Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Utredning av en permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

Oslo Economics og Vista Utredning har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Utredningen er […]

Jernbanedirektoratet har valgt nytt togselskap til å drifte Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

Oslo Economics har bistått Jernbanedirektoratet med innkjøp av leverandør for drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Konsulenter fra Oslo Economics […]

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomiske kostnader av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet

Oppdraget er gjort for Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Rapporten viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettets […]

Ny OE-rapport presenteres på Arendalsuka

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics laget rapporten «Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk». Rapporten ser nærmere […]

Anbefaler superbuss på Nedre Romerike

Oslo Economics har bistått Ruter med utredning av ulike løsninger for kollektivtilbud på Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for […]

Samfunnsøkonomisk analyse av drosjeløyver

Oslo Economics har utredet de samfunnsøkonomiske hensynene som ligger til grunn for dagens behovsprøving og begrensning i antall drosjeløyver på […]

Oslo Economics gir forslag til utformingen av konkurransen om helikopterruten Værøy-Bodø.

Helikopterruten Værøy-Bodø forbinder øya Værøy i Lofoten med fastlandet og transportinfrastrukturen i Bodø. Kostnadene med ruten har økt fra 40 […]

Metode for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyse av beredskapstiltak i samferdselssektoren

5. januar 2015 Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utviklet en metode/analysemodell som gir bedre beslutningsgrunnlag for valg av […]

Oslo Economics har utredet utbygging av InterCity Dovrebanen

Oslo Economics har bistått Jernbaneverket med å utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Brumunddal. InterCity-strekningen Sørli-Hamar-Lillehammer […]

Konsekvenser ved overføring av ansvar for kjøp av regionale flyruter

Regionale flyruter betegner de flyrutene staten subsidierer gjennom kjøp av forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT) fra flyselskaper. Formålet med kjøp […]

Behov for nytenkning i ferjemarkedet

Oslo Economics, i samarbeid med DNV GL og Inventura, har utredet tiltak for å effektivisere ferjesektoren, på oppdrag fra Statens […]

Bypakke Nord-Jæren samfunnsøkonomisk ulønnsom

Oslo Economics har sammen med Atkins Norge gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlaget og kostnadsoverslaget for Bybakke Nord-Jæren, der […]