Skipp navigasjon

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

16.05.2022 - Transport og logistikk

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, er oppnevnt som medlem i et utvalg som skal se på de langsiktige utfordringene ved nye krav til drosjenæringen.

Bakgrunnen for opprettelsen av utvalget er konsekvensene av de omfattende endringene i drosjereguleringen som ble gjennomført med virkning fra 1. november 2020 som hadde som formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, som skulle bidra til et godt og fleksibelt tilbud til reisende over hele landet.

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen og gi forslag til helhetlig regulering på området. Det skal vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, og for grupper som er særlig avhengig av drosje. Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører. Videre skal utvalget også vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer, samt gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse også svare ut spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold.

Les mer om utvalgets mandat her.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler