Skipp navigasjon

Framtidens transport i Norge

14.04.2021 - Transport og logistikk

Oslo Economics har, i samarbeid med Patrick Ranheim i PBR Analyse og Torgeir Waterhouse i Otte, på oppdrag for Statens Vegvesen belyst hvordan framtidens transportetterspørsel og –behov kan bli i Norge fram mot 2050, med bakgrunn i at transportsystemet i dag trolig står ovenfor store endringer. Dette er gjort med bakgrunn i en kartlegging av fortidens og dagens transport, en kartlegging og vekting av dagens og framtidens drivere for transportetterspørselen, samt en scenarioanalyse. I den første delen gjorde vi en omfattende kartlegging av dagens person- og godstransport, samt utviklingen som har vært de siste 30 årene. I den andre undersøkte vi hvordan en rekke drivere, bl.a. befolkningsutvikling og demografi, endret reiseatferd og teknologi, vil påvirke etterspørselen etter både eksisterende og nye transportløsninger. I den tredje og siste delen utførte vi en scenarioanalyse av transportetterspørselen frem mot 2050 som belyser mulige konsekvenser av usikre teknologiske og samfunnsmessige endringer.

I scenarioanalysen ble fire ulike scenarier utarbeidet med utgangspunkt i de endringskreftene som er blitt løftet fram som særlig usikre i framtiden, samtidig som de forventes å kunne ha en betydelig påvirkning på utviklingen av vegtransporten framover; teknologi og vaner. Teknologien vil bidra til å øke vegtransportens konkurranseevne gjennom billigere og bedre transport, i form av økt sikkerhet og framkommelighet, og eventuelle endringer i vanene våre vil blant annet ha noe å si for reisemønster og bosetting. De ulike transportformenes fortinn gjør at selv større samfunnsendringer kun i begrenset grad forventes å flytte transportvolum mellom de ulike transportformene. Persontransporten påvirkes derimot i større grad enn godstransporten av samfunnsendringer.

Rapporten kan lastes ned her.

Relevante artikler