Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Hvordan er arbeidsforholdene i drosjenæringen?

Det er lite dokumentasjon på hvordan arbeidsforholdene for drosjesjåfører og løyvehavere har utviklet seg etter endringer gjennomført i drosjereguleringen i 2020. Vi skal bistå Samferdselsdepartementet med å kartlegge arbeidsforholdene.

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Vi har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting.

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis.

Status for TT-ordningen

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser har vanskeligheter med å benytte seg av den ordinære kollektivtrafikken. På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en statusrapport for transportordning for funksjonshemmede (TT-ordningen) og gjennomført en evaluering av den utvidede TT-ordningen.

Er ferjetilskuddsordningen et nyttig virkemiddel?

Oslo Economics har fått i oppdrag å bistå Statens vegvesen i deres arbeid med å evaluere ferjetilskuddsordningen.

Hvor godt har bompengereformen fungert?

Oslo Economics og advokatfirmaet SANDS har nylig vunnet et oppdrag for Samferdselsdepartementet om å gjennomføre en evaluering av bompengereformen, deriblant å vurdere organiseringen og styringen av sektoren.

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Oslo Economics har analysert endringer i ferjeprisene

Statens vegvesen har foreslått endringer i takst- og rabattstrukturen i ferjedriften. Oslo Economics har bistått Statens vegvesen med analyser og anbefalinger i dette arbeidet.

Lufthavn i Mo i Rana

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana. Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny […]

Oslo Economics skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune

Oslo Economics fortsetter arbeidet på samferdselsområdet, og skal nå skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune. […]