Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Velkommen til Jon-Kristian Ryan Hovland

Fra nyttår får vi gleden av å ha med Jon-Kristian Ryan Hovland på laget. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder i tilbudsutvikling i Jernbanedirektoratet, og vil særlig bidra til å styrke vårt arbeid innenfor samferdsel. Vi ser frem til å bli bedre kjent med Jon-Kristian!

Staten bør ikke kreve provisjon for å stille garantier på bompengelån

Staten bør ikke innføre garantiprovisjon, men kan gjøre andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen for staten, er vår konklusjon fra vår utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti for Samferdselsdepartementet. Hvis provisjon likevel skulle innføres, anbefaler vi en forutsigbar modell som gir lav administrativ ressursbruk.

Hva betyr avgifter for kjøp og bruk av bil?

Avgiftssystemet på personbiler har vært innrettet for å øke andelen nullutslippskjøretøy fremfor fossilbiler for å nå Norges klimamål. I dag består nesten hele nybilsalget av nullutslippsbiler, og statens inntekter fra bilavgifter er fallende. Hvordan vil ulike avgiftsendringer påvirke mulighetene for å oppfylle utslippsmålene i transportsektoren?

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Vi skal evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.

Dekker statens kjøp av flytjenester innbyggernes behov?

For å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester i områder der det kommersielle tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette skjer gjennom offentlige konkurranser, og ruteoperatørene pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Nåværende kontrakter utløper i 2024, og vi har i samarbeid med Norconsult og Nord universitet, utredet relevante forhold for den kommende anskaffelsen av FOT-ruter.

Hvordan er arbeidsforholdene i drosjenæringen?

Det er lite dokumentasjon på hvordan arbeidsforholdene for drosjesjåfører og løyvehavere har utviklet seg etter endringer gjennomført i drosjereguleringen i 2020. Vi skal bistå Samferdselsdepartementet med å kartlegge arbeidsforholdene.

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Vi har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting.

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis.