Skipp navigasjon

Er ferjetilskuddsordningen et nyttig virkemiddel?

16.09.2022 - Transport og logistikk

Ferjetilskuddsordningen, eller alternativ bruk av ferjetilskudd for riksvei, har blitt brukt til å delfinansiere fastlandssamband som erstatter ferjesamband. Ordningen har tidligere blitt benyttet i finansieringen av blant annet Atlanterhavstunellen, Austevollbrua, Hardangerbrua, Imarsundforbindelsen, og Fastlandssamband til Finnøy. Med bakgrunn i at flere bærende premisser og rammebetingelser for ordningen har blitt endret de siste årene, har Statens vegvesen fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å evaluere ordningen. Oslo Economics bistår Statens vegvesen i arbeidet høsten 2023.

Det er særlig endringer på tre områder som gjør at ferjetilskuddsordningen i dag ikke er optimal. For det første er det i Nasjonal transportplan 2022–2033 lagt til grunn at prioritering av store riksveiprosjekter skal skje gjennom porteføljestyring. Ferjetilskuddsordningen går imot dette prinsippet. For det andre fordrer tilskuddsordningen at bompengeselskap og/eller lokale myndigheter finansierer et eventuelt veiprosjekt ved å forskuttere de fremtidige innsparingene gjennom låneopptak, men etter bompengereformen kan ikke bompengeselskapene lengre ta opp slike lån. Til slutt har de siste års politiske ønske om å redusere ferjetakster gitt økt ferjetilskudd, noe som gjør tilskuddsordningen aktuell for flere ferjesamband, dermed blir det viktigere å vurdere hvorvidt ordningen er hensiktsmessig.  

Med dette som bakteppe skal Oslo Economics gjennomføre en evaluering som undersøker hvorvidt ordningen sikrer effektiv allokering av samfunnets ressurser, samt hvordan ordningen bør endres/oppdateres for å kunne utnytte dens nyttepotensiale og for å kunne benyttes innenfor dagens føringer og regelverk.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler