Skipp navigasjon

Arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening bidrar til overgang til arbeid

15.05.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av tiltaket Arbeidstrening, i samarbeid med forskere fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo. Evalueringen er todelt, og denne rapporten presenterer resultater fra en kvantitativ analyse av tiltakets effekter på deltakernes arbeidstilknytning.

Våre funn tyder på at Arbeidstrening synes å gi positive effekter på overgang til arbeid. Sammenlignet med NAV-brukere med tilsvarende bakgrunn som ikke deltar i arbeidsmarkedstiltak, har deltakere i Arbeidstrening i gjennomsnitt sterkere arbeidstilknytning i påfølgende år. Effektene fremstår best for deltakere med lav formalkompetanse og uten arbeidserfaring. Arbeidstrening har lave kostnader og begrenset varighet, og gitt positive effekter på arbeid fremstår tiltaket som kostnadseffektivt.

Effektevalueringen er basert på individdata fra NAV og SSB om NAV-brukeres tiltaksdeltakelse, arbeidstilknytning og andre registerbaserte kjennetegn. Vi har brukt data om alle som har vært registrert i som deltakere på arbeidsmarkedstiltak i tidsperioden 2009 til 2022. I tillegg har vi benyttet data om NAVs kostnader og tidsbruk i analysene av kostnadseffektivitet.  Rapporten er publisert på Arbeids- og velferdsdirektoratets sider og kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler