Skipp navigasjon

Hvor godt har bompengereformen fungert?

16.08.2022 - Transport og logistikk

Oslo Economics og advokatfirmaet SANDS har nylig vunnet et oppdrag for Samferdselsdepartementet. Oppdraget går ut på å gjennomføre en evaluering av bompengereformen, deriblant å vurdere organiseringen og styringen av sektoren.

Reformen ble først lansert i Meld. St 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren. Som følge av reformen har antall bompengeselskaper blitt redusert fra om lag 60 til 5 regionale bompengeselskap heleid av fylkeskommunene. I tillegg er takst- og rabattsystemet blitt betydelig forenklet, utstedervirksomheten er skilt ut fra bompengeselskapene, og det har vært endringer i fordelingen av oppgaver og ansvar mellom Statens vegvesen og bompengeselskapene.

Bompenger er blitt et stadig mer sentralt virkemiddel i finansiering av veiprosjekter. Som hovedregel tar bompengeselskapet opp lån byggeperioden, mens innkrevingen av bompenger skjer etter at veien er åpnet for trafikk, såkalt etterskuddsinnkreving. For at innkrevingen skal være så effektiv som mulig er det viktig at bompengeselskapene etterstreber lave drifts- og finanskostnader. I tillegg til å dekke investeringskostnadene, går bompengeinntektene til å dekke de løpende driftskostnadene, som lønn, administrasjon og annen drift. Jo høyere driftskostnader og finanskostnader som bompengeselskapene har, jo større er behovet for bompenger.

Evalueringen vil bestå av en vurdering av måloppnåelsen til reformen slik målene ble formulert i Meld. St 25: økt effektivitet i innkrevingen, økt brukervennlighet og bedre tilrettelegging for myndighetenes styring og kontroll med innkrevingen. Som en del av evalueringen vil vi identifisere behov for videreutvikling av bompengesektoren og komme med anbefalinger til tiltak som kan videreføres eller nye tiltak som kan settes i verk.

Oslo Economics gjennomfører ofte evalueringer av statlige tiltak og reformer. Gjennom dette oppdraget vil Oslo Economics få en særlig innsikt i hvordan bompengesektoren er organisert og hvordan samspillet mellom aktørene fungerer.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler