Skipp navigasjon

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

02.10.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Arbeidet er gjort på oppdrag for NHO Sjøfart og NHO Transport, og resultatene har blitt presentert for medlemsbedrifter og oppdragsgivere.

Bakgrunnen for rapporten er høye og sterkt stigende energipriser i 2021 og 2022 som tydeliggjorde risikoen leverandører i offentlige transportkontrakter står ovenfor. Til tross for at kontraktene har prisregulerings­bestemmelser som skal hensynta prisendringer i løpet av kontraktens varighet viser våre analyser at prisøkningen i 2021 og 2022 førte til store avvik mellom leverandørens kostnader og vederlaget den fikk utbetalt. Leverandørene hadde dermed betydelig prisrisiko i disse kontraktene.

Risikoen i en kontrakt påvirker kompensasjonen som leverandøren må ha for å bære denne risikoen, og dermed prisen oppdragsgiver må betale for transporttjenestene. En ugunstig risikofordeling mellom leverandør og oppdragsgiver kan også hindre deltakelse i anbudskonkurranser og skape konkurransevridninger i favør av større og etablerte leverandører.

Vi har analysert flere ulike kontrakter med en kostnadsbase på 50 millioner kroner per år, og i et eksempel ser vi at over en kontraktsperiode på 8 år så risikerte leverandørene å få en underdekning på om lag 12 millioner kroner, som økte til 24 millioner kroner hvis kontrakten ble avsluttet i 2022, med de høye energiprisene. Alle kontraktene ga en underdekning, men størrelsen varierer.

Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert. Økt forutsigbarhet for dekning av faktisk kostnadsutvikling antar vi vil bidra til mer effektiv konkurranse og lavere kostnader for oppdragsgivere over tid.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler