storbykommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i boligmarkedet.

Kartlegging av status for universell utforming av IKT i grunnskolen

Oslo Economics har, sammen med Useit Consulting, gjennomført to kartlegginger av status for universell utforming av IKT i grunnskolen.

Uklare virkninger av ordninger som skal bidra til kompetanseutvikling blant arbeidstakere

Arbeidslivet er i stadig endring, og videreutvikling av arbeidstakeres kompetanse er viktig for å sikre fremtidige kompetansebehov. En insentivordning kan være nødvendig for å oppnå ønsket nivå av investering i arbeidstakeres kompetanse.

Oslo Economics har evaluert strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og universiteter og høyskoler

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert to av de nasjonale samarbeidsavtalene som er inngått med Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Oslo Economics skal evaluere praktikantordningen

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Oslo Economics, sammen med advokat Vegard Bø Bahus og forsker Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, evaluere praktikantordningen.

Samfunnsøkonomisk analyse av Stillasbyggerne, Akershus universitetssykehus

Oslo Economics har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tjenestetilbudet til Stillasbyggerne. Den samfunnsøkonomiske analysen inngår i et større beslutningsgrunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Oslo Economics har evaluert investeringsregimet i Oslo kommune

For å forbedre investeringsregimet, har Oslo Economics og Atkins i 2021 evaluert hvordan Oslo kommunes instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter har fungert i praksis, og om den oppfyller formålet.