Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Kvalitativ undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

Arbeidstrening er et arbeidsmarkedstiltak med tidsavgrenset arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere.
Oslo Economics og Frischsenteret gjennomfører, på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet, en evaluering av Arbeidstrening. Første del av evalueringen er en kvalitativ kartlegging av innholdet i tiltaket og hvordan tiltaket brukes.

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.

Skoleelever i klasserom rekker opp hånda

Universell utforming av digitale løsninger i grunnskolen

På oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet, ved tilsynet for universell utforming av IKT, har Oslo Economics bistått med å kartlegge digitale læringsressurser som er i bruk i grunnskolen. Vår kartlegging viser at det er høy bevissthet knyttet til universell utforming av digitale løsninger i
grunnskoler. De fleste grunnskoler vurderer at de har noe, men ikke tilstrekkelig kompetanse på
universell utforming av IKT.

Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser kan oppstå ved innføring av en tredje juridisk kjønnskategori?

Vi har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av tiltak for å fremme anerkjennelse av kjønnsidentitet, herunder innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Analysen ser på tre ulike tiltak, sammenlignet med dagens situasjon og forventet utvikling i fravær av nye tiltak.

Lærer som kommuniserer med tegnspråk

Foreldre ønsker seg tydeligere råd og veiledning om tegnspråkopplæring for barn

På vegne av Tegnspråkutvalget har Oslo Economics utarbeidet en rapport som finner at mange foresatte har opplevd veiledningen fra støtteapparatet som mangelfull, og flere ønsker seg også tydeligere råd og veiledning fra ulike aktører i støtteapparatet.

Hvordan bistår NAV Arbeidslivssentre virksomheter med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær?

NAV Arbeidslivssentre bistår virksomheter med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær, og de fleste virksomhetene som mottar bistand rapporterer om positive erfaringer. I en kartlegging gjennomført på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet drøfter vi om bistanden bør målrettes mer for å nå bransjer og bedrifter med store utfordringer, og om IA-arbeidet i NAV være mer enhetlig for bedre måloppnåelse.

Hva taler for og mot elektronisk stemmegivning?

I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. Vår rapport gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av elektronisk stemmegiving som grunnlag for å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader opp mot hverandre.

Botiltakene utgjør et godt supplement i den eksisterende tiltaksporteføljen til barn i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Oslo Economics og NIBR/OsloMet kartlagt og evaluert tre kommunale botiltak; DUE i Bergen, Gartnerhaugen i Trondheim, og DUE/Foyer i Bodø. Formålet har vært å fremskaffe ny kunnskap om hvordan botiltakene er innrettet, virkningene av botiltak for barn og unge i barnevernet som skal bo utenfor hjemmet, og barrierer og suksesskriterier for tiltakene.

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen.

Ny publisering i Psykologitidsskriftet om psykiske diagnoser blant unge

Nesten halvparten av unge jenter får en eller annen form for psykisk diagnose ila ungdomsårene, og en tredjedel får diagnoser for psykiske lidelser. Guttene er ikke langt etter, og det har vært en økning blant begge kjønn over få år.

Basert på registerdata har vi sammen med forskere Susanna Sten-Gahmberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erlend Strand Gardsjord, studert bruken av diagnoser for psykiske plager og lidelser blant unge, utviklingen i psykiske diagnoser over tid, og hvilke diagnosegrupper som driver utviklingen.

Kommunene er i hovedsak fornøyde med kompetansestrategien for kommunalt barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etablerte i 2018 en kompetansestrategi med formål å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern. Oslo Economics har, i samarbeid med Agenda Kaupang og Fürst Høverstad, på oppdrag for Bufdir kartlagt hvilke utfordringer og behov kommunene har knyttet til kompetanse i barnevernet, samt undersøkt hvordan kompetansestrategien bidrar til å møte disse behovene.