Skipp navigasjon

Minst 30 000 årsverk går tapt på grunn av ufrivillig deltid

14.03.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics kartlagt bruken av deltid i norsk arbeidsliv. Vi finner at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid og deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk. Arbeidsgivere vi har intervjuet mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.

Over tid har det vært arbeidet systematisk for å styrke heltidskulturen i Norge, men deltidsarbeid er fortsatt utbredt. Bedre forståelse av både arbeidsgiveres bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve er relevant for fremtidig innsats på feltet, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor tatt initiativ til en kartlegging. Oslo Economics har undersøkt

Andre utvalgte funn fra vår rapport:

  • Lovendringene i arbeidsmiljøloven har bidratt til mer bevissthet rundt deltidsansatte. Virksomheter rapporterer eksempelvis at de i større grad tilbyr ekstravakter til egne deltidsansatte, fremfor å bruke vikarer. Lovendringene har også ført til mer dokumentasjon og samarbeid med tillitsvalgte.
  • Arbeidsgiver oppgir ulike grunner til bruk av deltid i ulike sektorer. I helsesektoren er vakt- og turnusordninger den viktigste årsaken til bruk av deltid. I barnehager og skoler er begrunnelsen for bruk av deltid strukturelle årsaker, slik som åpningstider til SFO/AKS og lange skoleferier. Innen varehandel og servering er den viktigste årsaken til deltidsstillinger variasjon i aktivitetsnivå, som krever høyere bemanning i helger og ferier.

Rapporten er publisert på regjeringens nettsider og kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler