Skipp navigasjon

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana

09.03.2021 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny lufthavn i Mo i Rana, med en rullebane på 2 200 meter, mot dagens lufthavn med en rullebane på 799 meter. Lufthavn med lengre rullebane muliggjør større og raskere fly, og et vesentlig bedre flytilbud på Helgeland. Vår vurdering er at man mest sannsynlig ender opp med et prosjekt som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi forventet trafikk er for lav.

Det er gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser av prosjektet tidligere, og utgangspunktet for vårt oppdrag var å oppdatere anslaget for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som en del av grunnlaget til KS2 (kvalitetssikring av forprosjektet). KS2 er planlagt ferdigstilt mars 2021.

­Forventet trafikk og resultater
Investeringskostnadene for ny lufthavn i Mo i Rana var i Avinors oppdaterte forprosjekt estimert til 2,32 mrd. kr (P50). Av dette har Rana kommune forpliktet seg til et bidrag på 450 mill. kr.

Analysen viser at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er avhengig av hvor stor trafikk man får på ny Mo i Rana lufthavn. Vi har vurdert tre scenarier for trafikk på direkterute Mo i Rana-Oslo, med henholdsvis 91 000, 188 000 og 272 000 reisende i 2026, som er åpningsåret av ny lufthavn i analysen. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de tre scenariene varierer fra minus 2,1 mrd. kr til pluss 0,1 mrd. kr. Vårt høyeste scenario for trafikk gjør altså prosjektet marginalt lønnsomt. Forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet er minus 1,0 mrd. kr.

Konklusjon
Scenariene for nyskapt trafikk som følge av ny lufthavn i Mo i Rana viser at prosjektet kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis man får et heldig utfall. Usikkerheten omkring trafikken som følge av ny lufthavn er stor, både fordi utviklingen i konkurransen i flymarkedet er usikker, og det er usikkert hvordan etterspørselen i området vil reagere på endret rutetilbud. Vår vurdering er at man mest sannsynlig ender opp med et prosjekt som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana frarådes.

Behandling i NTP
Regjeringen har varslet at de vil prioritere prosjektet i første del av Nasjonal Transportplan 2022-2033, som er planlagt lagt frem i mars/april 2021.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler