Skipp navigasjon

Status for TT-ordningen

11.10.2022 - Transport og logistikk

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser har vanskeligheter med å benytte seg av den ordinære kollektivtrafikken. Transportordning for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud til personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk. Ordningen skal ivareta behovet for fritidsreiser og gi økt mulighet til å delta i sosiale aktiviteter. Den utvidede TT-ordningen er en statlig tilskuddsordning til fylkeskommunene som kommer i tillegg til den fylkeskommunale TT-ordningen. Det er brukergruppene rullestolbrukere og blinde/svaksynte som er en del av den utvidede ordningen, og formålet med ordningen er at disse brukergruppene skal få tilbud om 200 enkeltreiser årlig.

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en statusrapport for TT-ordningen, der vi har kartlagt status med hensyn til omfang, fordeling av ulike brukergrupper, budsjettert og reell ressursbruk, samt organisering av ordningen. Vi finner at det er store variasjoner i hvordan TT-ordningen er organisert i ulike fylker, og svært ulik ressursbruk.

Vi har også gjennomført en evaluering av den utvidede TT-ordningen, herunder ordningens fastsatte mål, organisering og ressursbruk. Vi finner at den utvidede TT-ordningen svarer ut et reelt problem der enkelte grupper i samfunnet har vesentlig dårligere mobilitet og muligheter til samfunnsdeltakelse enn gjennomsnittet av befolkningen. Det er uheldig at ordningen kun omfatter enkelte brukergrupper og at ikke alle landets fylker er inkludert. Med en mer treffsikker utforming av ordningen, mener vi de allerede omfattende overføringene på statsbudsjettet kan fordeles på en måte som sikrer større likebehandling mellom fylker og brukergrupper. Vi anbefaler en oppdatering av den utvidede TT-ordningen, med øremerkede tilskudd til fylkeskommunene, større frihet og uten årlig søknad fra fylkeskommune til stat, for å sikre at fylkeskommunene i større grad kan gi et reisetilbud basert på brukernes faktiske behov.

Statusrapport for TT-ordningen per 2022 kan leses her og evalueringen av utvidet TT-ordning kan leses her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler