Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Vi skal evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.

Dekker statens kjøp av flytjenester innbyggernes behov?

For å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester i områder der det kommersielle tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette skjer gjennom offentlige konkurranser, og ruteoperatørene pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Nåværende kontrakter utløper i 2024, og vi har i samarbeid med Norconsult og Nord universitet, utredet relevante forhold for den kommende anskaffelsen av FOT-ruter.

Hvordan er arbeidsforholdene i drosjenæringen?

Det er lite dokumentasjon på hvordan arbeidsforholdene for drosjesjåfører og løyvehavere har utviklet seg etter endringer gjennomført i drosjereguleringen i 2020. Vi skal bistå Samferdselsdepartementet med å kartlegge arbeidsforholdene.

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Vi har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting.

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis.

Status for TT-ordningen

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser har vanskeligheter med å benytte seg av den ordinære kollektivtrafikken. På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en statusrapport for transportordning for funksjonshemmede (TT-ordningen) og gjennomført en evaluering av den utvidede TT-ordningen.

Er ferjetilskuddsordningen et nyttig virkemiddel?

Oslo Economics har fått i oppdrag å bistå Statens vegvesen i deres arbeid med å evaluere ferjetilskuddsordningen.

Hvor godt har bompengereformen fungert?

Oslo Economics og advokatfirmaet SANDS har nylig vunnet et oppdrag for Samferdselsdepartementet om å gjennomføre en evaluering av bompengereformen, deriblant å vurdere organiseringen og styringen av sektoren.

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.